Кое е най-важното, което трябва да знаете за ПТП в България и Европа, застраховка гражданска отговорност за птп, валиден технически преглед при птп, обезщетение при птп, смърт и телесна повреда при птп?ПТП в България и Европа.Кои лица са пострадали при пътно-транспортно произшествие?

 • Всички лица, на които вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда
 • Близките на загинало в ПТП лице

По кои видове застраховки можете да получите обезщетение от Застраховател?Кой има право на обезщетение при ПТП в България и Европа?

 • Ако сте пострадал в катастрофа пътник
 • Ако сте пострадал в катастрофа пешеходец
 • Ако сте водач на МПС, пострадал в катастрофа
 • Ако ваш роднина е загинал в ПТП

Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал в ПТП има право да иска обезщетение при ПТП от Застрахователя, с който виновният водач е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/ . Обезщетение се полага при смърт и телесна повреда при птп. Виновният водач няма право на обезщетение по застраховка гражданска отговорност за птп.
Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или „Злополука“ или когато виновният водач е неизвестен, при смърт и телесна повреда при птп пострадалото лице има право да иска обезщетение от Гаранционен фонд.
Когато виновното лице е чужд гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава и пострадалото лице е български гражданин то има право да иска обезщетение в Република България от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.
Обезщетението, което ще получи пострадалото лице е ПАРИЧНА СУМА.Застраховка гражданска отговорност за птп

„Гражданската отговорност“ е задължителна застраховка за всички автомобилисти. Тя покрива отговорността на застрахованите за причинените от тях на трети лица вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторно превозно средство. Тази полица покрива всички рискове – имуществени и неимуществени вреди, разходи по лечение, пропуснати ползи, телесни увреждания, в това число смърт  и други. Тоест всички щети, които вие като шофьор сте причинили на пътя. Това се отнася и при нанесена телесна повреда на пешеходец. „Гражданска отговорност“ не покрива щетите по автомобила на виновното лице, както и разходи по неговото лечение. Това не се отнася обаче до пътниците в автомобила на виновника за ПТП-то. Единственият начин причинителят на катастрофата да получи обезщетение е да има застраховка каско.

НЯМАМ ВАЛИДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ПРИ ПТП, ВАЖИ ЛИ ЗАСТРАХОВКАТА ГО?

Да, валидна е. Защото покритието по гражданска отговорност е на база всички рискове. Полицата е валидна при всяка ситуация, различна от изрично изключените. Удостоверението за техническа изправност на автомобила, какъвто е задължителния технически преглед, не е изрично изключение и не е необходим валиден технически преглед при птп, за да важи застраховката ГО.Какви вреди покрива застраховката „Гражданска отговорност“

 • Имуществените вреди при ПТП в България и Европа , настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество; разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в катастрофа;
 • Неимуществени вреди, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или за близките на загиналия в ПТП – претърпените болка и страдание
 •  Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП
 • Разходите свързани с предявяването на претенция пред Застрахователя, включително съдебни разноски, адвокатски хонорар, други.

 Давностният срок, в рамките на който имате право да предявите претенция пред Застраховател е: • 5 години по застраховка „Гражданска отговорност“
 • 3 години по застраховка „Злополука“

Срокът тече от датата на настъпване на ПТП

Какво се случва когато при ПТП в България и Европа е причинена средна и/или тежка телесна повреда или е настъпила смърт?

Първа фаза. Наказателно производство /НП/
НП се води от разследващ полицай в структурата на МВР под надзора на наблюдаващ прокурор от компетентната прокуратура за срок от 2 месеца. Срокът му може да бъде продължен от Прокурора до два пъти по два месеца или общо срокът за приключване на работата по едно наказателно производство може да бъде до 6 месеца. В хода му се изясняват факти и обстоятелства относно настъпилото ПТП. Изготвят се протоколи, скици, експертизи (сред които с най-важно значение са Съдебно-медицинска експертиза /СМЕ/ и авто-техническа експертиза /АТЕ/), разпитват се свидетели. След изясняване на фактическата обстановка разследващият полицай приключва работата си по наказателното производство и изпраща материалите на наблюдаващия прокурор. В правомощията на прокурора е:

 • да се произнесе с Постановление за прекратяване
 • да внесе обвинителния акт в съда
 • да изготви предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за решаване на делото със споразумение
 • когато извършителят е неизвестен се произнася с Постановление за спиране и изпраща делото на органите на МВР за извършване на действия по издирване на извършителя

Втора фаза. Съдебно производство – делото се внася в съда от Прокурора с обвинителния акт и се гледа на три инстанции.

Трета фаза. Завеждане на искане за претенция пред Застраховател /Гаранционен фонд или Национално бюро на българските автомобилни застрахователи/ – срокът за произнасяне е 15дни, но не повече от 3 месеца.Какво можете да направите ако сте пострадал в ПТП в България и Европа през последните 5 години?
 

Източници: Кодекс на застраховането

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR