Трудов договор в Австрия

трудов договор в Австрия
трудов договор в Австрия

ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ (DAS ARBEITSVERHÄLTNIS)

Трудов договор в Австрия

Трудовият договор е уговорка между един работодател и един работник. Работникът е задължен да предоставя работната си сила, а работодателят е задължен да заплати определена надница/заплата.Дали един трудов договор е сключен в писмена или в устна форма принципно е без значение. (Изключение: Договорите за професионално обучение ( Lehrverträge), са задължително в писмена форма.) Трудовият договор има сила и когато с„ конклудентни действия“ се установи, че някой предоставя работната си сила и друг я приема. Понякога трудовият договор ви е небходим при адресна регистрация в Австрия.

Договор за свободно извършване на услуга (Freier Dienstvertrag) и договор за изработка (Werkvertrag)

Това са видове договори, при които заетите лица нямат същите права каквито има един работник. Подобен вид договор може само тогава да бъде уреден, когато заетите лица могат самостоятелно да изработят нещо или да изпълнят трудовото си задължение. При един договор за изработка (Werkvertrag) ще се дължи едно произведение или резултат като рискът за изпълнението на работата се носи от поелия поръчката. Тя/Той работи с негови/нейни материали и не съществува задължение поелият поръчката сам да изработи произведението или резултатът.Лицата, сключили договор за свободно извършване на услуга (Freier Dienstvertrag), я извършват за определено или неопределено време. Те трябва да изпълнят определена работа, това е правоотношение с продължителна отговорност. Те не са обвързани с дадена инструкция или нареждане и могат да разпределят сами времето си за полагане на труд. Самото определяне на договорите като „Договор за свободно извършване на услуга“ или „Договорът за изработка“, в действителност не може да премахне правата на работещите. Решаващо е как се урежда въпросът в контретния случай, спрямо това какво в действителност заетото лице извършва, а не спрямо името на договора.

Бележка за заетост (Dienstzettel)

Непосредствено след началото на трудовото правоотношение работодателят предоставя на работника писмена бележка за основните права и задължения, свързани с работата.
– Име и адрес на работодателя
– Име и адрес на работника
– Дата на започване на трудовото правоотоншение При трудово правоотношение за определено време се посочва дата на прекратяването му Продължителност на срока за прекратяване на договора, както и точната дата на прекратяването
– Обичайно работно място, отбелязване при промяната му
– Категоризиране на работната позиция в общата рамка на работния бранш
– Какви точно са задълженията на заетото лице Начално възнаграждение, основна заплата, допълнителни възнаграждения (Особени плащания), падеж на плащанията
– Размер на годишния отпуск
– Уговорено дневно и седмично работно време Отбелязване на използваните в индивидуалния трудов договор норми от колектвните трудови разпоредби (колективен трудов договор, правилник, минимално регулирано трудово възнаграждение, обезщетение при договорите за обучение, споразумения в предприятието/фирмата)
-Име и адрес на обезпечителната каса на работниците/служителите
Данните, посочени в точките 5, 6 до 11 могат да препращат към законови, колективни трудови разпоредби или към споразумения в предприятието.
Ако вашият трудовов договор в Австрия съществува преди 01.01.1994, бележката за заетост се връчва на работещия само по негово искане, в рамките на два месеца, Ако има едно трудово правоотношение, което трае най-много един месец, или в трудовия договор се съдържат горепосочените точки, не е нужно да се предава белeжка за заетост.

Внимание:

Ако някой трябва да подпише дадения му от работодателя писмен трудов договор, трябва да прочете точно неговото съдържание преди да положи под писа си.Ако той или дадената бележка за доход са неясни, работщият може да потърси консултация.
От особено значение са следните точки:
• Разпоредбите за пробния период (най-много един месец)
• Местоработата, както и основна дейност
• Правилата относно полагането на извънреден труд
• “All in” клауза (основната заплата трябва обаче да е посочена!)
• Клауза за забрана на конкурентна дейност, Konkurrenzklausel, (в сила е само при заплата над 3.480 евро на месец)
• Срок за предизвестие при едностранно прекратяване на трудовото правоотношение и точна дата, от която прекратяването има сила (Kündigungsfristen und Termine)
• Задължение за връщане на разходите, платени от работодателя за обучение (за период максимум от четири години, разпределени се по месеци)
Най-общо правата на работещите, които са регулирани чрез закона, чрез колективните трудови догова- ряния или чрез споразумения във фирмата, не могат да бъдат ограничени от индивидуалния трудов договор.
Както бележката за заетост, така и индивидулния трудов договор, се получават безплатно.

Писменена бележка с месечните отчисления от фирмата (Lohnzettel) при трудов договор в Австрия

На всеки работещ му се предоставя на края на месеца писмена бележка за отчисленията на надницата/ заплатата. Тя трябва да съдържа размера на изработеното възнаграждение, както и отчисленията за данъци.
Нормална продължителност на работното време, според Закона за работното време
40 часа на седмица, 8 часа на ден (изчисление на месец: 40ч седмично x 4,33 = 173,20 часа).
В различните колективни трудови договори може да намерите разпоредби за по- късо работно време. При дежурство (например при портиерите) може да се допусне и по-дълго работно време.

Извънреден труд (Überstunden) при трудов договор в Австрия

На седмица са допустими до 20часа на седмица извънреден труд. На ден работното време не може да надвишава 12 часа на ден. В рамките на определен период от 17 седмици седмичното работно време не бива да надвишава 48 работни часа.
За извънредните часове се дължи добавка най-малко в размер на 50% от основното трудово възнагражде- ние в свободно време или в парична равностойност. За 12тия и 13тия изработен час, както и извънредните часове над 50тия на седмица, работещият/ служите- лят има право сам да избере дали да получи тази добавка в свободно време или пари.

Почивки в работния ден (Pausen)

Почивката при работно време по-дълго от шест часа, е най-малко 30 минути. Това време не се зачита като работно време.

Междудневна почивка (Ruhezeiten)

Между два работни дни трябва да бъде осигурена непрекъсната почивка в размер на минимум единадесет часа.
В края на седмицата се дължи непрекъсната седмична почивка в размер на 36 часа. Възможни са изключе- ния, уредени в колективните трудови договори или други разпоредби. В този случай се полага за конкретната седмица 36 часова почивка на изработени дни. По изключение може да бъде допусната рабатота и през почивните дни, както и на празници, ако това е уредено изрично във вътрешните разпоредби на фирмата или предприятиетo (Betriebsvereinbarung). Правото на свободно време като заместител на поло- жената работа не лишава от правото му на допълнително заплащане при допълнителен труд.

Разпределение на работното време при работа на трудов договор в Австрия

Разпределението на работното време може да бъде уговаряно, ако не е регламентирано в споразумението между работодоталя и представителя на работниците.
Едностранни промени на разпределието на работното време са допустими при определени условия :
• Промените трябва да са оправдани
• Промените трябва да са най-малко две седмици предварателно съобщени
• От страна на заeтото лице няма засягане на интереси
• Няма уговорка между страните, която да противоречи на тези промени

Непълен работен ден (Teilzeitarbeit)

Размерът на работното време се уговоря между работодателя и работника и всяка негова промяна трябва да бъде извършена в писмена форма. Регулярното превишаване на работното време, което е уговорено само привидно в по-нисък размер, следва автоматично да се разглежда в неговия реален размер. Заетите на непълен работен ден не трябва да бъдат ощетявани в правото им на социални придобивки. Заетите на непълен работен ден получават при пола- гане на труд повече от уговореното време 25 процента добавка към основното трудово възнаграждение. Това се получава, когато извънредните часове в рамките на едно тримесечие, или тези при плаващо работно време (Gleitzeitregelung) в рамките на опре- деления период, бъдат изравенени.
Когато обаче лицето е заето на пълен работен ден, но според колективния трудов договор работното време е например вместо 40 часа на седмица, 38,5 часа- този час и половина според повечето колективни трудови договори не се заплаща като извънреден труд.
Извънредни часове при непълен работен ден (Mehrarbeit) са допустими само когато:
такава уговорка съществува между работника и работодателя има увеличение на обема на работата интересите на заетото лице не противоречат на уговорката за предоставянето на извънреден труд,
Освен това според много колективни трудови договори (Kollektivverträge) при регулярно полагане на работа повече от часовете за непълен работен ден, това трябва да се вземе предвид и за преизчисление на допълнителните плащания –Sonderzahlungen. Полагането на извънреден труд над 10 часа на ден и 50 часа не седмица следва да може да бъде отхвър- ляно без да е нужно да се даваопределено основание от работника/служителя.
Плаващо работно време (Gleitzeit) при трудов договор в Австрия
При писмено споразумение между работодателя и работника, или когато работническият съвет е издал разпоредба за това, когато има поставени рамки на плаващото работно време/най-късен час за започване на работа, най-късен час за прекратяване на работния ден определен период от работно време, през което нормалното работно време не бива да бъде превишавано. Трябва да бъде точно установен броят на извънредните часове работа , както и на минус часовете, които могат да бъдат пренесени след края на периода, в който работникът/служителят работи на плаващо работно време. Да бъде разграничено и дневно „фиктивно“ нормално работно време, например да бъде уговорено колко пъти посещението при лекар се смята за работно време. Полагане на труд без добавка, което да се зачита за нормално работно време, е възможно само до 10тия работен час на ден. До 12часа нормално работно време е само тогава възможно, когато това е съобразено с използването на натрупаните позитивни часове и седмичната полагаща се почивка.Полагане на извънредни часове над 10тия работен час на ден са възможни.
Други форми на гъвкаво работно време
Тук принадлежат:
• Работа на смени/Schichtarbeit
• Получаване на още един неработен ден при из- работване предварително на нужните часове/das Einarbeiten
• Следване на определен модел за изчислява- не на изработените часове, който да бъде в сила за заетото лице за определено време/Durchrechnungsmodelle
При спазването на определения модел на заетост се има предвид, че заетото лице при полагане на извън- реден труд няма да получи платени извънредните часове, а може да си ги получи под формата на сво- бодно време (Zeitausgleich). Това свободно време трябва да бъде толкова, колкото часове е положило лицето извънреден труд.При работа на смени (Schichtarbeit) работният ритъм трябва да бъде точно определен. При работа, при която се цели получаване на допъл- нителен свободен ден (das Einarbeiten) се обслужват интересите на работещото лице. Работа по определен модел (Durchrechnungsmodelle)е в възможна само когато такава разпоредба фигу- рира в колектвиния трудов договор.

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН (ENTGELTFORTZAHLUNG IM KRANKHEITSFALL) ПРИ ТРУДОВ ДОГОВОР В АВСТРИЯ

В случаи на нетрудоспособност поради заболяване работодателят има задължение да продължи да изплаща на работника/служителя за определено време определеното трудово възнаграждение. Работниците и служителите имат право да продължат да получават трудово си възнаграждение в случай на болест в рамките на шест седмици. Правото на това изплащане се увеличава на осем седмици след първата година на заетост, на 10 седмици след петнаде- сетата година заетост и на 12 седмици след 25 година заетост
Това право на възнаграждение по време на болест ще важи за всички работници и служители на работна година.
Продължителност на изплащането на трудовото възнаграждение по време на болничен в рамките на една работна година
• През първата година – 6 седмици пълен размер и 4 седмици половин размер
• От 1 до 15год. трудов стаж – 8 седмици пълен размер и 4 седмици половин размер
• От 16 до 25год. трудов стаж – 10 седмици пълен размер и 4 седмици половин размер
• Над 26 год. трудов стаж- 12 седмици пълен размер и 4 седмици половин размер
Работниците и служителите имат право да продължат да получават трудово си възнаграждение в случай на болест в рамките на шест седмици. Правото на това изплащане се увеличава на осем седмици след пър- вата година на заетост, на 10 седмици след петнадесетата година заетост и на 12 седмици след 25 година заетост.
Това право на възнаграждение по време на болест ще важи за всички работници и служители на работна година.

ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

До 25тата година трудов стаж- 30 работни дни
След 25тата година трудов стаж -36 работни дни
Работните дни (Werktage) са всички дни от месеца с изключение на неделите и официалните почивни дни.
Съвпада ли календарната година с тази на правото на отпуск
Правото на използване на отпуска започва с постъп- ването на работа във фирмата/предприятието. Ако има споразумение, че отпускът се придобива с нача- лото на календарната година, то новото право на отпуск започва винаги на 1ви Януари на съответната година.
Право на пълен размер отпуск (voller Urlaubsanspruch)/право на определена част от годишната отпуска(Urlaubsersatzleistung)
Право на пълния размер отпуск настъпва след шест месеца заетост, след втората работна година с нача- лото на работна година. При прекратяване на тру- довото правоотношение ще бъде дадена част от отпуска, процентно изчислена според изработе- ното време (Urlaubsersatzleistung). Остатъкът от отпуска за предишната година се дължи в пълен размер. Когато е използван повече от този остатък, отколкото се полага за определения период и лицето прекрати трудовия договор, в общия случай не се дължи обратно. Изключение правят случаите, когато лицето напуска при определени важни причини (vorzeitigen Austritt), както и при уволнение от страна на работодателя (Entlassung). В тези два слу- чаи използваният отпуск, която е повече от полага- щия се за конкретния период, трябва да бъде платена обратно при прекратяването на правоотношението.

Платен годишен отпуск според Закона за отпуските на строителните работници (Bauarbeiter-Urlaubsgesetz)

Един работник трябва да е достигнал 52 седмици работа с право на отпуска, за да може да изразходва целия й размер/30 или 36 делнични дни, в които влиза събота. Правото на отпуска съществува в раз- мер на определен процент от пълния, в зависимост от седмиците заетост в рамките на една календарна година. Със следващата календарна година започва и новото право на отпуска.
Правото на отпуска се погасява, когато заетото лице не използвва отпуската си до 31.03 на третата последваща година след годината, в която е налице правото на отпуска. Размерът на отпуската е зави- сима от размера на заетостта. От 1150 седмици заетост отпуската възлиза на 36 дни (ако се работи в събота) за една календарна година, при по-малко седмици заетост- 30 дни.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ(KÜNDIGUNGSFRISTEN)/ДАТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОГОВОРА (KÜNDIGUNGSTERMINE)

За работници
Трябва да се спазва колективиният трудов договор!
За служители
При прекратяване от страна на работодателя във всеки случай на тримесечие (ако друго не е уговорено).
Под две години трудов стаж 6 седмици
От 3 до 5 години трудов стаж 2 месеца
От 6 до 15 години трудов стаж 3 месеца
От 16 до 25 години трудов стаж 4 месеца
Над 26 години трудов стаж 5 години
При прекратяване от страна на работника във всеки случай на края на месеца 1 месец
Уволнение (Entlassung)
За служителите основанията за уволнение са изредени в чл. 27 на Закона за служителите. Основа- ния за уволнение могат да бъдат:
Измяна на фирмата
Продължителна невъзможност да осъществява възложената работа, освен в случаите на заболя- ване или нещастен случай
За работниците основанията за уволнение са изредени в чл. 82 от Наредбата за стопанска дейност. Такива основания са например:
z Извършване парелно с работата на допълнителни пораждащи съмнение дейности, както и небрежно извършена работа,
z Постоянни занемаряване на работните задължения
За работниците важат същите правила.
Преждевременно напускане от страна на служителя (Vorzeitiger berechtigter Austritt) при трудов договор в Австрия
Служителят може на основание чл. 26 от Закона за служителите (Angestelltengesetz) да напусне прежде- временно работа. Като важни причини за това могат да бъдат изборени например:
когато заетото лице лицето не в състояние да извършва възложената му работа, или не може да я извършва без да затсрашава здравето си
когато работодателят наамалява заплатата без да даде нужното основание
За работника важат същите правила за преждевре- менно напускане на работа.

Обезщетение при неправомерно уволнение (Kündigungsentschädigung)

Ако едно трудово правоотношение е прекратено от работодаталя по неправомерен начин, при несъо- бразяване с предизвестието за прекратяване, със съответната дата за прекратяване или чрез необос- новано уволнение, работникът/служителят има право на обезщетение. Това е всяко едно възнаграж- дение, което се дължи в резултат на правото на обез- щетение при вреди поради правно и времево непра- вомерно уволнение. По време на получаването на обезщетение при неправомерно уволнение или при изплащане на оставащата отпуска, лицето няма право едновре- менно и на обезщетение за безработица или на пенсия за възраст.

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие(Einvernehmliche Auflösung)

При прекратяване по взаимно съгласие работодателят и работникът постигат единодушие по въпроса, че трудовото правоотношение ще бъде прекратено на определена дата.

Източници: Австрийските обединени синдикати

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor