Личен асистент в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата като личен асистент в Германия, работа като личен асистент в Германия, социален асистент в Германия, работа с гевербе в Германия и какви са Вашите задължения на личен асистент в Германия ?Описание на професията личен асистент в Германия (социален асистент в Германия) и какво включва работа като личен асистент в Германия

Обгрижвано лице /клиент: Лице, за което се полагат грижи, което има нужда от помощ.

Личен асистент/ка дейности – Грижи се за хора, които заради напредналата си възраст или болест имат нужда от помощ. (Pflegehaushaltshilfe (= 24 Std. BetreuerIn или PersonenbetreuerIn)

 • Грижи за домакинството;
 • Помощ в ежедневието;
 • Културни и обществени занимания;

Какво означава 24 часова грижа, при работа като личен асистент в Германия (социален асистент в Германия) ?

 • Клиентите се обгрижват в техните жилища.
 • Личният асистент живее при своя клиент и е непрекъснато на неговоразположение. /Почивни дни и свободно време се уреждат допълнително (споредсъответния договор) в писмен вид.
 • Личният асистент работи в многоседмичен ритъм /например в двуседмичен,триседмичен или четириседмичен ритъм/.
 • Възнаграждението се изплаща след приключване на работата. Според избранияработен цикъл следват две-, три- или четири седмици за почивка.

Как да стана личен асистент в Германия (социален асистент в Германия) ? Какво ми е необходимо? Какви са условията и задължения на личен асистент в Германия?

Лицето коетоработи като личен асистент в Германия е в много лична /интимна/ сфера и затова е важно да има социални компетенции и да проявява разбиране /емпатия/.

Да работите като личен асистент в Германия означава да живеете и работите в чуждо домакинство, в чужда семейна среда. Това изисква способност да се впишете в тази среда, но и да можете да се дистанцирате от нея.

Да работите като личен асистент означава да се отделите от семейство си седмици наред в друга държава и да живеете в чуждо семейство. Как ще се справи Вашето семейство с тази ситуация? Срещате ли трудности при приспособяването Ви към непознати хора, нова среда, чужда култура?За да се упражнява тази професия в Германия, по закон не се изисква допълнително обучение.

Препоръчително е да имате теоретична подготовка в тази сфера. Това се изисква и от повечето хора, които търсят да си наемат личен асистент.

За да бъде личният асистент добре подготвен и достатъчно квалифициран, за да може да изпълнява задълженията си. Информация относно подходящи курсове и обучения може да получите от агенцията, чрез която сте намерили работата си, или чрез социални структури като например Каритас /Caritas/, Диакони / Diakonie/ или Arbeiterwohlfahrt /Арбайтерволфарт/.(www.arbeitsagentur.de).

Квалификацията и опитът са голямо предимство

Задължително условие е да имате основни познания по писмен и говорим немски език.Полагането на грижи за възрастни хора не е строго регламентирано в Германия.Съществуват следните възможности:Личният асистент може да работи на базата на стандартен трудов договор с лицето, за което се грижи (в този случай личният асистент е длъжен сам да си внася вноските за социално осигуряване).

Личният асистент сключва договор с работодател от сферата на грижи за болни и възрастни хора (при този вариант личният асистент също е длъжен сам да си внася вноските за социално осигуряване), след което работодателят го назначава на позицията да се грижи за съответния човек.

Личният асистент регистрира собствена фирма (freies Gewerbe) и започва работа с гевербе в Германия. В този случай той развива собствена стопанска дейност, за която не са необходими специфични умения, но е необходимо да се регистрира фирма.

Личният асистент е назначен на работа във фирма в родната му страна и е командирован в Германия, за да се грижи за съответния човек.

Всеки може да работи самостоятелно като личен асистент в Германия (selbstständig) и  да започнете работа с гевербе в Германия или да бъде нает на тази длъжност (unselbständig).

 • Самостоятелно / Selbständige Erwerbstätigkeit – Трансгранични самостоятелни домашни помощници, лични асистенти и др. (Собственици на фирми)

Създавам фирма и извършвам дейността си на личен асистент чрез собствената ми фирма и запозвам работа с гевербе в Германия

Ще се регистрирам сам/а във в Агенция по вписвания (Gewerbeamt) в населеното място, където работя. Подава се молба за регистриране на фирма (Antrag auf einen Gewerbeschein)

Сам/а определям възнаграждението си (няма законови минимални стойности на възнаграждение).

Сам/а плащам всичките си данъци и социални удръжки към отделните институции. Стойността на данъците и вноските за социално осигуряване зависят от доходите ми.

Вноските за здравно осигуряване в Германия са доста високи, но съществува възможността да използвам застраховката ми от моята страна или да направя допълнителна застраховка към тази на съпруга ми/съпругата ми в Германия.

Мога сам/а да определям работното и свободното си време.

Нямам право на обезщетение при болничен и отпуск.

 • Нает / Unselbständige Erwerbstätigkeit Домашни помощници, лични асистенти и др., които не се нуждаят от разрешително за работа след януари 2014г.

Извършвам дейността си на личен асистент въз основа на трудов договор, който сключвам с клиента, с негов законен представител или посредством немски работодател.

Моят работодател ме регистрира при всички необходими институции и ги информира относно моите доходи.

Възнаграждението ми е законово определено. To се изчислява на база определените тарифи и според посочените норми и препоръки от Агенцията по заетостта в Германия (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)) –

Данъците и социалните удръжки ще се удържат от заплатата ми. Моят работодател ще ги изплаща директно на институциите.

Здравно осигурен/а съм в Г ермания.

Работното ми време е законово регламентирано.

Законово право за обезщетение при болничен и отпуск.

 • Наети в родните си държави и коман- дировани в Германия Командировани домашни помощници и лични асистенти;

Назначен съм на работа във фирма в моята държава и от там ме командироват на работа в Г ермания

Работодателят ми получава договореното възнаграждение от обгрижваното лице и ми изплаща заплата.

Заплатата ми се договоря между мен и работодателя ми в моята държава. Трябва да се спазва минималното възнаграждение от 9 Евро на час (8 Евро в източните провинции).

Работодателят ми внася в моята държава данъци и социални осигуровки. Аз съм здравно осигурен/а в моята държава. Здравната ми каса трябва да ми издаде Формуляр за командироване А1.

Ако работя като командирован личен асистент без този формуляр, това е нелегално и подлежа на парична глоба.

Работното ми време е регламентирано спрямо европейските Насоки за командироване 96/71/EG и законовите норми в Германия.

Имам право на отпуска и болнични спрямо договора ми с фирмата в моята държава.

Внимание:Понякога в Германия личните асистенти извършват нелегално своята дейност. Обгрижваното лице поема разходите за подслон и храна на личния асистент и му изплаща всеки месец възнаграждение, без да го регистрира в Данъчната служба. Това е нелегално и наказуемо, ако стане дознание на съответните служби.

При работа като личен асистент в Германия (социален асистент в Германия) следва да се извършват следните дейности в домакинството на обгрижваното лице и имате следните задължения на личен асистент в Германия :

 • Домакински дейности (Приготвяне на храна, пазаруване, почистване, пране, грижа за цветята и животните);
 • Подпомагане при ежедневните дейности (създаването на план за деня, помощ при извършване на ежедневните дейности);
 • Водене на т.нар. Haushaltsbuch – счетоводството на домакинството;
 • Приготовления при необходима смяна на мястото (например обгрижваното лице трябва да отиде на лекар или да бъде прието в болница);
 • Организиране на грижите за възрастния човек (например намирането на заместник, ако аз съм болен/на);Дейности, свързани с грижите за възрастния човек

Към моите задължения спадат и ежедневни грижи за клиента. Когато няма изрични медицински противопоказания /т.е. когато здравето на обгрижваното лице не е застрашено от конкретна дейност/ личният асистент може да извършва без специален надзор и без делегиране на права (Delegation /делегацион)* следните дейности: Под „делегиране” се разбира предаването на правото за извършване на конкретни ежедневни и медицински дейности на личния асистент.

 • Помощ при приемането на храна и течности;
 • Помощ при грижите за тялото;
 • Помощ при обличане и събличане;
 • Помощ при ползване на тоалетна/стол с тоалетна чиния; помощ при подмяната на превръзки за инконтиненция;
 • Помощ при ставане, лягане, сядане и ходене;

Ако са на лице медицински противопоказания срещу някоя от гореизброените дейности, то тогава личният асистент може да ги извършва само след изрично делегиране!

 • Необходимо е писмено делегиране на тези права от лекар или здравен / медицински асистент;
 • Необходимо е писмено съгласие от обгрижваното лице или от негов роднина;
 • Личният асистент има право да откаже да му бъдат делегирани права да извършваконкретни дейности при медицински противопоказания;

Медицински дейности – винаги след делегиране!

 • Даване на лекарства;
 • Поставяне на превръзки и бандажи;
 • Поставяне на подкожни инжекции с инсулин и/или подкожни инжекции с антикоагуланти;
 • Взимане на кръв от капиляр чрез тест ленти за измерване на нивото на кръвната захар;
 • Стандартни действия за загряване или облъчване;

Внимание:Ако личният асистент извършва медицински или подобни грижи без писмено да му е делегиранo това право, е възможно да получи административно наказание или наказание срещу физическо посегателство. Наказанието би могло да бъде парично или лишаване от свобода.На какво трябва да обърна внимание при полагането на грижи към клиента (задължения на личен асистент в Германия ) ?

Полагането на грижи за друго лице е тежка задача, при всеки клиент ситуацията е различна. Някои лични асистенти работят с хора, чието здравословно състояние не позволява самостоятелно да извършват каквито и да са ежедневни дейности заради:

  • лошо общо здравословно състояние;
  • напреднала възраст (тромавост, загуба на зрение, загуба на слух);
  • ограничение на подвижността (слабост на тялото, парализа);
  • други релевантни обстоятелства (виене на свят, слабост, болка, обърканост, тревожност, агресия, деменция);

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Германия

Данъчно облагане в Германия

Договор за наем в Германия

Източници: Кодекс за социално осигуряване (Sozialgesetzbuch)

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR