Проститутка в Холандия

Кое е най-важното, което трябва да знаете за правата ви като проститутка в Холандия и какви права има вашият експолатант в Холандия?

Има три възможности да  се упражнява трудова дейност като проститутка в Холандия.

Работа като проститутка в Холандия, като самостоятелен предприемач.

Не се работи за експлоатант, а самостоятелно и на собствен риск.

 • Работа като проститутка в Холандия на базата на пакет с условия (opting-in).

Работи се за експлоатант, например в секс клуб, салон за масаж, частно жилище или на ескорт, но не се работи с трудов договор. Всъщност това представлява смесена форма на работа като самостоятелен предприемач и работа с трудов договор. За това е необходимо експлоатантът да има споразумение с Данъчната служба (Belastingdienst), като експлоатантът удържа данъци и социални осигуровки на проститутките и ги внася в Данъчната служба и Института за социални застраховки на работниците и служителите ( UWV).

 Работа като проститутка в Холандия с трудов договор

Работи се за експлоатант, който няма споразумение с Данъчната служба (Belastingdienst). Данъчната служба и Институтът за социални застраховки на работниците и служителите гледат на проститутката, като на работник с трудов договор. Няма значение дали сте на постоянна работа или не.

Внимание!!!

Ако вашият експлоатант има споразумение с Данъчната служба (Belastingdienst) , той трябва да спазва условията, за които се е споразумял. Ако вашият експлоатант не спазва условията,  като например определено  работно време или начин на обличане, това означава че се работи с трудов договор.

Работа като проститутка в Холандия за експлоатант с трудов договор: какви са твоите права и задължения?

Необходимо е да бъде съставен трудов договор с експлоатантът преди започването на работа. Вашият експлоатант е задължен във всеки случай да уточни писмено направените между теб и него уговорки за заплата, мястото на  работа, колко часа ще работи на ден или седмично. Трудовият договор трябва да дава яснота и по въпроса за извънредния труд. Необходимо е проститутката да поиска копие от трудовия договор, подписано от  двамата.

Внимание!!! Подписвайте трудовият договор само, ако сте запознати със съдържанието му.

Финансова сигурност

Ако работите като проститутка в Холандия работи с договор, тава предоставя финансова сигурност. Има право на минимална работна заплата и ваканционни добавки. Експлоатантът е задължен да  изплаща не по-малко от законоустановената минимална работна заплата.

 • От 1 юли 2016 г. брутната минимална работна заплата за работници и служители на възраст от 23 до 65 години възлиза на 70,95 евро на ден, а при пълна работна седмица на 1537,20 евро на месец. Размерът на минималната работна заплата се променя два пъти годишно. За работници и служители на възраст под 23 години важи по-ниска сума, която варира между 1114,45 евро (21 години) и 1306,60 евро (22 години) на месец (размер на сумите на 1 юли 2016 г.).
 • Когато се получава първата заплата, ако се плаща например седмично или месечно, експлоатантът е длъжен да  даде фиш за работна заплата, в който да бъдат упоменати размерът на заплатата и ставката на сумите, които са удържани от  заплатата ти. При всяка промяна на работната заплата или удръжките върху нея експлоатантът е длъжен да прави това, така че проститутката  да следи точно промените.
 • Aко експлоатантът подсигурява жилище, той има право да удържа не повече от 20% от брутната минимална заплатата (за младежи) за това. За (eвентуално) заплатените от него разноски за здравна осигуровка може да  удържа максимално 10% от брутната минимална заплатата. Работодателят няма право да удържа по-голяма сума или да удържа сума за нещо друго, така че проститутката да получава по-ниска от минималната работна заплата.
 • Освен това експлоатантът е длъжен да плаща трудово възнаграждение и когато проститутката е болна. Наред с това има право да получава заплата и по време на отпуск в срок от минимално четири седмици годишно. Също така не може да бъде уволнена просто така, като при това експлоатантът има право да твъзлага само работата, за която е  назначена.
 • Ако проститутката работи на трудов договор на повикване и работи на повикване, тогава работодателят е длъжен да ти плаща за минимално три часа.Майчинство на проститутка в Холандия

В случай на бременност проститутката има право на 16 седмици платен отпуск по майчинство. Институтът за социално подпомагане на работниците и служителите (UWV) плаща на експлоатанта твоята заплата като компенсация.

Право на работа при здравословни и безопасни условия на проститутка в Холандия

Работещите в проституцията имат право да работят при здравословни и безопасни условия. Ако работят с трудов договор за експлоатант, например в секс клуб или на ескорт, може да разчиташ на следното:

 • Експлоатантът е длъжен да им подсигури здравословни и безопасни условия на труд.
 • Експлоатантът води политика на обезопасен секс; той не прави реклама с необезопасен секс и допуска Общинската здравна служба да идва на проверка.
 • Помещението, в което работят, трябва да бъде хигиенично, трябва да има условия да се миене и да има достатъчно чисти кърпи.
 • Експлоатантът трябва да се грижи за това  работещите да не се излаганат на опасност с клиентите; в клуба трябва да е възможно от работното  помещение да може да се извика помощ, която веднага да бъде оказана. При ескорт също трябва да е подсигурена безопасност на работното място (например в жилището на клиент).
 • Също така има правила, които важат за  работното време и времето за почивка. Така например имат право да почиваш ден и половина седмично (или три почивни дни на две седмици), на достатъчно почивки по време на работа, като работното  време е ограничено до максимално 12 часа на ден и максимално 48 часа средно на седмица.
  Внимание!!! Цялото време, което се прекарва на работното място и през което не си свободна, се счита за работно време.

Подаване на оплаквания на проститутка

Ако работите като  проститутка и сте  лошо платени или трябва да работите при нездравословни условия или по необезопасен начин, може да съобщите за това на Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост (Inspectie SZW). Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост може да започне проучване. Ако не желаете да се води проучване, те ще регистрират проблема само като оплакване. Регистрирайките този вид оплаквания, Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост получава по-добра представа за проблемите в областта на безопасността и здравето в секс индустрията.
Инспекцията по социални въпроси и трудова заетост борави с твоите данни винаги поверително.

Задължения на проститутка в Холандия

Ако работите с трудов договор, трябва да спазвате работния си график и останалите уговорки, които фигурират трудовия договор. Това означава, че имате по-малко свобода отколкото, ако работите като самостоятелен предприемач или на базата на пакет с условия (opting-in).
Тъй като работите, следва да плащате данъци.

Уговорки относно работа и трудово възнаграждение на проститутка

Преди да се започнете работа, е необходимо да бъдат направени ясни уговорки с експлоатанта относно работата и трудовото възнаграждение. Правейки тези уговорки, обърнете внимание на следното:Какво експлоатанът може да прави?

 • Да изисква  да се придържате към изискванията за облеклото, което следва да носи по време на работа.
 • Да определя работния ти график (съобразявайки се със Закона за работното време).

Какво експлоатанът няма право да прави?

 • Ако има малко клиенти, да бъдете изпратени  да си ходите без да ви плати възнаграждение.
 • Да ви кара да пиете алкохол или да вземате наркотици.
 • Да ви дава работа, която не спада към трудовия договор.
 • Да ви удържа просто така допълнително пари от твоя дял от трудовото ти възнаграждение.
 • Да задържа за себе си цялата сума, която клиентът ви е платил за допълнителни услуги. Ето защо направи уговорка, че за извънреден труд ще получаваш даден процент и я включи в трудовия договор.

Какво можете да определяте ?

 • Кой ще ви бъде домашен лекар.
 • Кого допускате да ви бъде клиент и кого не.
 • Какво правите с клиента.

Кога проститутката има право на издръжки и социална помощ и към коя инстанция можеш да се обърнеш?

Ако работите за експлоатант с трудов договор, тогава е възможно да имате право на социална издръжка като безработни, издръжка поради заболяване или издръжка по силата на Закона за труда и доходите според трудовата способност (WIA). Трябва обаче да отговаряш на изискванията, които важат за тези социални издръжки.

Болест: при болест твоят работодател трябва да продължи да ти плаща трудовото възнаграждение. Тогава получаващ най-малко 70% от твоята заплата и не по-малко от законоустановената минимална работна заплата. В случай, че си болна, работодателят ти плаща заплата в продължение на максимално 2 години. Ако след 2 години все още си болна, може би ще имаш право на социална издръжка по силата на Закона за труда и доходите според трудовата способност (WIA-uitkering). Институтът за социални осигуровки на работниците и служителите (UWV) преценява дали имаш право на такава издръжка.

Ако неочаквано се окажете без работа и нямате право на тези социални издръжки, тогава можете да подадеш молба за социална помощ. По този начин, можеш да се издържаш през времето, докато си намерите нова работа. За това обаче също важат определени изисквания. Ако например имате партньор, който ви издържа, или собствено жилище, тогава обикновено нямате право на социална помощ.

Трудово възнаграждение

В Нидерландия плащате данъци, когато работите. За това ти е необходим  граждански регистрационен номер (BSN). Молба за такъв номер можете да подадете в общината. Експлоатантът е длъжен да плаща данък оборот и удръжки върху трудовото ти възнаграждение. Това той плаща върху нормалните ви доходи, а също и върху бакшишите и други екстри.

Експлоатантът може да ви изплаща три вида трудово възнаграждение:

 • Твърда основна заплата: за договорената работа и времето, през което присъствате.
 • Възнаграждение според резултата: дадена сума за сексуална услуга.
 • Вариращо трудово възнаграждение: сума за твоя принос в оборота на напитки.

Експлоатантът ви изплаща заплатата нето и ви дава при всяко плащане фиш за трудово възнаграждение (salarisstrookje), на който можете да видите, колко пари сте изкарали и колко са ви удръжките за данъци. В началото на всяка календарна година получавате от експлоатанта излечение на доходите за изминалата година. Запазете тези обзразци. Те са ви необходими при попълване на данъчната декларация за общ доход.

Прайвъси

Данъчната служба в Холандия и експлоатантът са задължени да пазят тайна. Това означава, че трябва да боравят с вашите данни, като с поверителна информация.
Единствените  данни, които са им необходими, са:

 • граждански регистрационен  номер
 • инициали на малките имена и фамилия
 • дата на раждане
 • датата, на която започвате работа
 • колко печелите и за какъв срок от време

Кога работите на базата на Opting-in /пакет с условия?

В Нидерландия има три възможности да работиш като проститутка.
Ако не работите за експлоатант, а работите за себе си и на собствен риск, сте самостоятелен предприемач.
Ако работите в секс клуб, салон за масаж или частно жилище, тогава работите за експлоатант. В такъв случай можете да работите с трудов договор или на базата на пакет с условия (оpting-in).
Последното представлява смесена форма на работа като самостоятелен предприемач и работа с трудов договор.

Какво представлява пакетът с условия?

При пакета с условия винаги работите за експлоатант, но не работите с договор. Вашият експлоатант има договор с Данъчната служба, удържа данъци и социални осигуровки върху твоите доходи и съответно ги внася в Данъчната служба и Института за социални застраховки на работниците и служителите (UWV). Поради това не е необходимо ти самата да правиш това.

Разговаряйте с експлоатанта за това, какво важи във фирмата: работа с трудов договор или на базата на пакет с условия (оpting-in).

Уговорки относно работа и трудово възнаграждение

Преди да започнете работа за експлоатант на базата на пакет с условия, е важно да направите ясни уговорки и да се състави договор. Този договор ще внесе яснота относно допълнителните дейности и как ще си поделяте оборота. Помислете предварително какво желаете, така че експлоатантът да включи след това уговорките ви в договора.
Когато се договаряте, имай предвид, че ти сама имате правото да определяш:

 • в кои дни и по колко време ще работите
 • какво облекло ще носите на работа
 • кого ще приемате за клиент и какво ще правите с него
 • кой ще е домашният ви лекар и къде ще можете да се подлагате на тестове
 • кога експлоатантът ще ви плаща
 • дали експлоатантът може да ви звъни вкъщи или може да ви изпраща поща на домашния адрес.

Какво можете да очаквате от експлоатанта?

 • удържа данъци върху всичко, което изкарвате и ти показва, какво ви удържа. Той ви дава преглед на доходите, където ясно пише, колко сте изкарали и колко от тази сума е платена за удръжки, данъци и премии.
 • напишете на хартия направените помежду ви уговорки
 • длъжен е да пази в тайна онова, което знае за вас, също така и вашия адрес
 • няма право да ви кара да работите допълнително работа, която вие не желаете да вършите.
 • никога няма право да ви кара да пиете алкохол или да вземате наркотици.
 • никога няма право да ви кара да приемате клиенти, които  не желаете или да извършвате услуги, които не желаете да правите.
 • никога няма право да ви кара да работите без презерватив.
 • няма право да ви  забранява да работите за други експлоатанти.
 • няма право просто така да ви удържа допълнително пари от вашия дял от оборота и да взема сам онова, което клиентът ви заплаща за допълнителни услуги.
 • няма право да ви глобява.

Ако експлоатантът не спазва уговорките, можете да съобщите за това на Данъчната служба. Данъчната служба ще разследва сигнала.
Тъй като работите, плащаш данъци. Допълнителна информация за данъците и какво означава това.

Кога проститутка има право на издръжки или социална помощ и към кого можете да се обърнете?

Представи си, че експлоатантът повече не желае да ползва вашите  услуги. Или се разболеете за по-дълъг период от време и не можете да работите. Тогава няма да имате достатъчно доходи. Ако работите въз основа на пакет с условия, тогава нямате право (както когато си с договор) на социална издръжка за безработни (WW), социална издръжка поради заболяване или социална издръжка по силата на Закона за труда и доходите според трудовите възможности (WIA).
Какво можеш да направиш в такъв случай?

Застраховка за трудова неспособност

Ако работите на базата на пакет с условия, е възможно при заболяване или трудова неспособност доходите ви да спрат. Ето защо е важно още от сега да помислите как бихте могли  да предотвратите това.

Ако нямате спестявания или други средства, за да можете да се издържате през периода от време, в който не получавате доходи, можете да помислите да сключите застраховка при заболяване и/или трудова неспособност. Това можете да уредите по три начина:

1. Частна застраховка

Много частни застрахователи предлагат индивидуални застраховки при заболяване или трудова неспособност. Застраховките варират от базови програми с фиксирана застрахователна сума до разширени пакети, предлагащи повече гъвкавост. Условията в полицата варират до голяма степен при отделните застрахователи, както и типовете полица. Разумно е да прочетеш добре условията и да прецениш, какво е важно за теб и какво не. При много от застрахователите е възможно да поискаш предварителна оферта, която не те задължава с нищо. В такъв случай от значение са по-долу изброените точки:
Размерът на застрахователната сума, която ще бъде изплатена; гарантираните  доходи.
Критериите за заболяване и трудова неспособност.
Срокът на чакане или периодът, за който важи собственият риск, от кога започва да се изплаща обезщетението?
Кои рискове са покрити и това съвпада ли с нещата, за които искаш да се застраховаш?
Максималният период на изплащане на обезщетението.
Гъвкавост: може ли застрахованите доходи да бъдат увеличени впоследствие?
Индексация, обезщетението нараства ли наред с промените в цените?

2. Доброволна здравна осигуровка и/или WIA-застраховка (UWV)

Законът за здравната осигуровка (Ziektewet) и Законът за труда и доходите в зависимост от трудоспособността (WIA) предлагат на бивши работници и служители при дадени условия възможността да продължат доброволно тези застраховки към Института за социални застраховки на работниците и служителите (UWV). Доброволната застраховка е възможна, ако преди това в продължение на минимално една година лицето е имало като работник или служител задължителна застраховка. Доброволна застраховка могат да сключат и онези, които преди това са получавали издръжка въз основа на застраховка като работници или служители. Трябва да се запишеш в срок от три месеца (тринадесет седмици) след изтичане на задължителната застраховка. Ето защо е важно навреме да помислиш по този въпрос. Допълнителна информация за доброволната застраховка можеш да намериш на www.uwv.nl.

3. Застраховка „Спасителна мрежа”

Застрахователите предлагат при дадени условия така наречената застраховка „Спасителна мрежа” за рискове, които трудно подлежат на застраховка. В случая става дума за лица, които застрахователите не приемат или които могат да сключат застраховка единствено с дадени изключения или срещу високи вноски.

Майчинство на проститутка в Холадния

Ако работиш на базата на пакет с условия и забременееш, тогава можеш при определени условия да подадеш молба за отпускане на социална издръжка поради майчинство до Института за социални застраховки на работниците и служителите /UWV/. Тази социална издръжка спада към Регламента Самостоятелен предприемач и майчинство (ZEZ) и поради това се нарича: ZEZ-помощ. Социалната издръжка поради майчинство се изплаща в срок от най-малко 16 седмици. По отношение на времетраенето на отпуската важат същите правила, както и при работник или служител, който работи с трудов договор. Можеш да излезеш в отпуск по майчинство 6 до 4 седмици преди определения термин (вероятната дата на раждане).

Социална помощ на проститутка 

Ако изведнъж се окажеш без работа, можеш да подадеш молба за социална помощ.  С тази помощ можеш да се издържаш през времето, докато си намериш нова работа. За това обаче важат определени изисквания, тъй като не всеки има право на социална помощ. Ако имаш партньор, който те издържа, или собствено жилище, тогава обикновено нямаш право на социална помощ. Молба за социална помощ можеш да подадеш до UWV WERKbedrijf по местоживеене или в региона, където живееш. UWV WERKbedrijf препраща молбата на общината. Общината взема решение в срок от осем седмици и те уведомява за това писмено.Пенсия на проститутка в Холандия

Също така е важно отсега да помислиш за това как ще си подсигуриш старините. Как ще се издържаш, когато спреш да работиш?
Държавната пенсия по старост (AOW) е застраховка. Всеки, който живее и работи в Нидерландия (под работи се има предвид, че плаща удръжки за работата, която извършва с трудов договор в Нидерландия) е застрахован. Няма значение какъв си по народност. За всяка една година, през която си застрахован, ти се полагат по 2% държавна пенсия по старост. Ще получиш пълния размер държавна пенсия по старост, ако си бил застрахован в продължение на 50 години преди да навършиш пенсионна възраст. Ако си живял или работил извън Нидерландия, е възможно да не си бил застрахован и тогава размерът на държавната пенсия да е по-нисък. Ограничен брой хора живеят в Нидерландия, но нямат застраховка за държавна пенсия по старост.

В момента пенсионната възраст постепенно расте и през 2013 г. ще бъде 67 години. От 2014 г. пенсионната възраст ще зависи от очакванията за продължителността на живота. На страницата rijksoverheid.nl ( http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow) можеш да видиш на каква възраст имаш право на държавна пенсия по старост. Между другото правителството възнамерява да увеличи по-бързо пенсионната възраст.
Важно е отсега човек да се замисли дали наред с държавната пенсия по старост желае да пести допълнително за старини.

Какво означава пакетът с условия за Данъчната служба?

При пакета с условия винаги работиш за експлоатант, но за Данъчната служба не работиш с трудов договор. (Това важи също и за Института за социални застраховки на работниците и служителите (UWV), инстанцията, която се занимава със социалните издръжки)).
Твоят експлоатант има договор с Данъчната служба, удържа ти данъци и социални осигуровки върху твоите доходи и съответно ги плаща. Поради това не е необходимо ти самата да правиш това.
Разговаряй с експлоатанта за това, какво важи в съответната фирма: работа с трудов договор или на базата на пакет с условия.

Обърни внимание първо на:

Всяка година е нужно да подадеш данъчна декларация за общ доход. В данъчната декларация за общ доход се събират всички доходи, като при това обаче се взема под внимание и твоята специфична ситуация.

Обърни внимание второ на:

Ако работата на базата на пакет с условия е единствената ти дейност, тогава не е необходимо да се регистрираш като едноличен предприемач в Търговската Камара.

Обърни внимание трето на:

Експлоатантът трябва да отговаря на договорените условия. Следи добре за това.
Ако експлоатантът не изпълнява условията, като например определя работното ти време и какво облекло да носиш по време на работа, тогава работиш с трудов договор. В такъв случай имаш право наред с останалите работници и служители най-малкото на минимална работна заплата и ваканционни добавки.

Как стои въпросът с данъците при пакета с условия при работа като проститутка в Холандия?

В Нидерландия плащаш данъци, когато работиш. Експлоатантът ще те регистрира в Данъчната служба. За това трябва да уредиш някои важни неща:

 • Необходим ти е нидерландски единен граждански номер (БСН). Молба за такъв номер можеш да подадеш в общината.
 • Твоят експлоатант ще ти даде два формуляра: заявление за удръжка на данъци върху заплатата (Verklaring Loonheffen Opting-in) и преглед на удръжките върху заплатата и прайвъси (Overzicht Loonheffingen en privacy). Попълни тези формуляри. Твоят експлоатант или служител от Данъчната служба могат да ти помогнат при попълването.
 • Покажи на експлоатанта твоя оригинален документ за самоличност  и му дай копие от него.

С експлоатанта следва да се уговориш за това, какво ще бъде твоето възнаграждение на базата на стандартния ти оборот и при допълнителен труд. Първоначално експлоатантът ти удържа данък оборот върху всичко, което плаща клиентът.
Това, което остава, експлоатантът следва да подели между теб и себе си, според направените помежду ви уговорки. При всяко плащане експлоатантът трябва да ти дава фиш, на който можеш да видиш, колко пари си изкарала и колко са ти удръжките за данъци.

Запази тези фишове.

В началото на всяка година получаваш от експлоатанта обзор на изминалата година. Запази и него. Те са ти необходими при попълване на данъчната декларация за общ доход.

Прайвъси проститутка 

Данъчната служба и Вашият експлоатант са задължени да пазят тайна. Това означава, че трябва да боравят с твоите данни като с поверителна информация.
Единствените данни за теб, които са им необходими, са:

 • нидерландски единен граждански номер (sofinummer)
 • инициали на малките имена и фамилия
 • дата на раждане
 • датата, на която започваш работа
 • колко печелиш и за какъв срок от време.

Ако работиш за себе си като проститутка, трябва да:

 • подадеш молба за евентуални разрешителни
 • да се регистрираш в Търговската Камара
 • да водиш счетоводство и да го съхраняваш
 • да уреждаш сама всички данъчни въпроси

Като самостоятелен предприемач без персонал (ZZP-er) имаш голяма свобода на действие, но наред с това носиш и голяма отговорност.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Еuropa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Още информация по темата за живот и работа в Холандия може да намерите в следните публикации:

Регистрация тип пощенска кутия в Холандия 

Община в Холандия 

Дигитална самоличност DigID в Холандия

Развод в Холандия

Проститутка в Австрия

Договор за наем в Холандия

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

Адресна регистрация в Холандия

Самоосигуряващо се лице в Холандия

ПТП в Холандия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!
Задай въпрос