Обезщетение за безработица в Германия:Основни характеристики

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето обезщетение за безработица в Германия, получаване на платена борса в Германия, прехвърляне на обезщетение за безработица от Германия, прехвърляне на обезщетение за безработица в България, регистрация в агенцията по заетостта в Германия?Кога получавате обезщетение за безработица в Германия (получаване на платена борса в Германия) 

Ако работите на трудов договор в Германия и останете без работа, трябва да се обърнете към службите по заетостта на държавата, в която сте работили последно. Ако имате адресна регистрация в Германия, валиден договор за наем в Германия, както и открита банкова сметка в Германия, Вие може да кандидатствате за обезщетение за безработица в Германия.

Внимание: Ако работите в друга държава извън тази, в която живеете (напр. ако сте пограничен работник), за Вас се прилагат специални разпоредби.

Вашето право на обезщетения за безработица подлежи на същите условия, които се прилагат за гражданите на страната, в която сте работили последно. Вашият осигурителен стаж и продължителността на трудова заетост и пребиваване в тази държава се вземат предвид при разглеждането на Вашето заявление.

Лицата, които за последно са работили в Германия и загубят работата си, също не са оставени на произвола, а при определени условия получават подкрепа от държавата. В такива случаи получавате не само финансова помощ. Имате също така възможността да се възползвате от услугите на Федералната агенция по заетостта при търсенето на работа. Агенциите и бюрата по труда разполагат с многобройни инструменти за подпомагане (напр. мерки за обучение и допълнителна квалификация), регламентирани в том II и III на Кодекса за социално осигуряване.

Обезщетение за безработица в Германия

Ако последно сте работили в Германия, при определени условия имате право на обезщетение за безработица. Едно от условията за това е преди това да сте работили в продължение на определен период от време. По правило трябва да сте работили най-малко 12 месеца през последните 2 години. Ако Вашите трудови ангажименти в повечето случаи са били краткосрочни, ограничени предварително до не повече от 10- седмичен срок, при определени условия е достатъчен и 6-месечен трудов стаж.

Съвет: Трудовият стаж в други страни от ЕС също може да бъде взет под внимание в този случай. Той може да бъде удостоверен посредством европейски формуляр U1.

Освен това при заплаха от безработица Вие сте длъжни да се регистрирате като търсещо работа лице в да започнете процедура по регистрация в агенцията по заетостта в Германия. Внимание: Трябва да се регистрирате лично като търсещо работа лице в компетентната Агенция по заетостта най-късно 3 месеца преди края на Вашия трудов ангажимент. Ако бъдете уведомен за прекратяването на Вашия трудов ангажимент по-малко от 3 месеца преди това, трябва лично да се регистрирате в компетентната Агенция по заетостта в 3-дневен срок. За да спазите този срок, можете да се регистрирате като търсещо работа лице и по телефона (на безплатен номер: 0800 4 5555 000) или онлайн . Явяването Ви лично може да се осъществи и по-късно. Ако пропуснете срока, Ви заплашва период на забрана, през който няма да получавате обезщетения съгласно том III на Кодекса за социално осигуряване (обезщетения за безработица тип I).Прехвърляне на обезщетение за безработица от Германия

Вашето право на обезщетения за безработица може да се прехвърли и в друга дръжава от ЕС за срок от 3 до 6 месеца, през които търсите работа там. Това означава, че можете да ползвате обезщетенията за безработица от друга страна на ЕС, докато търсите работа в Германия. Същото важи и в обратния случай – можете да получавате обезщетенията си за безработица от Германия в друга страна от ЕС и да започнете процедура по прехвърляне на обезщетение за безработица от Германия.

Внимание: Ако искате да започнете процедура по прехвърляне на обезщетение за безработица в България, трябва първо да се обърнете към Вашата служба по заетостта и да изпълните определени условия. В противен случай може да загубите правото си на помощи.

Осигуряване на основна издръжка на живот съгласно Социалния кодекс, книга II и XII

Осигуряването на основна издръжка на живот Ви гарантира минималния размер на финансовите средства, които са Ви необходими за Вашето препитание.
Трудоспособни лица, които търсят работа и нямат никакво или имат силно ограничено право на обезщетения за безработица или имат прекалено ниски доходи, получават обезщетения за безработица тип II съгласно том II на Кодекса за социално осигуряване, т. нар. „Харц IV“.
Лица, които са нетрудоспособни, например поради заболяване или навършена възраст за пенсиониране и поради това не могат да работят, получават помощи съгласно том XII на Кодекса за социално осигуряване.

Внимание: Достъпът до тези обезщетения за социална закрила на гражданите на ЕС е регламентиран със специална нормативна уредба. Можете да ползвате обезщетения съгласно том II на Кодекса за социално осигуряване, ако

  • работите в Германия, но не печелите достатъчно, за да осигурявате препитанието си, или
  • сте работили в Германия повече от 1 година и сте останали безработен принудително. Ако сте работили по-малко от 1 година, обезщетенията са ограничени за срок от 6 месеца.

Пълнолетните лица без семейство или деца в момента получават до 424 евро месечно. Допълнително се поемат разходи за жилищно настаняване и отопление в определен размер. Те се приспадат от доходите Ви.

Ако пребивавате в Германия изключително с цел търсене на работа и преди това не сте работили достатъчно дълго, получавате обезщетения съгласно том II и XII на Кодекса за социално осигуряване едва след 5-годишен законен престой в Германия.

Ако решите да се върнете в държавата си на произход, можете да получавате обезщетения за храна, лична хигиена и здраве съгласно том XII на Кодекса за социално осигуряване за период от максимум 1 месец.
В особено тежки единични случаи (напр. неспособност за пътуване) тези обезщетения могат да се отпускат и за срок по-дълъг от 1 месец.

Съвет: Ако имате право на обезщетения за социална закрила в Германия, това важи и за живеещите в Германия членове на Вашето семейство.

Договорът ми беше прекратен. Къде трябва да се регистрирам за да получавам обезщетение за безработица в Германия (получаване на платена борса в Германия) ?

Ако сте загубили работата си или сте разбрали, че предстои да загубите работното си място или мястото си за професионално обучение, Вие сте длъжен да се регистрирате в компетентната Агенция по заетостта.

Внимание: Трябва да се регистрирате лично като търсещо работа лице в компетентната Агенция по заетостта най-късно 3 месецапреди изтичане на Вашата заетост по трудово правоотношение. Ако бъдете уведомен за прекратяването на Вашето трудово правоотношение по-малко от 3 месеца преди това, трябва лично да се регистрирате в компетентната Агенция по заетостта в 3-дневенсрок. За да спазите този срок, можете да се регистрирате и по телефона (на безплатен номер: 0800 4 5555 000) или онлайн . Лично можете да се явите по-късно. Ако пропуснете срока, Ви заплашва период на забрана, през който няма да получавате обезщетения съгласно книга III на Кодекса за социално осигуряване (обезщетения за безработица тип I).

Докато сте регистриран като търсещо работа лице, компетентната Агенция по заетостта може да Ви съдейства своевременно при търсенето на ново работно място или място за професионално обучение. При търсене на работно място в чужда държава при необходимост Агенцията по заетостта Ви препраща към съответни специализирани колеги от Службата за международна заетост (линкът не се предоставя на български език) към платформата EURES (европейски портал за професионална мобилност)или Ви свързва директно с Централната служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти (ZAV).

Какво мога да получа от Агенцията по заетостта освен съдействие при търсене на работа?

Наред с търсенето на работно място или място за професионално обучение, Вие и Вашите близки ще получите консултация и подкрепа (насърчаване) при регистрация в  агенцията по заетостта в Германия  в следните сфери:

  • професионална консултация;
  • професионално обучение;
  • повишаване на професионалната квалификация, включително и за наети лица;
  • професионално интегриране на хора с увреждания.

По дългия път в търсене на ново работно място можете да получите и финансова подкрепа, например:

  • при поемане на разходите за повишаване на квалификацията;
  • за транспортните разходи за интервюта или документи за кандидатстване;
  • за курсове за подготовка за кандидатстване;
  • за езикови курсове.Прехвърляне на обезщетение за безработица в България

Вие може да прехвърлите обезщетение за безработица в България с европейски формуляр PDU1.

Какво получавам от осигуряването за безработица?

Лицата, които за последно са работили в Германия и загубят работата си, също не са оставени на произвола, а при определени условия получават подкрепа от държавата. В такива случаи получавате не само финансова помощ. Имате също така възможността да се възползвате от услугите на Федералната агенция по заетостта при търсенето на работа. Агенциите и бюрата по труда разполагат с многобройни инструменти за подпомагане (напр. мерки за обучение и допълнителна квалификация), регламентирани в книга II и III от Социалния кодекс.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Договор за наем в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

Личен асистент в Германия

Банкова сметка в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor