Регистрация на Гевербе (самостоятелна стопанска дейност в Германия)

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата самостоятелна стопанска дейност в Германия, какво представлява работа с Гевербе в Германия, регистрация на Гевербе, данъчната служба в Германия, данъчен номер в Германия?

Регистриралите самостоятелна стопанска дейност в Германия (Gewerbe) са самостоятелни предприемачи и трябва според §14 на Реда за самостоятелната стопанска дейност (GewO) своевременно да уведомят съответните служби (Gewerbeamt) в общината, където имате адресна регистрация в Германия. Таксата за регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на гевербе в Германия (Gewerbeschein) е разчлина във всяка община и варира в рамките на 25-50 евро евро. За регистрацията на самостоятелна стопанска дейност по занятие и за Вашата работа с Гевербе в Германия биват уведомени данъчната служба в Германия (Finanzamt), Търговската камара или Камарата на занаятчиите, съответното професионално сдружение, Службата за безопастност на труда и Службата за чужденци. С гевербе в Германия може да упражнявате всякаква стопанска дейност, с изключение на свободна професия. В случаите, когато лицето, извършващо стопанска, дейност наема работници, то трябва да сключи с тях трудови договори, да ги регистрира съгласно закона и навреме да плаща за тях вноски за социалното осигуряване (осигуровка за болнични, пенсия, полагане на грижи и безработица).

 • Чрез регистрацията на самостоятелна стопанска дейност в Германия (Gewerbe) не получавате трудов договор в Германия.
 • За определени видове дейност (напр. охрана, посредничество при застраховки или занаятчийски дейности) е необходимо допълнително разрешение от съответните служби; Освен това е възможно да са Ви необходими и други разрешителни (напр. по Закона за строителното право).
 • При занаятчийските професии е необходимо заедно с регистрацията в Службата за регистриране на всички практикуващи работа с Гевербе в Германия  (Gewerbeamt) да бъде уведомена и Камарата на занаятчиите. При някои професии дори е необходимо разрешение от Камарата на занаятчиите.Глоба за злоупотреби с регистрация Гевербе (самостоятелна стопанска дейност в Германия)

 •  Който не регистрира самостоятелната дейност, регистрира я неправилно, непълно или несвоевременно подлежи на парична глоба (§ 146, абзац 2, номер 2 GewO). Който регистрира самостоятелна дейност по занятие, без да е действително самонаето лице (т.н. псевдосамостоятелна заетост) подлежи на санкции.Гевербе (самостоятелна стопанска дейност в Германия) и Псевдосамостоятелна дейност (Scheinselbständigkeit)

Решаващо за това, дали една дейност е самостоятелна или несамостоятелна е действителното упражняване на дейността. За да предотвратите проблеми, проверете дали евентуално не е налице псевдосамостоятелна дейност. Опорни точки за самостоятелна, съответно псевдосамостоятелна дейност са:

Самостоятелна стопанска дейност в Германия (Гевербе)

Вие решавате, дали ще приемете дадена поръчка
Вие решавате, дали чрез друг ще изпълните поръчката или Вие лично
Едновременно приемате поръчки от няколко възложителя

 Псевдосамостоятелна дейност (Scheinselbständigkeit)

Включване в предприятието на работодателя – работите според неговите инструкции
Трябва Вие лично да извършвате работата
Работите само за един работодател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псевдосамостоятелно заети лица се считат за наети лица и псевдовъзложителят / работодателят се задължава да заплати за работника вноските по социално осигуряване (здравно и пенсионно осигуряване, осигуряване грижа и осигуровка срещу безработица).

Дали дейността е Гевербе (самостоятелна стопанска дейност) или псевдосамостоятелна се констатира от Пенсионната каса.Констатирането на една такава привидна дейност води до големи парични глоби, както и санкиции от наказателно правен характер.

 

Здравнo осигуряване при самостоятелна стопанска дейност в Германия

Като самонаето лице сте задължени сами да заплащате Вашата здравна застраховка в Германия. Здравна осигуровка можете да направите в държавните здравноосигурителни каси или в частна здравноосигурителна каса. При работещите плащат 14,6 % , а не както при работещите на трудов договор 7,3

Важно: Европейската здравна карта не Ви е достатъчна, ако постоянно живеете на територията на Германия и работите като наето или самонаето лице.

Пенсионно осигуряване  при самостоятена стопанска дейност в Германия

При регистрация на Гевербе много самостоятелно заети лица (напр. занаятчии) са задължени по закон да се осигуряват пенсионно. Всички останали самостоятелно заети лица могат да бъдат приети в Пенсионната каса след подаване на съответната молба.Държавна осигуровка срещу злополука (Професионални сдружения)

За определени дейности самостоятелно заетите лица са задължени по закон да се осигуряват срещу злополука (например в сферата на здравеопазването). За всички останали дейности можете доброволно да се осигурявате срещу злополука или професионално заболяване. Адресите на съответните учреждения можете да намерите на нашата интернет страница.

Данъчен номер в Германия 

След регистрация на Гевербе се нуждае от данъчен номер в Германия. Данъчен номер се издава от данъчната служба в Германия.. Затова трябва да заявите пред данъчната служба в Германия, че упражнявате самостоятелна дейност по занятие. Регистрацията на самостоятелна дейност по занятие сама по себе си не е достатъчна. Данъчната служба изпраща „Въпросник за данъчна регистрация“, който трябва да бъде попълнен и изпратен на данъчната служба. Данъчната служба проверява данните преди да бъде издаден данъчен номер.

Данъчен номер няма да бъде издаден, ако в действителност са налице условия показващи несамостоятелна заетост. Данъчната служба проверява особено внимателно дали е налице помещение за извършване на дейността (напр. офис, работилница) и дали разполагате със собствени работни средства.

За да бъде извършена тази проверка данъчната служба може да изиска допълнителни документи и информация относно:

 • Други доходи през календарната година респективно обяснение как се финансира издръжката
 • Подробна информация относно упражняваната дейност сданни за:
 • Работно време
 • Начин на работа
 • Организация на работата
 • Разяснение, как търсите възложители
 • Брой и адреси на възложители
 • Копия от писменни договорки / договори сВашите възложители
 • Подробности относно възнаграждението(на поръчка или на час)
 • Подробности относно изплащането на сметките(на поръчка или на месец, седмица, ден)За всеки вид дейност е необходимо съответното описание на дейността. Ако след проверката е установено от данъч- ната служба, че действително не е налице упражняването на самостоятелна дейност, бива информирана Службата за регистрация на самостоятелна дейност, която предприема съответните мерки (глоба, при нужда отрегистриране на дей- ността)Важно:Ако сте несигурни или имате съмнения, дали дадена дейност е действително самостоятелна по занятие, се препоръчва преди да регистрирате дейността да се обърнете към отговорната за Вас данъчна служба.Фактури при самостоятелна стопанска дейност в Германия

Като самостоятелно заето лице сте задължени да издавате фактури на Вашите възложители / клиенти. На всички фактури трябва да са видни следните данни:
1. Данъчният номер, който Ви е издала данъчната служба.

Този номер получавате по пощата след като сте изпратили на данъчната служба формуляра „Въпросник за данъчна регистрация“. Затова е важно при известяването относно Вашата дейност да дадете правилен адрес, на който си получавате пощата.

 1. Име и адрес на Вашата фирма, както и тези на клиента. 3. Дата на издаване на сметката и номер на сметката
  4. Точно описание на извършената дейност (вид и обем на услугата или количество и вид на доставената стока) и данъчната ставка.

Данъчно облагане в Германия и данъчна декларация

Като предприемач обикновенно тряба да плащате следните данъци:
■ Данък общ доход
■ Данък добавена стойност – при прехвърляне на определен оборот 19%

■ Данък печалба

Корпоративен данък- доходи до 24 500 евро са освободени от плащане

Затова е необходимо в текущата година при нужда да се подава и месечна справка декларация на данъчната служба, а също и да се извършва евентуално авансово заплащане. След изтичане на годината сте задължени да подадете данъчна декларация. Данъците се изчисляват върху печалбата (приходи – разходите)

Съхранение на документите при самостоятелна стопанска дейност в Германия

Важно за Вашата сигурност е да записвате цялата информация свързана с поръчките и да съхранявате всички документи 10 години. Особено със следните данни трябва да разполагате 10 години:

■ Получни и издадени сметки във връзка с регистрираната дейност

■ Имена и адреси на възложителите, данни за връзка и име- на на лицето за контакт

■ Информация за извършената работа, място на извършва- не на дейността и работни часове

■ Споразумения между Вас и възложителя относно възнаграждението, предплащане, извършена дейност

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: (GewO)

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Договор за наем в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

<

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR