Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият трудов договор в Чехия, работа с агентура в Чехия, заплата в Чехия, споразумение за прилагане на труд в Чехия, споразумение за извършване на трудова дейност в Чехия ?В Чехия можете да работите директно като служител в конкретна фирма, в която ще упражнявате право на труд и която ще ви заплаща вашата заплата в Чехия. Освен това, може да упражните това право, сключвайки трудов договор с посредническа фирма ( работа с агентура в Чехия ). В такъв случай, Ваш работодател ще бъде работна агентура, която да Ви изпраща на работа според нуждите на клиентите, които ползват услугите ѝ. Проблемите най-често възникват при втория тип работа, когато работодател е т.нар. „pracovní agenturu“, посредническа агенция за работа (по надолу само агентура). При работа с агентура в Чехия, агентурите често пъти не спазват установените от Кодекса на труда правила или се опитва по различни начини да ги заобикалят, забогатявайки по този начин за сметка на своите работници.Права и задължения при работа на трудов договор в Чехия

В Чехия има три възможни вида трудови договори определени от Кодекса на труда:

 • Трудов договор (определен от § 33 a § 34 кодекс на труда)
 • Сключва се в писмен вид и всяка от страните трябва да получи екземпляр.
 • Трябва да съдържа информация за вида работа, място за изпълнението ѝ, ден за започване на работа и определено трудово възнаграждение (mzdový1 výměr)
 • Определя се като дълготрайна трудова заетост, постоянна или времененна.
 • Работодателя има задължение да заплаща вноски за здравно и социално осигуряване.
 • Установен е фиксирано седмично работно време (обикновено 40 часа седмично).
 • Може да бъде определен пробен период „zkušební doba“ (обикновено 3 месеца).
 • Работника има право на платена отпуска.
 • При сключено трудово – правоотношение с агентура, част от трудовия договор трябва да бъде т. нар. временно разпределение за изпълнение на работа.
 • Работника на агентурата, трябва да работи при сравними условия с директните работници в компанията
 • Споразумение за прилагане на труд в Чехия (определен от § 74 – § 77 КТ)
 • Сключен в писмена форма, като всяка от страните получава екземпляр.
 • Устанявяване на договорни взаимоотношения извън тези на класическата форма на трудова заетост, в този случай работника не може да надхвърли 300 часа годишно, упражнявайки заетост при един работодател.
 • Работодателят незаплаща вноски за здравно и социално осигуря-ване, ако месечното възнаграждение не надхвърли 10.000 CZK месечно.
 • Периодът на предизвестие започва от 15 дни и то може да бъде направено без да се упоменава причина от двете страни.
 • Споразумение за извършване на трудова дейност в Чехия (определя се от § 76 – § 77 КТ)
 • Трябва да е сключен в писмена форма, всяка от двете страни,трябва да получи по един екземпляр.
 • Установяване на договорни взаимоотношения извън трудовото правоотношение, но подобно на него.
 • Не бива да надвишава половината от седмичното работно време, определено от закона.
 • Работодателя заплаща здравно и социално осигуряване.
 • Zrušení dohody podléhá stejným předpisům jako zrušení dohody o provedení práce (viz příslušná kapitola této brožury.

В някои случаи договор напълно липсва. Ако не бъде платено тр. Възнаграждение, ситуацията често пъти е изключително сложна, почти невъзможно е да се докажат договорни взаимоотношения. Работника по този начин, в повечето случаи, загубва възможност да получи отработено възнаграждение.

Фишове от заплата при работа на трудов договор в Чехия

Работодателят е длъжен да Ви предоставя фишове за заплата, които да включват отработено време, както и информация за паричната сума, която получава като заплащане за него. Настоявайте да получите фиш за заплата! В случай на конфликт с работодателя, въпросните ще ви помогнат да докажете договорни отношения с него.

В случай, че част от предоставянето на работа, бъде и настаняване на работника, тези условия трябва да бъдат упоменати в трудовия договор или анекс към него. Ако плащанията за настаняване, се свалят автома-тично от заплатата, работника трябва да даде писменото си съгласие за това.

Как да се процедира

В случай, че не сте сигурни за това дали Ви се предлага работа без риск, винаги настоявайте за спазване на основните правила при сключване на трудов договор. Настоявайте за:

 • Трудов договор в писмена форма.
 • Поискайте екземпляр от договора.
 • Договорът трябва да съдържа всички основни елементи.
 • В случай, че работите към агентура, договорът трябва да съдържа информация за временното разпределение за изпълнение на работата.
 • Уверете се, че част от или анексиран към договора, е размерът на възнаграждението.
 • Размерът на възнаграждението за извършена работа, трябва да бъде най-малко минималната работна заплата в РЧ

Работа с агентура в Чехия

Агенция за работа = работодател, който предоставя възможност на своите работници да упражняват право на труд при последващи работодатели респективно е посредник.
Потребител = работодател, който възлага работа на своите служители.

Агентурите са най – разпространените работодатели за чужденци в Чешка Република. С тях е свързана и вре-менната заетост на служители с потребители на извършваните от тях услуги,какт и положен труд. Точно от това произхождат най-сериозните рискове при упражняване правото на труд.

С подписването на трудов договор или някой от видовете „споразумение“ (виж глава „трудов договор“), ставате служител на агентурата за работа. Въз основа на договора и по реда на временното разпределение на работ-ника или служителя, агентурата предоставя на съответните фирми и компании работна ръка. Работника след това, извършва работа според инструкциите на крайния потребител на работна ръка (най-често задачата с тези инструкции се възлага на ръководителите на смени (раздел 309 от Кодекс на труда).

Агентурните работодатели са застъпени в Кодекса на труда, раздел 307 до 309, както и закон отнасящ се към заетостта раздел 58 до 66.

Права и задължения

Задължение на работодателя (агентурата) е да сключи споразумение за временно назначаване на служител,съгласно раздел 308 от Кодекса на труда. Въпросното споразумение е договорно отношение между агентура-та и потребителя. В него не бива да липсват:

 • Име и фамилия на служителя.
 • Гражданство, дата и място на раждане, адрес за пребиваване и кореспонденция на временно назаначения служител.
 • Вида на упражняваната дейност.
 • Размера на времето, в което служителя ще извършва работа.за потребителя на услугата.
 • Работно място.
 • Дата за започване на работа.
 • Информация за заплатата и условията на труд.
 • Условия за предсрочно прекратяване на разпределението на работата от страна на потребителя (агентурата).
 • Дата на изготвяне на споразумението.
 • Номер и дата на разрешителното, позволяващо на агентурата извършваната от нея дейност, а именно посредническа.
 • Подпис на представляващия (оторизиран) агентурата, както и Вашия подпис.

Работодателя е длъжен да предложи в писмен вид на служителя указание за временно разпределение на персонала, съгласно закон 309., алинея 2 от Кодекса на труда. Инструкцията трябва да съдържа:

 • Име и адрес на потребителя.
 • Място за извършване на работа.
 • Продължителност на услугата.
 • Информация за условията на работа и заплащането.
 • Определяне правото на началник (отговорник), да разпределя и проверява извършената работа.

В инструкцията трябват да бъдат описани условията на едностранното деклариране за прекратяване на ра-ботата преди изтичане периода на договореност, ако са описани такива в Споразумението. Тези инструкции, трябва да бъдат подписани от служителя работодателя (агентура). По един оригинал за всеки от участниците в Споразумението – служител и работодател.

Агентурата не може да разпредели за извършване на работа, един и същ потребител за период по-дълъг от 12 календарни месеца. (§ 309 ал. 6 Кодекс на труда).

Възможни рискове при трудов договор в Чехия

Агентурата не издава на служителя инструкция за временно разпределение, не подписва с него изряден тр. Договор, нито пък временно назначение на служителя при последващ потребител на извършваните дейности. Тези пропуски могат да доведат до различни проблеми, свързани с обезщетение при изплащането на заплати.

Може да се случи и това, че след като агентурата наеме служител за изпълнение на дейност при един рабо-тодател, работата се изчерпва и назначеното лице остава безработно. В този случай, настоявайте да бъдете разпределен на друга позиция или при друг работодател, според условията на договора. В противаен случай, трябва да ви бъде заплатена горницата за обезщетение при труд, според условията на договора.

Агентурата може да сваля пари от вашата заплата, приспадайки частта за настаняване, само в случай, че пис-менно сте се уговорили за това, или сте подписали отделен от тр.договор документ, който може да бъде и анекс към него. Често пъти това се случва и без сключване на договор, което е абсолютно незаконно.Възнаграждение и заплата в Чехия = парите за Вашия отработен труд при работодател (фирма, агентура, дружество), извършен за определено време (обикновено един месец).

В Република Чехия за работата си, може да получавате заплата в Чехия или възнаграждение, в зависимост от това дали ще сключите трудов договор или някое от двете споразумения (споразумение за прилагане на труд в Чехия или споразумение за извършване на трудова дейност в Чехия ) (Заплата и възнаграждение, може работодателя да изплаща на работното място, в счетоводния отдел на фирмата си, по пощенски или банков път, по сметка на работнка. Начинът на заплащане се определя от служителя! В никакъв случай не може да се заплаща на трети лица без предоставено пълномощно.

Размерът на заплатата или възнаграждението се определя от договора, анекс приложен към него, някое от споразуменията, в някой случай според вътрешните предписи на фирмата.

Минималната заплата, определена от закона в РЧ е 50,60 CZK/час, или 8.500 CZK/месец (od 1. 1. 2015 9.200 CZK/месец).

Права и задължения

 • Заплата (§ 113 – § 121 Кодекс на труда)
 • Определя се от договор, споразумение или вътрешни предписи.
 • В случай на инструкции за временно разпределение, тази информация трябва да бъде описана.
 • Трябва да бъде определена преди започване на работа.
 • При изплащане на парите, трябва да получите фиш за (§ 142. 5 Кодекс на труда).
 • Фишовете за заплата съдържат информация за нетно плащане, нетна заплата, брутна заплата: (superhrubámzda, hrubá mzda, čistá mzda1).
 • Брутната заплата при 40 часа седмично, не бива да бъде по-ниско от минималната месечна заплата, определена от закона.
 • Термин за изплащане на заплата трябва да е определен с конкретна дата.
 • Не е ли определен термин, заплатата трябва да се изплати до последния календарен ден на следващия месец след положен труд.
 • Възнаграждение (§ 138 Кодекс на труда)
 • Изплаща се възнаграждение за работа, извън трудовото правоотношение.
 • Отнася се към работа извършена по някое от двете „dohody o pracovní činnosti“ или „o provedení práce“. • Рамерът и условията се определят от споразумението.
 • Имате право на фишове за заплата.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!