Здравна застраховка в Чехия

Здравна застраховка в Чехия Консултантски услуги за българи в чужбина

Здравна застраховка в Чехия

Здравна застраховка в Чехия

Здравните грижи в Чехия се предоставят въз основата на здравно осигуряване. Всеки медицински работник е длъжен да окаже незабавно първа помощ на всеки, в случай че би бил застрашен животът му или сериозно застрашено неговото здраве. В случай че лицето не е здравно осигурено, грижите за здравето се предоставят срещу заплащане.

Най-голямата здравнозастрахователно компания е държавната VZP.

Видове здравно осигуряване и здравна застраховка в Чехия

1. Задължително здравно осигуряване
2. Частно здравно осигуряване (краткосрочно и дългосрочно)

Задължително здравна осигурявка в Чехия

Право на участие в общественото здравно осигуряване – задължителна здравна застраховка Чехия имат гражданите на страните членове на ЕС, ако:

a) имат постоянно пребиваване на територията на Чешката република и адресна регистрация в Чехия

б) нямат постоянно пребиваване на територията на Чешката република, но все пак са служители на работодател, който има седалище на терито- рията на

в) попадат под силата на нормативните документи на Чехия въз основата на Наредбата на ЕС – тук става дума за трудово ангажирани лица (служители и лица които се занимават с частна стопанска дейност) и лица, получаващи помощи от предишна трудова дейност и членовете на семейството на всички правоимащите, другия от съпрузите и необезпечените деца.

  • Посредством своя работодател ще получите също така чешки EHIC (European Health Insurance Card), те. Европейска карта на здравното осигуряване (здравна карта). С тази карта на осигурения ще се легитимирате в случай на нужда при лекарите и здравните заведения в ЧР, които са в договорни отношения с вашата здравноосигурителна институция.
  • В другите страни на ЕС/ЕИП или Швейцария ще имате по време на своето посещение на споме- натите страни право на неотложно предоставяне на здравни грижи като участници в чешката здравноосигурителна система
  • Би следвало за регистрирането си в чешката здравноосигурителна система да информирате своята предишна здравноосигурителна институция (българската Здравна каса)
  • Децата на чужденците в рамките на ЕС, които пребивават заедно със своя законен настойник в ЧР, също стават участници в чешкото обществе- но здравно осигуряване, именно като необезпе- чени членове на семейството на бащата или майката, които изпълняват трудова дейност в ЧР.

За необезпечените деца в ЧР платец на здравноосигурителните вноски е държавата. Все пак е необходимо един от родителите (за- конните настойници) да регистрира децата в своята избрана чешка здравноосигурителна институция. Децата винаги се осигуряват в същата здравноосигурителна институция, в която се осигурява и този от родителите, на чиято трудова дейност е установено здрав- ното осигуряване на детето. Тази установе- ност е зависима от продължителността на трудо- вата дейност и с приключването на работата (или с провеждането на частната стопанска дейност) едновременно приключва и здравното осигуря- ване на необезпечените членове на семейството – в този случай на децата.

• За регистрация на децата в избраната здравноосигурителна институция (компания) трябва да носите със себе си личен документ, удостоверенията за раждане на децата с документ за необезпечеността на детето – удостоверение за учащ – ще ви го издаде училището, което ще посещавате.

 

Юридически обосновано право на участие в системата на здравното осигуряване и здравна застраховка в Чехия имат:

• чужденци с постоянно пребиваване в Чехия
• чужденци, които са служители на работодател,който има седалище на територията на Чехия

Чужденец без постоянно пребиваване може да бъде осигуряван само за времето, докато е на работа при работодател, който има седалище на територията на Чехия.

Трудовоправни отношение, при което възниква участие в общественото здравно осигуряване.

a) трудов договор
б) договор за трудова дейност минимално 400 крони на месец

ВНИМАНИЕ! НЕ договор за извършване на работа – при него не възниква участие в системата на общественото здравно осигуряване (според § 66на закон No. 435/2004 Сб., за трудоустроеността, съгласно прилагания текст на закона работните агенции нямат право да сключват договори за извършване на работа)

КОЙ ПЛАЩА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ?

• Здравно осигуряващите се лица

Работодателите за своите служители (на служителите една част от здравноосигурителната вноска им е удържана направо от заплатата – но същевре- менно плаща вместо тях работодателят, който вна- ся за тях втората част на вноската). Работодателите имат задължението до 8 дни да информират съот- ветната здравноосигурителна компания (според седалището на работодателя). Ако служителят открие, че работодателят му не го е заявил, е длъжен – сам да информира за това здравноосигурителната институция.

Държавата – държавата плаща здравноосигурителните вноски само на чужденци с постоянно пребиваване и то в следните случаи: за необезпечени деца и студенти – максимално до 26-годиш- на възраст; за пенсионери –потребител на пенсия по старост; на майки в отпуск по майчинство; на лица, които се грижат целодневно и редовно за едно дете до 7-годишна възраст или за две деца до 15-годишна възраст; на чужденци с постоянно пребиваване, регистрирани в бюрото по труда; на молител за отреждане на международна защита и на неговото дете; на чужденец, на когото е била разрешена виза с цел изчакване на позволение за пребиваване (в случай, че отпътуването му за родината му е свързано с неблагоприятни за него об- стоятелства – например там има издадена смъртна присъда) и на неговото дете; на дете, родено от майка с политическо убежище; на дете, родено от майка, ползваща допълнителна защитаПример за правата на чужденец, който е участник в системата на общественото здравно осигуряване:на избор на здравноосигурителна институция – здравноосигурителната компания може да се смени веднъж за 12 месеца и то само в първия ден на календарното тримесечие

на избор на лекар и здравно заведение – (с изключение на здравната профилактика по мес- торабота), които са в договорни отношения със съответна здравноосигурителна компания – това право здравно осигуряващото се лице може да упражни веднъж на три месеца

на избор на транспортна здравна служба, ко- ято е в договорни отношения със съответна здравноосигурителна компания

на здравни грижи без пряко заплащане (с изключение на процедури, които по силата на зако- на не се заплащат от общественото здравно осигуряване)

право на изписване на лекарствени средства без пряко заплащане, ако става дума за лекарства, заплащани от общественото здравно осигуряване

право на подавани на оплакване в случай на съмнение относно това, дали здравната грижа е предоставена както се полага – здравноосигуреното лице може да се обърне например към завеждащия на здравното заведение или към неговия учредител, към здравноосигурител- ната компания

ГЛАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ

да внася в съответната здравноосигурителна компания своите здравноосигурителни вноски

да съдейства по време на лечението

да се подчинява в случай на нужда постановените превантивни мерки

да се въздържа от действие,което води към съзнателно увреждане на собственото му здраве

да се легитимира при предоставяне на здравна грижа и медицинска помощ (с изключение на пре- доставяне на лекарствени препарати и средства на медицинската техника) с валиден карта на здравно осигуреното лице или с алтернативен документ

да изпълнява осведомителни задължения към здравноосигурителната си компания (в случай на загубване на картата на здравно осигуреното лице – до 8 дни, в случай на промяна на личните данни – до 30 дни от настъпване на промяната).ВНИМАНИЕ – При здравноосигурителните компании без валидна регистрация ви заплаш-ва рискът, че няма да ви заплатят ползваните медицински услуги.

В случай, че напускате Чехия сте длъжни да уведомите здравният си застраховател в срок до 8 дни, както и да предадете здравната си карта.

Източници: Закон 48/1997 Coll. за здравното осигуряване на лицата

Закон 326/1999 Coll.за здравното осигигуряване на чужденци

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR