Дипломи и професионални квалификации в Италия

Кое е най-важното, което трябва да знаете за признаването на дипломи и професионални квалификации в Италия, признаване на дипломи в Италия, признаване на професионални квалификации в Италия, процедура по признаване на дипломи в Италия, признаване на български дипломи в чужбина?

Кое е най-важното, което трябва да знаете за признаването на дипломи и професионални квалификации в Италия, признаване на дипломи в Италия, признаване на професионални квалификации в Италия, процедура по признаване на дипломи в Италия, признаване на български дипломи в чужбина?Всеки гражданин, завършил висше образование в акредитирано българско висше училище, има право да получи признаване на дипломата си, както с цел да продължи образованието си, така и в случай, че желае да упражнява професията си в друга страна. Условията за признаване на български дипломи в чужбина в двата случая са специфични за всяка отделна страна.
В ЕС няма автоматично признаване на дипломи за висше образование. Ако искате да продължите образованието си в друга страна от ЕС, може да Ви се наложи да преминете през национална процедура за признаване на Вашата академична степен или диплома. Всяка една държава членка носи отговорност за своята образователна система и може да прилага свои собствени правила, включително да признава или не академични квалификации, получени в друга държава !!!

Декларация за сравнимост на дипломи и професионални квалификации в Италия и започване на процедура по признаване на дипломи в Италия

Обикновено можете да получите „декларация за сравнимост“ на Вашата университетска степен, в която се посочва, как тя се съотнася към дипломите, издавани в страната от ЕС, в която отивате. За да го направите, свържете се с центъра ENIC/NARIC в съответната страна.

В зависимост от страната, в която се оценяват дипломите Ви, и от целта на оценяването, центърът ENIC/NARIC ще направи оценката самостоятелно или ще прехвърли документите ви на компетентния национален орган.

Преди да започнете процедура по признаване на дипломи в Италия не забравяйте да проверите:

-Колко ще струва услугата (дали има такса);
-Колко време ще отнеме оценката – от няколко седмици до няколко месеца в зависимост от страната, целта и сложността на досието Ви;
-Какъв вид документ ще получите – пълно приравняване или сравнителен доклад;
-Какво можете да направите, ако не сте съгласни с оценката (как да обжалвате);

Внимание!!! Ако предоставите документи във формат „Европас“ (като например приложение към дипломата), дипломата ви ще може да бъде сравнена и призната по-лесно.

Когато чуждестранен орган или работодател изиска от Вас официално писмено потвърждение за професионалните Ви права в България, такова удостоверение може да Ви бъде издадено от:

– Компетентния орган за съответната професия за регулираните в България професии;
– НАЦИД за всички останали нерегулирани професии. Повече информация за тази административна услуга на НАЦИД можете да намерите тук;

Във връзка с признаването на дипломи за завършено висше образование в чуждестранно висше училище съгласно италианското законодателство – чл. 2 от закон 148/2002г. компетентните държавни органи в Италия са Университетите (università) и Министерството на образованието, университетите и науката (AFAM). При признаването на чуждестранните дипломи за завършено висше образование, италианските институции следва да се съобразят с правната регламентация на разпоредбите на Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (№ 165) и разпоредбите на Директива № 89/48 от 21 декември 1988 г.
Съгласно разпоредбата на италианският закон 148/2002г., въз основа на молба от искателя се прави предложение за оценка и признаването на документ (диплома).

Необходими документи за признаване на дипломи и професионални квалификации в Италия:

1. Заявление по образец;
2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;
3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;
4. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна;
Документите по т. 2 и 3, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби ‐ по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.При признаване на български дипломи в чужбина се отчитат следните показатели:

• Начин на приемане на студентите;
• Продължителност на обучението;
• Общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или
придобити кредити;
• Съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми,
които осигуряват фундаменталната, специалната и
специализиращата подготовка;
• Съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми,
които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
• Резултатите от обучението като съвкупност от придобитите
знания, умения и компетентности през периода на обучение;
• Начин на дипломиране;

Признаването на висше образование се извършва в съответствие с придобитата образователно‐квалификационна степен, удостоверена с представените от заявителя документи. Когато в предста‐ вените документи не е посочена образователната степен, Съветът по академично признаване взема решение на коя образователно‐ квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.

Оценка на дипломи и професионални квалификации в Италия 

а) Издаването на съответната италианска диплома за висше образование без искане за полагане на допълнителни изпити или за представяне на окончателни документи (пряко признаване); тази процедура може да бъде идентифицирана с термина “ пряко признаване “ – (в много редки случаи);
б) Необходимост от продължаване на следването и получите повече кредити и /или да представят окончателните документи за попълване на част от учебната програма и липсващите кредити, които не са обхванати от чуждестранната квалификация; тази процедура може да бъде идентифицирана с термина „съкратен на курс“. – ( в 90% от случаите);Отказ от признаване

Признаване се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на висше образование в Италия. В отказа може да се включи препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване на по‐късен етап, включително полагане на допълнителните изпити.

При спазване на горепосочената правна уредба компетентният орган следва да се съобрази със задължителното изискване на чл. ІІІ, т. 5, изр. 2 от Лисабонската конвенция. В тази насока са и задълженията на Италия в областта на признаване на квалификациите за висше образование, произтичащи от поетите договорености с Лисабонската конвенция и от Договора за присъединяване на страната ни към Европейския съюз за съобразяване на актовете и действията на нейните органи с Международното и Общностно право, конкретно с разпоредбите на чл. 43 от ДЕО във връзка с чл. 39 и чл. 49 и практиката на СЕО по тълкуване на тези норми.

В случай, че признаването на българската Ви диплома за висше образование е свързано с желанието за упражняване на професия, която не е регулирана в избраната от Вас държава членка на ЕС, е полезно да знаете, че имате директен достъп до пазара на труда и компетентен за признаването на професията Ви е потенциалният работодател.

Ако професията Ви е регулирана в приемащата държава, от сайта на компетентния орган за тази професия трябва да се информирате за всички изисквания, необходимите документи и процедури за признаване на професионални квалификации в Италия , придобита в България. Изчерпателна информация за регулираните професии в ЕС можете да намерите в базата данни за регулираните професии на ЕК (Database of Regulated Professions).Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (№ 165)

Директива № 89/48 от 21 декември 1988 г.

Закон 148/2002г.

Още информация по темата за живот и работа в Италия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Италия 

Здравна застраховка в Италия 

Договор за наем в Италия