Обезщетение за безработица в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето обезщетение за безработица в Австрия, кога имате право на платена борса в Австрия, условия за обезщетение за безработица в Австрия, размер на обезщетение за безработица в Австрия, как да получите обезщетение за безработица при работа в чужбина ?ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА В АВСТРИЯ (ARBEITSLOSENGELD)

Предпоставките за получаване на обезщетение за безработица в Австрия (право на платена борса в Австрия) са : когато лицето е на разположение да извършва работа най-малко 20 часа седмично, т. е. е безработно, иска да полага труд и е трудоспособно. Когато са изпълнени законовите предпоставки затова право, като най-важното е да се регистрирате в първия ден на Вашата безработица или веднага, когато научите, че Ви предстои да станете безработни.

Ако подавате документи за безработица за пръв път, законовите предпоставки за правото на обезщетение за безработица са най-общо изпълнени, когато в рамките на последните 24-ри месеца (рамков срок) преди предявяването му, са налице най-малко 52 седмици заетост с осигуряване за риска безработица. За лица, които са безработини за втори път и  които не са навършили  25-тата си година, трябва да има налични най-малко 26 седмици работна заетост, през време на която лицето е осигурено срещу риска безработица. Това осигурително време трябва да е в рамките на последните дванадесет месеца (рамков срок). При определени условия може да имате право на обезщетение за безработица при работа в чужбина и да прехвърлите осигурителен стаж в Австрия.

Когато обаче лицето вече веднъж е получавало обезщетение за безработни или обезщетение за майчинство, са необходими 28 седмици заетост, през които то да е било осигурено за риска безработица.

Този период се взима предвид, ако е бил през последните 12 месеца. При определени, посочени в закона положения, рамковият срок от 24/12 месеца ще бъде удължен.
Като заетост, при която лицето е осигурено за риска безработица, се зачита тази, при която то е регистрирано като работник/служител (DienstnehmerIn) и когато то работи на договор за извършваен на услуга (freier/freie DienstnehmerIn). Не е осигурено за риска безработица лицето, което работи на минималната заетост в Австрия (geringfügig Beschäftigt).

УСЛОВИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА В АВСТРИЯ (право на платена борса в Австрия)Ако трудовото правоотошение се прекрати едностранно по желание на заетото лице и не могат да бъдат намерени съществени основания за това прекратяване, които да бъдат взети под внимание, в рамките на четири седмици след прекратяването на договора има т. нар. Срок на изчакване (Wartezeit). Това означава, че обезщетението за безработица се дължи първо от 29тия ден на безработицата. Правото на обезщетение за безработица се предявява лично в отговорното службата по заетостта (АMS). Това трябва се направи още на първия ден, в който е налице безработицата, тъй като обезщетението за безработица не може да се предявава със задна дата. Контакт с Бюрото по труда може да бъде установен още по време на срока за прекратяване (Kündigungsfrist) на трудовия договор.

ПРАВО НА ПЛАТЕНА БОРСА В АВСТРИЯ (УСЛОВИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА В АВСТРИЯ)

Продължителността на правото на получаване на пари за безработни зависи от продължителността на последната заетост, както и от възрастта на безработното лице. Минималната продължителност е 20 седмици. Обезщетението се дължи 30 седмици, когато през последните пет години преди безработицата има налице общо 156 седмици/три години заетост. През време на тази заетост лицето трябва да било осигурено за риска безработица. Дължат се до 39 седмици, когато лицето е навършило 40 години и през последните 10 години преди това е работило и е било осигурено за риска безработица. От тези 10 тодини лицето трябва да е работило минимум 312 седмици (шест години). Дължат се  до 52 седмици, когато при предявяването на обезщетението за безработица лицето е на повече от 50 години и през последните 15 години преди това е работило 468 седмици (девет години) и е било осигурено за този риск.

При преценката на продължителността за получа- ване на обезщетението за безработица се взимат предвид и периодите, през които лицето преди е взимало същото обезщетение.

Размер на и условия за получаване на обезщетение за безработица в Австрия

Размерът на обезщетението за безработица се изчислява на основата на доходите от предишната, както и на по-предишната календарна година. Това означава, че при настъпване на този риск през първата половин година (1.1. до 30.6), е от значение по-предишната календарна година, при настъпването през втората половина на годината (1.7. до 31.12.),е от значение предишната година за изчисление на обезщетението .

Пример: Някой е станал безработен на 01.04.2020 основа за изчисление на обезщетението за безработица е средният доход от 2018година.

За изчислението на средния доход ще бъдат използ- вано само изработеното време. Времето, през което има налице заболяване или безработица и няма налице възнаграждение или то не е в пълния си размер, не се взима предвид. Това важи и при право на обезщетение при обучаващи се, както и при случаите на получаване на детски надбавки.

Обезщетението за безработни се изчислява на основата на “нето система” и е в размер на 55 процента от нето дохода.

Най-високият размер на обезщетението за безработни/без добавките/за 2019 е:

  • 55  евро на ден
  • 1715 евро на месец

Ако безработният е навършил 45 години, правото му на обезщетение за безработица се изчислява на същата основа, докато не се намери друг по-висок доход, който да се вземе под внимание. (Запазване на основата за изчисиление), (Bemessungsgrundlagenschutz).

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ КРАЙНА НУЖДА НА БЕЗРАБОТНОТО ЛИЦЕ (NOTSTANDSHILFE)

Когато сте получавали обезщетение за безработица, но това Ваше право вече е изчерпано, може да подадете молба за т. нар. “Обезщетение при крайна нужда”.

Може да получавате това обезщетение обаче, само, когато е налице крайна нужда (Notlage). Обезщетението получавате за неограничено време, но то се одобрява за най-дълго 52 седмици. След това трябва да подадете нова молба. При проверката дали има наличие на крайна нужда се взима предвид дали нямате други съществуващи доходи. Доходите на родители, деца или други роднини не е от значение, дори когато има наличие на общо домакинство.

Внимание!

От 01.07.2018 година доходите на съпруг/а или на регистрираните като партньори вече няма да бъде пресмятан! Размер на обезщетението при крайна нужда:

– когато няма други доходи, то е в размер на 95% от основната база за изчисление на обезщетението за безработица
– то е 92% от основата за обезщетение за безработица, когато основата за изчисление е над нивото на минималния размер на доход за съществуване в Австрия (за 2019та година: 933, 06 евро)

– допълнително има за определени лица добавка за семейство (Familienzuschlag), за тези деца, за които се полага помощи за семейство (Familienbeihilfe)Таван на обезщетението при крана нужда (Deckelung der Notstandshilfe)

При продължителност на получаването на обезщетението при крайна нужда в рамките на 6 месеца, ще бъде поставена определена граница на размера му.

– ако преди това сте получавали обезщетение за безработица 20 седмици, тогава обезщетението при крайна нужда ще бъде максимално с размера на минималния доход за издръжка в Австрия: 31,27 евро на ден за 2019та година.

– ако преди това сте получавали обезщетение за безработица 30 седмици, тогава обезщетението при крайна нужда ще бъде максимално с размер на обезщетение за безражотица в Австрия на eкзистенц минимума, а именно: 36,27 евро на ден за 2019та година – ако преди това сте получа- вали обезщетение за безработица за 39/52 седмици, поради Вашата възраст, тогава за обезщетението при крайна нужда няма да има таван Обезщетението при крайна нужда ще бъде винаги признато за 12 седмици. На него следва да му се даде ограничение – “Таван на обезщетението при крайна нужда, когато в действителност е взимано в рамките на 6 месеца. Прекъсване след 4 месеца от едно двумесечно трудово правоотношение не би трябвало в никакъв случай да доведе до загуба на останалите 2 месеца пълен размер на обезщете- нието при крайна нужда. За лица, навършили 45 годишна възраст, е възможно да има по-изгодни условия за това.

Когато искате да изкарвате допълнително пари към обезщетението при крайна нужда, важат най-ос- новно същите предпоставки, както при обезщете- нието за безработица. Границата на допълнително изкраваните средства е в размер на сумата, пола- гаща се при минималната заеотост в Австрия, за 2019 това 446,81 евро бруто на месец. При обезщетението при крайна нужда ще бъдат взети предвид и всички дурги допълнителни доходи. Напри- мер доходи от даване под наем на жилище или от даване под аренда на земя, както и вдовишка пенсия (Witwerpesnion).

ОБЕЗЩЕТЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА ПРИ РАБОТА В ЧУЖБИНА  И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕ (PENSIONVORSCHUSS)

Когато получавате обезщетение за безработица или обезщетение при крайна нужда и подадете през това врeме молба за инвалидна пенсия, както и за пенсия за възраст, трябва да информирате Бюрото по труда. При определени предопоставки e възможно да продължите да получавате парично подпомагане от Бюрото по труда.

Най-общо трябва да имате право на обезщетение за безработица, обезщетение при крайна нужда или т. нар. „преходни пари“- Übergangsgeld. Общите условия са да сте трудоспособен, да имате желание да полагате труд и да сте на разположение на Бюрото по труда. Освен това трябва да отговаряте на допълнителни условия и те трябва да бъдат съобразени с признаването на правото на пенсия. При определени условия може да имате право на обезщетение за безработица при работа в чужбина и да прехвърлите осигурителен стаж в Австрия.ВНИМАНИЕ!

Признаването на правото на пенсия може само тогава да бъде взето предвид, когато е изпълнено необходимото време за получаване й. За случаите, в които подавате молба за инвалидна пенсия, трябва да бъде издадена експертиза, с която да бъде удостоверено, че не сте трудоспособни.

ВНИМАНИЕ!

Размерът на обезщетението съответства най-общо на обезщетението за безработица или на това за крайна нужда. Ако има потвърждение от Пенсионната служба за предполагаемия размер на пенсията, то тогава това обезщетение преди пенсиониране от Бюрото по труда ще е ограничен в този размер. СЪВЕТ: За да имате право да получавате обезщетение преди пенсиониране, трябва да не сте още прекратили трудовото Ви правоотношение. В този случай трябва експертизата от Пенсионната служба да установи, че не е наличие нетрудоспособност.

СЪВЕТ: От 01.01.2016 можете след получаване на отказ за това обезщетение и при непрекъснато, да подадете молба за т. нар. Извънредни пари при заболяване –Sonderkrankengeld. Предпоставки за това са вече да нямате право на пари при заболяване – Kranengeld, както и да не е налично вече правото на обезщетение при болест от работодателя– Entgeltfortzahlungen, както и да сте подали молба за обжал- ване във връзка с отказа на обезщетението преди пенсиониране.

Правото на тези извънредни пари при заболяване- Sonderkrankengeld се прекратява с края на произ- водството по пенсиониране пред Пенсионната служба/съда или с края на заболяването.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти или при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: Австрийския общ граждански кодекс (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch ABGB)

Станимир Стоянов

Станимир Стонояв
Founder & Senior Legal advisor