Майчинство в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете да Вашето майчинство в Австрия, каква е обичайната продължителност на майчинството в Австрия, кога имате право на намалено работно време за родители в Австрия, имате ли право на защита срещу уволнение при бременност в Австрия?

Забрана за работа и защита срещу уволнение при бременност в Австрия (Закрила на майчинство в Австрия)

 

Извънредният труд и увреждащия здравето труд са забранени, забраната също и на вечерния труд, както през неделя и празниците, важи с малки изключения.

Защита  срещу уволнение при бременност в Австрия и защита срещу уволнение при майчинство в Австрия

Една специална защита срещу едностранното прекратяване на трудовия договор и срещу уволнение съществува от съобщаването за бременността на работодателя, до четвъртия месец след раждането. Ако работничката/служителката използва правото си на майчиниство (Karenz), защитата се удължава до 4 седмици след прекратяване на майчиниство. Едностранното прекратяване или уволнение от страна на работодателя през този период без съгласието на съда по трудово и осигурително право е незаконосъборазно и следователно невалидно. Освобождаването от работа при уведомяване на работодателя за бременността през време на пробния период на работа се смята за дискриминация на основата на пола и може да бъде оспорено пред съда по трудови спорове.

Ако работничката/служителката уведоми работодателя за бремеността в рамките на 5 работни дни след узнаването за едностранното прекратявене от страна на работодателя/5 дни след писменото уведомление за това, то тогава прекратяването на трудовия договор е правно недействително.

При разделено право по време на бремеността между бащата и майката, защитата от прекратяване на трудовия договор и уволнение започва най-рано след четвъртия месец на бремеността (Kündigungs- und Entlassungsschutz).

Четири седмици след един спонтанен аборт, съществува специална защита срещу едностранно прекратявене на трудовия договор от страна на работодателя и уволнение.

Ограничения при закрила на майчинство в Австрия 

Времево ограничените трудови правоотношения трябва да бъдат продължени до началото на срока, в който има забрана за полагане на труд от бременната служителка/работничка- осем седмици преди раждането и осем седмици след раждането.

Заетото лице, което работи по трудово правоотношение, което е продължило най-малко пет или повече години, без да се смята времето на майчинството, може да напусне (при заетите на непълно работно време- едностранно да прекрати трудовия договор) при запазване на правото си на парично обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение след определено време труд стаж :

  • По време на времето, през което заетото лице е защитено от прекратяване на трудовия договор и уволнение (само майката),
  • В случай на майчинство/бащинство- най-късно три месеца преди края на този период/важи както за майката, така и за бащата/

Работниците/служителите имат право на половината от законовото парично обезщетение при прекратя- ване на трудовото правоотношение след определено време труд стаж, най-много в размер на три работни заплати.Срокът при закрила на майчинство в Австрия , в който има забрана за полагане на труд от бременната служителка/ работничка (Schutzfrist)

Бъдещата майка не може да полага труд през последните осем седмици преди посочения предполагаем термин на раждане/Защитен срок= абсолютна забрана за полагане на труд- (absolutes Beschäftigungs- verbot). Защитеният срок след раждането е в рамките също на осем седмици/дванайсет седмици при раждане на повече от едно дете, по-ранно от предвиденото раждане или при цезарово сечение/. Ако раждането бъде преди предполагаемия термин, тогава се удължава срока на абсолютната забрана за заетост със същия размер, максимално с 16 седмици.

При определени здравни усложнения, съществува възможността профилиран лекар/лекарка (Facharzt/-ärztin) да освободи бъдещата майка от заетост още преди този защите срок.

По време на периода, в който има забрана за полагане на труд, се дължат т. нар. „Седмични пари“ –(Wochengeld). За това обезщетение се подава молба пред отговорната Здравна каса (Gebietskrankenkasse).

Продължителност на майчинството в Австрия

(Karenz für Mütter und Väter)

Майката и бащата имат това право, когато

  • са заети по трудов договор или са на друг вид заетост (в определени случаи)
  • живеят в едно домакинство с детето

Периодът на продължителност на майчинството в Австрия започва с изтичането на срока, през който на майката й е забранено да полага труд (Schutzfrist), или след използавето на уговорената отпуска след тази забрана. Ако единият родител няма право на майчинство/бащинство (например защото е студент/ка или самонаето лице (selbständig erwerbstätig), може другият родител да се възползва от това право.
Периодът на продължителност на майчинството в Австрия може да бъде разделян най-много два пъти/=на три части/и частите не могат да бъдат по-кратки от два месеца. Целият период на майчиство/бащинство може да трае най- много до втората година на детето. При първата смяна при грижите за детето родителите могат да си вземат заедно майчиство/бащинство. В този случай този период трае до 23тия месец на детето. Майката/бащата могат да запазят три месеца от този период и да използват това си право за по-късен момент/на-късно до навършването на седмата година на детето/.

Внимание: Правото на обезщетение при отглеж- дане на малко дете (Kinderbetreuengsgeld) приключва при родените след 01.03.2017 най-късно с 1063 ден от раждането на детето (приблизително 35 месеца). Може да попитате за повече информация по темата на frauen@oegb.at или да си свалите брошурите за майчинство/бащинство от сайта www.oegb.at/frauen.

Срок за информиране на работодателя за избора си на период за майчинство в Австрия (Meldefristen)

Бъдещите майките трябва да уведомят работодателя си за периода на майчинство/бащинство, който избират, до края на периода със забрана за полагане на труд (Schutzfrist). Най-късно три месеца преди края първата част на майчиство/бащинство при смяна на родителите, използващия това право родител трябва да уводоми работодателя си за евентулното удълже- ние на периода.

Внимание:

Защитата от едностранното прекратяване на трудовия договор и на уволнението за другия родител започва най-рано четири месеца преди настъпването на периода на майчинство/бащинство. Препоръчваме работодателят да не се уводемява преди тази дата!Право на информация при майчиство в Австрия

Работодателят има задължението да уведомява работника/чката или служителя/служителката, която в момента е в майчинство, за всички важни решения, взети във фирмата.

Изчисления във връзка с периода на майчинство в Австрия 

При изчисляване на срока за прекратяване на трудов договор в Австрия (Kündigungsfrist), на продължителността на получаване на обезщетението по време на болнични от здравната каса (Entgeltfortzahlung) и на размера на отпуската, периодът на майчинство/ бащинство ще бъде изчисляван максимално в размер на 10 месеца.

Внимание: В колективните трудови договори или в сключените споразумения от работническия съвет могат да са уговорили по-благоприятни условия за тези изчисления.

Закрила на майчинство в Австрия и намалено работно време за родители в Австрия (Elternteilzeit)

Родителите могат да претендират за намалено работно време за родители в Австрия, или за промяна на разпределението на работните часовете, когато изпълняват определени предпоставки. Тези предпоставки са следните: минимална продължителност на трудовото правоотношение 3 години, както и заетите лица във фирмата/ предприятието да са минимум 21 работници/служители. Това намалено работно време може да про- дължи най- късно до седмата година на детето или до започване на училище при заетите на по-малко от пълен работен ден ( Teilzeitbeschäftigung) или при про- мяна на часовете на работа.

Заетите лица, които нямат право на намалено работно време за родители (Elternteilzeit), поради това,че не изпълняват съответните критерии, могат да уговорят такова работно време максимално до навършването на четвъртата година на детето.

Закрила на майчинство в Австрияи защита срещу едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя и срещу уволнение по време на намаленото работно време за родители(Kündigungs- und Entlassungsschutz während der Elternteilzeit)

Родители, които работят на такова намалено работно време, имат специална защита от едностранно пре- кратяване на трудовия договор от работодателя и от уволнение през този период. Той започва с оповестя- ването на желанието на работник/а/чката/служител/ ката за намаляване на работното време, най- рано обаче четири месеца преди заплануваното започ- ване на работа на намалено работно време. Ако при- ключването на намаленото работно време за роди- тели е уговорено за един по-ранен период, то защи- тата от прекратяване на трудовия договор от работодоталя и уволнението приключва 4ри седмици след изтичането на срока на намаленото работно време (Elternteilzeit).

Тези защита важи както за майките и за бащите, които имат да право да претендират за намалено работно време, така и за тези, които вече имат такаво угово- рено намалено работно време с работодателя си. След навършване на 4ри години на детето, плюс още допълнително четири седмици, работодоталят има възможност да прекрати едностранно трудовото правоотношение само при наличието на определен мотив (Motivkündigungsschutz). Това важи за всеки родител, който работи с намалено работно време, най-много до 7мата година на детето, най-късно до започването му на училище, според Закона за нама- лено работно време за майките/за бащите.

Внимание:

За родените от 01.01.2016 важи за родителите определена честота при намаленото работно време. Това означава, че работното време трябва да е намалено с най-малко 20 процента от обикновеното седмично такова, както и че трябва да се изработят най-малко дванадесет часа на седмица. Ако има нещо друго уговорено между заетото лице и работодателя, извън тази честота на работа, продължава да съществува защитата срещу едностранно прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя и от уволне- ние по общите правила за намалено работно време. Право на промяна на разпределението на работните часове без намаление на техния брой, съществува и за деца, родени след 01.01.2016 година.

Източници: Das Mutterschutzgesetz (MSchG)

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти или при емиграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

Още информация по темата за живот и работа в Австрия може да намерите в следните публикации:

Наем на жилище в Австрия

ООД в Австрия

Връщане на данъци от Австрия

Обезщетение за безраборица от Австрия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor