ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Интер-евро консултинг ЕООД (наричани по-долу, ние, нашите и т.н.), защитава личните данни на всички лица, които са предоставили такива. Ние обработваме лични данни в съответствие с Европейския регламент за защита на личните данни (BDAR) и приложимото законодателство и разпоредби в Република България. Ние потвърждаваме, че Интер-евро консултинг ЕООД  зачита Вашите лични данни и се задължава да защитава правото Ви на законно обработване и защита на личните Ви данни.

В тази политика за поверителност е обяснено защо събираме Вашите лични данни, какви лични данни събираме, как събираме, споделяме и съхраняваме такива данни, какви права имате за защитата на личните данни и как можете да се възползвате от тези права.

С използването на нашия интернет сайт или услуги, като по този начин предоставяте Вашите лични данни, Вие се съгласявате с разпоредбите на настоящата политика за поверителност (с изключение на действията за обработка на данни, за които е необходимо отделно споразумение). С поставянето на отметка в полето, докато се регистрирате на сайта и попълвате регистрационната форма, Вие декларирате, че сте се запознали с политиката ни за поверителност. Ако искате да прегледате политиката за поверителност, можете да го направите на следния адрес гр. Дорбич, ж.к. Дружба, бл. 56, вх. Б, ет. 5. ап.3.

Какви понятия се използват в тази политика за поверителност?

Администратор на лични данни – администраторът на Вашите лични данни е Интер-евро консултинг ЕООД ЕИК:2055221663, регистрирана на адрес гр. Дорбич, ж.к. Дружба, бл. 56, вх. Б, ет. 5. ап.3., email info@weknowthelaw.eu, тел.: +358 888194620 на които предоставихте личните си данни относно договорни или преддоговорни отношения или услуги, които възнамерявате да използвате.

Клиент (Вие) – физическо лице, което използва услуги, използвало е услуги или е изразило намерение да използва услуги.

GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Лични данни – всяка информация, пряко или непряко свързана с Клиент или друго физическо лице, която може да бъде идентифицирана или идентифицируема и данните, които се обработват в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство и разпоредби.

Обработка на данни – всяка операция, извършена с лични данни (включително събиране, записване, съхранение, промяна, разпространение или друго предоставяне, заявка, предаване и т.н.).

Услуги – консултантски услуги предоставени от Интер-евро консултинг ЕООД

Директен маркетинг – дейност, извършвана чрез електронна поща, телефон или друг пряк начин за предлагане на услуги на лица и (или) да се събира мнението им относно предлаганите услуги.

Уеб сайт – www.weknowthelaw.eu

Кога се прилага тази политика за защита на личните данни?

Настоящата политика за поверителност се прилага, когато използвате, сте използвали или сте изразили намерение да използвате услугите на Интер-евро консултинг ЕООД . Политиката за поверителност важи и в тези случаи, когато Вие сте непряко свързани с услугите. Политиката за поверителност важи и в случаите, когато отношенията са установени преди влизането в сила на настоящата политика за защита на личните данни и когато сте предоставили и (или) Интер-евро консултинг ЕООД  получили Вашите лични данни.

Защо събираме Вашите лични данни?

Ние събираме и използваме лични данни, за да Ви предоставим услуги (създаване, изпълнение на споразумение), да подобрим услугите, да изпратим уведомления, оферти и информация, за защита на нашите права интереси и тези на трети страни и да спазим приложимото законодателство и други правила. Ако не ни предоставите лични данни, няма да можем да предоставим нашите услуги.

С Ваше съгласие ние обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Можете да оттеглите съгласието си относно директния маркетинг по всяко време.

Как събираме Вашите лични данни?

Получаваме повечето от данните директно от Вас, но може да получим и данни от други източници.

Интер-евро консултинг ЕООД обикновено получава лични данни директно от лицата, с които са свързани данните, т.е. ние получаваме Вашите лични данни:

 • когато ни предоставите директно тези данни, например: правите заявка; комуникирате с Интер-евро консултинг ЕООД  (лично, по телефона или чрез електронна поща), комуникирате с нашите партньори, попълвате регистрационна форма, оставяте ни Вашите данни за контакт; регистрирате се, посетите нашия уеб сайт и с други средства;
 • използвате нашите услуги или уеб сайт;
 • когато ни информирате за проблем или обменяме информация по отношение на качеството на услугите;
 • когато участвате в дискусисионни форуми, страници на социалните мрежи, уеб сайтове и т.н.;

В някои случаи Интер-евро консултинг ЕООД  получава лични данни от лица, които не са субект на данните (Вие), например от нашите бизнес партньори, на които сте предоставили Вашите данни за нашите услуги.

Ние също можем да получим Вашите лични данни, когато подписваме различни споразумения, в които не сте задължително страна или представител на страна (напр. споразумение в съответствие с пълномощно, споразумение с юридическо лице, в което лицата за контакт или данните на представителите са посочени и т.н.).

Какви лични данни обработваме?

Основната дейност на Интер-евро консултинг ЕООД, е свързана с консултантски услуги за българи в чужбина. Ние обработваме личните Ви данни, за да можем да предоставяме и подобряваме тези услуги. Обхватът на личните данни, които обработваме, зависи от услугите, които сте заявили, или от нашите отношения с Вас, както и от изискванията на приложимото законодателство и разпоредби в областта на възстановяване на данъци на държавата, от която искате да възстановите данъци.

Интер-евро консултинг ЕООД  обработва и личните данни на представителите на клиентите и доставчици на услуги, които са фирми и физически лица.

Обикновено събираме и обработваме следните лични данни:

 • данни за определяне на самоличността, като например име, фамилия, ЕГН, дата на раждане, код на данъкоплатеца, държава на раждане, гражданство, документ за самоличност (и копие), снимка;
 • контактна информация, като адрес на местоживеене или адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес;
 • информация за работа, като данни за работодателя (бивш работодател), трудов опит, заплата, получени плащания, извършени плащания, осигурителен номер (код), номер на данъкоплатеца (код), данни за бизнес сертификати или сертификати за индивидуална дейност както и други данни, които трябва да бъдат предоставени на данъчния орган в държавата, от която искате да възстановите данъци;
 • данни за семейно положение и непълнолетни деца;
 • финансова информация, например IBAN на банкови сметки.

Ние не обработваме чувствителни данни (специални категории), свързани с Вашето здраве или политически възгледи, освен в случаите, когато тези данни се изискват от закона или в специални случаи, когато например разкривате такива данни при използване на услугите (напр. плащания, получени като обезщетение за болест).

Ние събираме данни за непълнолетни деца само дотолкова, доколкото събирането на тази информация е необходимо за целите на връщането на данъци към Вас (прилагане на данъчни облекчения/привилегии и т.н.).

На кого предоставяме Вашите лични данни?

Поради естеството на предоставяните услуги, ние трябва да предоставяме Вашите Лични данни при извършване на ежедневни операции, по отношение на процеса по консултиране.

Можем да разкрием Вашите лични данни:

 • на партньорите на Интер-евро консултинг ЕООД , с които Интер-евро консултинг ЕООД  заедно предоставят услуги;
 • на чуждестранни данъчни органи, които администрират възстановяването на данъци;
 • държавни институции и други субекти, които изпълняват определени от закона функции;
 • на лица, които ни помагат да предоставяме услуги (например поддръжка и развитие на уеб сайтове);
 • на упълномощени одитори и на юридически и финансови консултанти;
 • когато такова разкриване се изисква от закона, в съответствие със законите и правните процеси, когато добросъвестно разкриването на такава информация е необходимо, за да защитим нашите или Вашите права или да гарантираме безопасността на други лица или да отговорим на исканията на държавни институции или служители.

С настоящото заявяваме, че използваме партньори, които обработват лични данни, само когато сме сигурни, че такива партньори ще осигурят правилните организационни, правни, технически и физически мерки, за да гарантират сигурността и законната обработка на Вашите лични данни.

Кой има достъп до личните Ви данни?

Вашите лични данни могат да бъдат достъпени само от лица, които имат такова право в рамките на Интер-евро консултинг ЕООД   или трети лица, които имат договор с Интер-евро консултинг ЕООД , или други лица, когато такъв достъп е необходим или разрешен от законодателството и разпоредбите. Потвърждаваме, че за обработката на Вашите лични данни можем да сключваме договор само с такива трети страни, които предоставят достатъчни гаранции за правилното изпълнение на техническите и организационни мерки, така че тази обработка да отговаря на изискванията на GDPR и приложимото законодателство, разпоредби и защита на Вашите права.

Когато разкриваме личните Ви данни, ние се задължаваме да гарантираме, че получателят на данните следва същите мерки за защита и обработка на лични данни, както и ние.

Дейността по обработка, извършвана от трети страни, винаги се урежда от договор за поверителност и обработка на данни или други специализирани условия, по отношение на които Интер-евро консултинг ЕООД  се съгласява с такива трети лица.

Данните за Вас, които събираме, могат да бъдат обработени (включително съхранени) извън границите на Вашата страна, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, например САЩ, Нова Зеландия, Канада (в зависимост от държавата, от която възстановявате данъци).

Вашите лични данни се обработват, съхраняват и разпространяват от трети лица по такъв начин и до степен, за която сте информирани, както е посочено в политиката за поверителност, в договора/ите, сключени между Вас и нас и/или в друг документ.

Какви права имате относно личните Ви данни?

Интер-евро консултинг ЕООД   има за цел да гарантира, че дейността по обработка на лични данни е честна и прозрачна, както и че всички лични права, предвидени в приложимото законодателство и разпоредби, са постоянно защитени.

Имате следните права:

 • право на достъп до Вашите лични данни. По Ваша заявка ще потвърдим дали личните Ви данни са обработвани или не и ще предоставим информация за целите на тази обработка, категориите и получателите на обработените лични данни, на които се разкриват личните данни, или категории на такива получатели; ние ще Ви уведомим за това какви лични данни се обработват и цялата информация, с която разполагаме от източника на такива лични данни;
 • право да поискате да коригираме неточни или непълни лични данни;
 • право да получавате личните си данни в систематичен, често използван и компютърно-четим файлов формат и правото при определени условия да прехвърляте такива лични данни на друг администратор (право на прехвърляне на данни);
 • при определени обстоятелства имате право да поискате заличаване на лични данни или да ограничите обработването на такива лични данни (например когато такива лични данни вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани и обработени личните данни, отменили сте Вашето съгласие и няма друга правна основа за обработването на лични данни; личните данни се обработват неправомерно и т.н.);
 • право да възразите обработването на лични данни за определени цели и при определени условия;
 • абсолютно право да откажете обработката на лични данни за целите на директния маркетинг;
 • ако обработването на лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си по същия начин, по който сте предоставили такова съгласие (включително лично, чрез партньори, електронна поща, в профила си и по друг начин). Отмяната на Вашето съгласие няма да окаже влияние върху законосъобразното обработване на Вашите лични данни, което е извършено преди отмяната.
 • правото да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни.

В зависимост от специални обстоятелства, може да има определени условия или ограничения при изпълнението на Вашите права. Може да сме обвързани със закони или други правила, въз основа на които може да не успеем незабавно да изтрием Вашите лични данни.

По отношение на изпълнението на Вашите права можете да комуникирате по всяко време с Интер-евро консултинг ЕООД  директно, чрез партньори, по електронна поща, по телефона, като зададете въпрос на нашия уеб сайт (например онлайн помощ, чрез нашата Facebook страница и т.н.).

Ние прилагаме Вашите права в областта на защитата на личните данни безплатно (освен в случаите, когато исканията очевидно са неоснователни или несъобразни, преди всичко по отношение на повтарящото се съдържание на такива искания).

 

Как се съхраняват Вашите лични данни?

Съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с GDPR и действащото законодателство и разпоредби в Република България. Съгласно общия принцип Вашите лични данни се обработват (включително съхраняват) под такава форма, че идентичността на данните да е идентифицируема не по-дълго от необходимото, за постигане на целите, за които се обработват тези лични данни.

С цел да защитим Вашите лични данни от незаконния достъп, незаконна обработка или разкриването им, непреднамерена загуба, промяната или изтриване, ние прилагаме мерки, необходими за спазване на изискванията на приложимото законодателство и разпоредби. Такива мерки включват технически мерки, като например избор на подходящи компютърни системи, компютърна сигурност, защита на данни и файлове, организационни мерки, ограничаване на достъпа до лични данни, осигуряване на конфиденциалност и други мерки.

За какъв период се съхраняват Вашите лични данни?

Срокът за съхранение на лични данни се определя от законодателството и наредбите или от нас в съответствие със законовите и подзаконовите актове. Специфичният период на задължително съхраняване на определени документи, в които има лични данни, е определен от законодателство и разпоредби, например, когато периодът на съхранение на лични данни е определен от данъчния закон в държавата, от която се иска възстановяване (или са възстановени) данъци.

Ако периодът на съхранение на лични данни не е определен от законодателство или нормативни актове, ние съхраняваме Вашите лични данни за предоставените услуги в продължение на 10 години след предоставяне на услугите (като се има предвид общата давност). Ние ще съхраняваме Вашето съгласие за директен маркетинг в продължение на 5 години след получаването му.

Какъв вид директен маркетинг извършва Интер-евро консултинг ЕООД ?

Интер-евро консултинг ЕООД  може да предоставя информация за предлаганите услуги на настоящи клиенти въз основа на законни интереси.

Нашата информация и известия за директен маркетинг (например известия за услугите, които предоставяме) се изпращат на клиенти, които използват или са използвали нашите услуги, които са изразили своето съгласие да получават известия от Интер-евро консултинг ЕООД  директен маргетинг и/или оферти.

Интер-евро консултинг ЕООД  може да Ви изпрати информация за предлаганите услуги.

В определени случаи Клиентът получава информация за промени в договорите, сключени с Клиента, и/или промени в областта на възстановяване на данъци или обработка на данни или с информация (или напомняне) относно допълнителни документи/данни, които са необходими за изпълнението на услугите, както и системни и други съобщения, свързани с предоставените услуги. Такива информационни известия са необходими при изпълнение на договора, сключен с Вас и/или приложенията към него за предоставянето на услуги, които сте заявили и такива съобщения и информация не се считат за директен маркетинг.

За да получите възстановяване на данъци, т.е. да получите нашите услуги, не е нужно да се съгласявате да получавате съобщения за директен маркетинг.

Как можете да изразите съгласие си да получавате информационни известия и/или директен маркетинг?

Можете да дадете съгласието си да получавате информационни известия и/или директен маркетинг, като маркирате съгласие относно директния маркетинг на сайта, поставяйки отметка в съответното поле за избор на регистрационната форма и/или по друг начин, по който Вашето желание да получавате информация ще бъде ясно или заявите да изпратим информационни съобщения в съответствие с договорите, сключени с нас.

Клиентите, които вече получават нашите информационни съобщения, ще продължат да получават такива известия след влизането в сила на GDPR.

Можете ли да отхвърлите използването на личните си данни за целите на директния маркетинг?

Имате право по всяко време и напълно безплатно да откажете използването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право по всяко време и напълно безплатно да оттеглите даденото съгласие. Ако искате да упражните това право трябва да се свържете с нас, включително, но неограничено до: лично, чрез партньори (чрез които сте подали документи за нашите услуги), чрез електронна поща, чрез нашата страница в социалната мрежа Facebook или по друг начин, така че да е ясно, че Вие не желаете да получавате повече нашите информационни уведомления.

Дали Интер-евро консултинг ЕООД   използва „бисквитки“?

Да, Интер-евро консултинг ЕООД използва „бисквитки“, което представлява малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, телефон или друго устройство с цел подобряване работата на уеб сайта и опростяване използването му. Бихте могли да се запознаете с правилата за „бисквитките“ тук.

 

Как да се свържете с нас?

Бихте могли да се свържете с нас с въпроси, искания или коментари по отношение на обработката на Вашите лични данни на info@weknowthelaw.eu

В допълнение бихте могли да се свържете с нас по телефона,  на нашия уеб сайт и по друг удобен за Вас начин.

Правна информация

Тази политика за поверителност не е правно обвързващ договор между Вас и Интер-евро консултинг ЕООД . Общите насоки за нашите стандарти за защита на личните данни са представени в настоящата политика за поверителност. Можем да променим тази политика за поверителност при подобряване и разширяване нашите услуги и уеб сайтове.

По Ваше желание можете също да се запознаете с политиката за поверителност на нашите бизнес партньори и на сайтове за клиенти.