Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата здравна застраховка в Чехия, глоба за здравна застраховка в Чехия, здравен застраховател в Чехия, здравно осигуряване в Чехия, личен лекар в Чехия ?Здравна застраховка в Чехия

Здравните грижи в Чехия се предоставят въз основата на здравно осигуряване в Чехия. Всеки медицински работник е длъжен да окаже незабавно първа помощ на всеки, в случай че би бил застрашен животът му или сериозно застрашено неговото здраве. В случай че лицето не е здравно осигурено, грижите за здравето се предоставят срещу заплащане.

Най-голямата здравнозастрахователно компания  ( здравен застраховател в Чехия ) е държавната VZP.

Видове здравно осигуряване в Чехия и здравна застраховка в Чехия

1. Задължително здравно осигуряване
2. Частно здравно осигуряване (краткосрочно и дългосрочно)

Задължително здравна осигурявка в Чехия

Право на участие в общественото здравно осигуряване в Чехия  – задължителна здравна застраховка Чехия имат гражданите на страните членове на ЕС, ако:

a) имат постоянно пребиваване на територията на Чешката република и адресна регистрация в Чехия

б) нямат постоянно пребиваване на територията на Чешката република, но все пак са служители на работодател, който има седалище на терито- рията на

в) попадат под силата на нормативните документи на Чехия въз основата на Наредбата на ЕС – тук става дума за трудово ангажирани лица (служители и лица които се занимават с частна стопанска дейност) и лица, получаващи помощи от предишна трудова дейност и членовете на семейството на всички правоимащите, другия от съпрузите и необезпечените деца.

  • Посредством своя работодател ще получите също така чешки EHIC (European Health Insurance Card), те. Европейска карта на здравното осигуряване (здравна карта). С тази карта на осигурения ще се легитимирате в случай на нужда при лекарите и здравните заведения в ЧР, които са в договорни отношения с вашата здравноосигурителна институция.
  • В другите страни на ЕС/ЕИП или Швейцария ще имате по време на своето посещение на споме- натите страни право на неотложно предоставяне на здравни грижи като участници в чешката здравноосигурителна система
  • Би следвало за регистрирането си в чешката здравноосигурителна система да информирате своята предишна здравноосигурителна институция (българската Здравна каса)
  • Децата на чужденците в рамките на ЕС, които пребивават заедно със своя законен настойник в ЧР, също стават участници в чешкото обществено здравно осигуряване, именно като необезпе- чени членове на семейството на бащата или майката, които изпълняват трудова дейност в ЧР.

За необезпечените деца в ЧР платец на здравноосигурителните вноски е държавата. Все пак е необходимо един от родителите (за- конните настойници) да регистрира децата в своята избрана чешка здравноосигурителна институция. Децата винаги се осигуряват в същата здравноосигурителна институция, в която се осигурява и този от родителите, на чиято трудова дейност е установено здрав- ното осигуряване на детето. Тази установеност е зависима от продължителността на трудовата дейност и с приключването на работата (или с провеждането на частната стопанска дейност) едновременно приключва и здравното осигуряване на необезпечените членове на семейството – в този случай на децата.

• За регистрация на децата в избраната здравноосигурителна институция (компания) трябва да носите със себе си личен документ, удостоверенията за раждане на децата с документ за необезпечеността на детето – удостоверение за учащ – ще ви го издаде училището, което ще посещавате.

 Юридически обосновано право на участие в системата на здравното осигуряване и здравна застраховка в Чехия имат:

• чужденци с постоянно пребиваване в Чехия
• чужденци, които са служители на работодател,който има седалище на територията на Чехия

Чужденец без постоянно пребиваване може да бъде осигуряван само за времето, докато е на работа при работодател, който има седалище на територията на Чехия.

Трудовоправни отношение, при което възниква участие в общественото здравно осигуряване.

a) трудов договор
б) договор за трудова дейност минимално 400 крони на месец

ВНИМАНИЕ! НЕ договор за извършване на работа – при него не възниква участие в системата на общественото здравно осигуряване (според § 66на закон No. 435/2004 Сб., за трудоустроеността, съгласно прилагания текст на закона работните агенции нямат право да сключват договори за извършване на работа)

КОЙ ПЛАЩА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ?

• Здравно осигуряващите се лица

Работодателите за своите служители (на служителите една част от здравноосигурителната вноска им е удържана направо от заплатата – но същевре- менно плаща вместо тях работодателят, който вна- ся за тях втората част на вноската). Работодателите имат задължението до 8 дни да информират съответната здравноосигурителна компания (здравен застраховател в Чехия) -според седалището на работодателя. Ако служителят открие, че работодателят му не го е заявил, е длъжен – сам да информира за това здравноосигурителната институция.

Държавата – държавата плаща здравноосигурителните вноски само на чужденци с постоянно пребиваване и то в следните случаи: за необезпечени деца и студенти – максимално до 26-годишна възраст; за пенсионери –потребител на пенсия по старост; на майки в отпуск по майчинство; на лица, които се грижат целодневно и редовно за едно дете до 7-годишна възраст или за две деца до 15-годишна възраст; на чужденци с постоянно пребиваване, регистрирани в бюрото по труда; на молител за отреждане на международна защита и на неговото дете; на чужденец, на когото е била разрешена виза с цел изчакване на позволение за пребиваване (в случай, че отпътуването му за родината му е свързано с неблагоприятни за него обстоятелства – например там има издадена смъртна присъда) и на неговото дете; на дете, родено от майка с политическо убежище; на дете, родено от майка, ползваща допълнителна защитаПример за правата на чужденец, който е участник в системата на общественото здравно осигуряване:на избор на здравноосигурителна институция – здравноосигурителната компания може да се смени веднъж за 12 месеца и то само в първия ден на календарното тримесечие

на избор на личен лекар в Чехия и здравно заведение – (с изключение на здравната профилактика по месторабота), които са в договорни отношения със съответна здравноосигурителна компания – това право здравно осигуряващото се лице може да упражни веднъж на три месеца

на избор на транспортна здравна служба, която е в договорни отношения със съответна здравноосигурителна компания

на здравни грижи без пряко заплащане (с изключение на процедури, които по силата на закона не се заплащат от общественото здравно осигуряване)

право на изписване на лекарствени средства без пряко заплащане, ако става дума за лекарства, заплащани от общественото здравно осигуряване

право на подавани на оплакване в случай на съмнение относно това, дали здравната грижа е предоставена както се полага – здравноосигуреното лице може да се обърне например към завеждащия на здравното заведение или към неговия учредител, към здравноосигурител- ната компанияГЛАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ И ГЛОБА ЗА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА В ЧЕХИЯ 

да внася в съответната здравноосигурителна компания ( здравен застраховател в Чехия ) своите здравноосигурителни вноски

да съдейства по време на лечението

да се подчинява в случай на нужда постановените превантивни мерки

да се въздържа от действие,което води към съзнателно увреждане на собственото му здраве

да се легитимира при предоставяне на здравна грижа и медицинска помощ (с изключение на предоставяне на лекарствени препарати и средства на медицинската техника) с валиден карта на здравно осигуреното лице или с алтернативен документ

да изпълнява осведомителни задължения към здравноосигурителната си компания (в случай на загубване на картата на здравно осигуреното лице – до 8 дни, в случай на промяна на личните данни – до 30 дни от настъпване на промяната).ВНИМАНИЕ – При здравноосигурителните компании без валидна регистрация ви заплаш-ва рискът, че няма да ви заплатят ползваните медицински услуги.

В случай, че напускате Чехия сте длъжни да уведомите здравният си застраховател в срок до 8 дни, както и да предадете здравната си карта, в противен случай може да Ви бъде наложена глоба за здравна застраховка в Чехия. 

Източници: Закон 48/1997 Coll. за здравното осигуряване на лицата

Закон 326/1999 Coll.за здравното осигигуряване на чужденци

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Чехия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Чехия

Договор за наем в Чехия 

Трудов договор в Чехия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!