Трудов договор в Чехия

трудов договор в Чехия

трудов договор в Чехия

В Чехия можете да работите директно като служител в конкретна фирма, в която ще упражнявате право на труд и която ще ви заплаща. Освен това, може да упражните това право, сключвайки трудов договор с посредническа фирма. В такъв случай, Ваш работодател ще бъде работна агентура, която да Ви изпраща на работа според нуждите на клиентите, които ползват услугите ѝ. Проблемите най-често възникват при втория тип работа, когато работодател е т.нар. „pracovní agenturu“, посредническа агенция за работа (по надолу само агентура). Агентурите често пъти не спазват установените от Кодекса на труда правила или се опитва по различни начини да ги заобикалят, забогатявайки по този начин за сметка на своите работници.

Права и задължения при работа на трудов договор в Чехия

В Чехия има три възможни вида трудови договори определени от Кодекса на труда:

 • Трудов договор (определен от § 33 a § 34 кодекс на труда)
 • Сключва се в писмен вид и всяка от страните трябва да получи екземпляр.
 • Трябва да съдържа информация за вида работа, място за изпълнението ѝ, ден за започване на работа и определено трудово възнаграждение (mzdový1 výměr).
 • Определя се като дълготрайна трудова заетост, постоянна или времененна.
 • Работодателя има задължение да заплаща вноски за здравно и социално осигуряване.
 • Установен е фиксирано седмично работно време (обикновено 40 часа седмично).
 • Може да бъде определен пробен период „zkušební doba“ (обикновено 3 месеца).
 • Работника има право на платена отпуска.
 • При сключено трудово – правоотношение с агентура, част от трудовия договор трябва да бъде т. нар. временно разпределение за изпълнение на работа.
 • Работника на агентурата, трябва да работи при сравними условия с директните работници в компанията
 • Споразумение за прилагане на труд (определен от § 74 – § 77 КТ)
 • Сключен в писмена форма, като всяка от страните получава екземпляр.
 • Устанявяване на договорни взаимоотношения извън тези на класи-ческата форма на трудова заетост, в този случай работника неможе да надхвърли 300 часа годишно, упражнявайки заетост при един работодател.
 • Работодателят незаплаща вноски за здравно и социално осигуря-ване, ако месечното възнаграждение не надхвърли 10.000 CZK месечно.
 • Периодът на предизвестие започва от 15 дни и то може да бъде направено без да се упоменава причина от двете страни.
 • Споразумение за извършване на трудова дейност (определя се от § 76 – § 77 КТ)
 • Трябва да е сключен в писмена форма, всяка от двете страни,трябва да получи по един екземпляр.
 • Установяване на договорни взаимоотношения извън трудовото правоотношение, но подобно на него.
 • Не бива да надвишава половината от седмичното работно време, определено от закона.
 • Работодателя заплаща здравно и социално осигуряване.
 • Zrušení dohody podléhá stejným předpisům jako zrušení dohody o provedení práce (viz příslušná kapitola této brožury.

В някои случаи договор напълно липсва. Ако не бъде платено тр. Възнаграждение, ситуацията често пъти е изключително сложна, почти невъзможно е да се докажат договорни взаимоотношения. Работника по този начин, в повечето случаи, загубва възможност да получи отработено възнаграждение.

Фишове от заплата при работа на трудов договор в Чехия

Работодателят е длъжен да Ви предоставя фишове за заплата, които да включват отработено време, както и информация за паричната сума, която получава като заплащане за него. Настоявайте да получите фиш за заплата! В случай на конфликт с работодателя, въпросните ще ви помогнат да докажете договорни отношения с него.

В случай, че част от предоставянето на работа, бъде и настаняване на работника, тези условия трябва да бъдат упоменати в трудовия договор или анекс към него. Ако плащанията за настаняване, се свалят автома-тично от заплатата, работника трябва да даде писменото си съгласие за това.

Как да се процедира

В случай, че не сте сигурни за това дали Ви се предлага работа без риск, винаги настоявайте за спазване на основните правила при сключване на трудов договор. Настоявайте за:

 • Трудов договор в писмена форма.
 • Поискайте екземпляр от договора.
 • Договорът трябва да съдържа всички основни елементи.
 • В случай, че работите към агентура, договорът трябва да съдържа информация за временното разпределение за изпълнение на работата.
 • Уверете се, че част от или анексиран към договора, е размерът на възнаграждението.
 • Размерът на възнаграждението за извършена работа, трябва да бъде най-малко минималната работна заплата в РЧ

Работа през агентура

Агенция за работа = работодател, който предоставя възможност на своите работници да упражняват право на труд при последващи работодатели респективно е посредник.
Потребител = работодател, който възлага работа на своите служители.

Агентурите са най – разпространените работодатели за чужденци в Чешка Република. С тях е свързана и вре-менната заетост на служители с потребители на извършваните от тях услуги,какт и положен труд. Точно от това произхождат най-сериозните рискове при упражняване правото на труд.

С подписването на трудов договор или някой от видовете „споразумение“ (виж глава „трудов договор“), ставате служител на агентурата за работа. Въз основа на договора и по реда на временното разпределение на работ-ника или служителя, агентурата предоставя на съответните фирми и компании работна ръка. Работника след това, извършва работа според инструкциите на крайния потребител на работна ръка (най-често задачата с тези инструкции се възлага на ръководителите на смени (раздел 309 от Кодекс на труда).

Агентурните работодатели са застъпени в Кодекса на труда, раздел 307 до 309, както и закон отнасящ се към заетостта раздел 58 до 66.

Права и задължения

Задължение на работодателя (агентурата) е да сключи споразумение за временно назначаване на служител,съгласно раздел 308 от Кодекса на труда. Въпросното споразумение е договорно отношение между агентура-та и потребителя. В него не бива да липсват:

 • Име и фамилия на служителя.
 • Гражданство, дата и място на раждане, адрес за пребиваване и кореспонденция на временно назаначения служител.
 • Вида на упражняваната дейност.
 • Размера на времето, в което служителя ще извършва работа.за потребителя на услугата.
 • Работно място.
 • Дата за започване на работа.
 • Информация за заплатата и условията на труд.
 • Условия за предсрочно прекратяване на разпределението на работата от страна на потребителя (агентурата).
 • Дата на изготвяне на споразумението.
 • Номер и дата на разрешителното, позволяващо на агентурата извършваната от нея дейност, а именно посредническа.
 • Подпис на представляващия (оторизиран) агентурата, както и Вашия подпис.

Работодателя е длъжен да предложи в писмен вид на служителя указание за временно разпределение на персонала, съгласно закон 309., алинея 2 от Кодекса на труда. Инструкцията трябва да съдържа:

 • Име и адрес на потребителя.
 • Място за извършване на работа.
 • Продължителност на услугата.
 • Информация за условията на работа и заплащането.
 • Определяне правото на началник (отговорник), да разпределя и проверява извършената работа.

В инструкцията трябват да бъдат описани условията на едностранното деклариране за прекратяване на ра-ботата преди изтичане периода на договореност, ако са описани такива в Споразумението. Тези инструкции, трябва да бъдат подписани от служителя работодателя (агентура). По един оригинал за всеки от участниците в Споразумението – служител и работодател.

Агентурата не може да разпредели за извършване на работа, един и същ потребител за период по-дълъг от 12 календарни месеца. (§ 309 ал. 6 Кодекс на труда).

Възможни рискове при трудов договор в Чехия

Агентурата не издава на служителя инструкция за временно разпределение, не подписва с него изряден тр. Договор, нито пък временно назначение на служителя при последващ потребител на извършваните дейности. Тези пропуски могат да доведат до различни проблеми, свързани с обезщетение при изплащането на заплати.

Може да се случи и това, че след като агентурата наеме служител за изпълнение на дейност при един рабо-тодател, работата се изчерпва и назначеното лице остава безработно. В този случай, настоявайте да бъдете разпределен на друга позиция или при друг работодател, според условията на договора. В противаен случай, трябва да ви бъде заплатена горницата за обезщетение при труд, според условията на договора.

Агентурата може да сваля пари от вашата заплата, приспадайки частта за настаняване, само в случай, че пис-менно сте се уговорили за това, или сте подписали отделен от тр.договор документ, който може да бъде и анекс към него. Често пъти това се случва и без сключване на договор, което е абсолютно незаконно.

Възнаграждение и заплата = парите за Вашия отработен труд при работодател (фирма, агентура, дружество), извършен за определено време (обикновено един месец).

В Република Чехия за работата си, може да получавате заплата или възнаграждение, в зависимост от това дали ще сключите трудов договор или някое от двете споразумения. Заплата и възнаграждение, може работодателя да изплаща на работното място, в счетоводния отдел на фирмата си, по пощенски или банков път, по сметка на работнка. Начинът на заплащане се определя от служителя! В никакъв случай не може да се заплаща на трети лица без предоставено пълномощно.

Размерът на заплатата или възнаграждението се определя от договора, анекс приложен към него, някое от споразуменията, в някой случай според вътрешните предписи на фирмата.

Минималната заплата, определена от закона в РЧ е 50,60 CZK/час, или 8.500 CZK/месец (od 1. 1. 2015 9.200 CZK/месец).

Права и задължения

 • Заплата (§ 113 – § 121 Кодекс на труда)
 • Определя се от договор, споразумение или вътрешни предписи.
 • В случай на инструкции за временно разпределение, тази информация трябва да бъде описана.
 • Трябва да бъде определена преди започване на работа.
 • При изплащане на парите, трябва да получите фиш за (§ 142. 5 Кодекс на труда).
 • Фишовете за заплата съдържат информация за нетно плащане, нетна заплата, брутна заплата: (superhrubámzda, hrubá mzda, čistá mzda1).
 • Брутната заплата при 40 часа седмично, не бива да бъде по-ниско от минималната месечна заплата, определена от закона.
 • Термин за изплащане на заплата трябва да е определен с конкретна дата.
 • Не е ли определен термин, заплатата трябва да се изплати до последния календарен ден на следващия месец след положен труд.
 • Възнаграждение (§ 138 Кодекс на труда)
 • Изплаща се възнаграждение за работа, извън трудовото правоотношение.
 • Отнася се към работа извършена по някое от двете „dohody o pracovní činnosti“ или „o provedení práce“. • Рамерът и условията се определят от споразумението.
 • Имате право на фишове за заплата.

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

Източници:

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR