Здравна застраховка в Германия: Видове здравноосигуряване в Германия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата здравна застраховка в Германия, кога ще получите Вашата здравна карта в Германия, коя е Вашата здравноосигурителна каса в Германия, какво представлява Вашата семейна здравна застраховка в Германия и кога е необходимо да имате здравна застраховка за студенти в Германия?

От кога трябва да имате Валидна здравна застраховка в Германия?

Вие трябва да имате сключена здравна застраховка (Krankenversicherung) при немска здравноосигурителна каса от датата на първата Ви адресна регистрация в Германия.

Какви документи са нужни при сключване на здравна застраховка в Германия?

При ключване на здравната си застраховка в Германия е необходимо да представите: попълнена молба декларация, документ доказващ досегащното Ви здравно осигуряване ( формуляр Е104)- ако мигрирате от страна, с която Германия няма електронен обмен на данни за здравноосигурителен статус, ако е наличен, документ за приходите Ви или документ от бюрото по труда в Германия ( Job center), ако имате такъв, копие от адресната Ви регистрация в общината в Германия, както и документ за самоличност.

Коя здравноосигурителна каса в Германия може да изберете, за да сключите здравна застраховка в Германия?

Вие може да се регистрирате във всяка една здравноосигурителна каса в Германия, избрана по Ваше желание, като съществуат ограничения съобразно дохода Ви, дали може да избирате частна или държавна здравноосигурителна каса. Вие може да бъдете задължително осигурен в държавна здравноосигурителна каса, ако имате сключен договор с възнаграждение над 450 евро, като тогава работодателят Ви е задължен да плаща половината сума от здравните Ви осигуровки. При започване на работа в Германия, работодателят Ви е длъжен да Ви регистрира в държавна здравноосигурителна каса, след което получавате здравноосигурителният си номер, а в последствие и Вашата здравна карта в Германия по пощата.

Как функционира здравното осигуряване (Gesundheitsversorgung) в Германия?

Здравна застраховка в Германия може да се обезпечи посредством две различни системи:

  • задължителното здравно осигуряване (gesetzliche Krankenversicherung-GKV) и
  • частното здравно осигуряване (private Krankenversicherung-PKV)

За наети лица с доходи до определен праг се прилага задължителното здравно осигуряване. За 2020 г. този праг възлиза на 62 550 евро. Ако доходите Ви надвишават определения праг, можете сами да решите дали да останете в задължителното здравно осигуряване или да преминете към частно здравно осигуряване. Трябва да изберете един от двата варианта. Не е възможно да се откажете от здравно осигуряване. В Германия има задължително здрано застраховане (Krankenversicherungspflicht) и задължителен избор на здравноосигурителна каса в Германия.

Размер на вноските

Вноските за държавното здравно осигуряване зависят от дохода. За база служи общият брутен доход, от който се удържа единен размер на вноската от 14.6 процента (информация 2020). Тя се разпределя в еднакви части между осигуреното лице, което работи на трудов договор в Германия и работодателя съответно по 7.3%. Всяка здравна каса начислява допълнителна вноска в различен размер, която се заплаща само от работника към 2020 средният допълнителен принос е 1.1 процент. Ако се превиши границата на определената вноска (2020: 4.537.50 евро на месец), приходите нямат значение за изчисляването на вноската. В Държавното здравно осигуряване могат да бъдат включени безплатно децата и съпрузите чрез семейна осигуровка.

Частното здравно осигуряване (PKV) не е възможно за всеки. Работници с брутен доход над задължителната осигурителна граница (2019: 5.062.50 евро месечно) могат да се осигуряват в частното здравно осигуряване (PKV). Съответните лица следва да бъдат освободени от задължително осигуряване след подаване на заявление. Често частните здравноосигурителни дружества изискват минимален период за постоянен адрес в Германия. Чуждестранните осигуряващи се лица следва да докажат дългосрочен период на здравно осигуряване. Много частни застрахователни компании предлагат за тази група специални цени, съобразени с потребностите и продължителността на престоя. При определени обстоятелства разходи по Вашето частно здравноосигуряване могат да бъдат приспаднати от Вашите данъци при данъчно облагане в Германия. 

Подаване на заявление за частно здравноосигуряване

Ако се подаде заявление за частно здравно осигуряване, се задават подробни въпроси за здравословното състояние (медицински преглед). Валидността на германската осигуровка изтича след като осигуряващото се лице се върне в родната си страна.

Вноските за частното здравно осигуряване не зависят от дохода и се определят според здравния статус, възрастта и размера на обезщетенията. Премиите са индивидуални за всяко осигуряващо се лице.

Обемът на предлаганите за частното здравно осигуряване услуги не се регулира от държавата и е много по разнообразен от този на Държавното здравно осигуряване. Услугите могат допълнително да бъдат адаптирани конкретно към осигуряващото се лице. За всички разходи за лечение осигуряващото се лице първо отива в предварителната каса. Застрахователят възстановява тези разходи при представяне на фактура (принцип на възстановяване на разходите).

Граждани от страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и граждани от държави, с които съществува споразумение за социално осигуряване, могат да останат подчинени на здравно осигуряване в родната им страна. Осигурителните услуги в други държави могат да се отличават съществено от тези в Германия. По тази причина е възможно да се налага лична финансова вноска или сключване на допълнителна застраховка.

Здравна карта в Германия

След като сключите задължителната здравна застраховка, Вие получавате вашата здравна карта в Германия от Вашата здравноосигурителна каса в Германия. Вашата здравна карта в Германия, Ви е необходима при ползването на здравни услуги в страната и чужбина.

Извършване на самостоятелна стопанска дейност в Германия (selbstständig) и здравна застраховка в Германия

Дори и да извършвате самостоятелна стопанска дейност (selbstständig), можете сами да решите дали желаете да се осигурявате към задължителното или частното здравно осигуряване. Частните здравни осигуровки се различават често по размера на вноските и по предлаганите услуги. Информирайте се точно и винаги сравнявайте различни предложения преди да изберете Вашата здравноосигурителна каса в Германия. 

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие автоматично сте осигурени и в рамките на задължителното социално осигуряване за дълготрайни грижи. При приключване на договора за здравно осигуряване лицата с индивидуална застраховка трябва своевременно да си направят индивидуална застраховка за гледане и медицински грижи.

Здравноосигурителна карта в Германия

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие получавате здравноосигурителна карта. Здравноосигурителната карта се представя при всяко посещение при лекаря. По правило таксата за посещението при лекаря се заплаща директно от здравната каса. Вие не трябва да плащате нищо.

Внимание: Понякога лекарите препоръчват лечение, което не се поема от здравната каса. Можете да решите дали да приемете лечението срещу допълнително заплащане. Вашият лекар трябва да Ви разясни предимствата и недостатъците от подобно допълнително лечение, както и разходите за него.

Семейна здравна застраховка в Германия (Familienversicherung)

Ако семейният Ви партньор живее в Германия и не работи, можете да го осигурите, като го включите към Вашата задължителна здравна осигуровка и да си направите семейна здравна застраховка в Германия.  От това не произтичат допълнителни разходи. Същото важи и за Вашите деца които имат право на семейна здравна застраховка в Германия (Familienversicherung). За целта са Ви необходими следните документи: попълнена молба декларация, акт за раждане за децата, акт за граждански брак, адресна регистрация и документи за самоличност. Семейната здравна застраховка важи и ако децата са студенти или единият партньор е безработен и изкарва по-малко от 365 евро на месец. 

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Ако сте здравно осигурен в страната си на произход и само временно пребивавате в Германия, можете да получите медицински грижи в Германия, доколкото това се налага по време на престоя Ви, т.е. не може да изчака завръщането Ви. Към тези медицински грижи се числят и непарични обезщетения, свързани с хронични заболявания и бременност. За целта трябва да представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Трябва да подадете молба за издаване на ЕЗОК в здравната каса в страната на произход преди пътуването. Тя се издава безплатно. Ако не разполагате с ЕЗОК, тъй като например издаването ѝ би отнело прекалено дълго време, можете да поискате временно удостоверение (Provisorische Ersatzbescheinigung).

Внимание: ЕЗОК се признава само от лекари и здравни каси, които са част от обществената здравноосигурителна система – услугите на частното здравно осигуряване не се покриват от нея.

Формуляр S1

Ако работите в Германия, но живеете в друга държава (местожителство извън държавата на осигуряване), имате право на медицинско лечение и в държавата по местоживеене. За целта е необходимо обаче да се регистрирате в здравноосигурителния орган във Вашата държава по местоживеене. За регистрацията във Вашата държава по местоживеене трябва да попълните формуляр S1. Можете да получите този формуляр от Вашата здравна каса, ако имате здравна застраховка в Германия.

Minijob и здравна застраховка в Германия

Ако работите на Minijob, за вас също има задължение да плащате здравни осигуровки.

Ако сте заминали за Германия с цел търсене на работа, можете да се регистрирате в немската здравноосигурителна система. За регистрирането Ви е необходимо да носите формуляр S1, издаден от Вашата здравна каса в държавата на произход и да го представите пред немското осигурително дружество. Продължавате да бъдете член на Вашето досегашно здравно осигуряване, но получавате в Германия пълния обхват на непарични обезщетения. В обратния случай, ако нямате регистрация – т.е. разполагате само с Вашата ЕЗОК – ще получите само необходимото медицинско лечение по време на престоя Ви.

Престой с цел лечение 

Ако заминавате за Германия единствено за да се подложите на медицинско лечение, свързаните с него разходи се поемат от Вашата чуждестранна здравна осигуровка само ако предварително сте получили нужното за целта разрешение. Това разрешение се удостоверява с формуляр S2, издаден от Вашата здравна каса по местоживеене.

Внимание: Системите на здравеопазване в отделните държави се различават помежду си. Затова е възможно медицински услуги, за които не трябва да плащате във Вашата страна, да се окажат платени в други държави.

Ако сте здравно осигурени в частно осигурително дружество, за Вас важат договорните условия на Вашата частна здравна застраховка. Това се отнася и за лечение в чужбина.

Задължителна застраховка за трудова злополука (Unfallversicherung)

Наетите в Германия лица са задължително осигурени към общественото осигуряване за трудова злополука и професионално заболяване. За целта не се изисква специална регистрация. Тази осигуровка е безплатна за Вас, като вноските се поемат от работодателя.

Осигуряването при трудова злополука служи както за превенция, така и за защита от последствията от трудови злополуки и професионални заболявания. Обезпечените чрез нея мерки обхващат по-специално:

  • оздравително лечение и мерки за медицинска рехабилитация;
  • мерки за включване в трудовия живот (професионална рехабилитация);
  • мерки за включване в обществения живот (социална рехабилитация);
  • заместващо плащане на трудовото възнаграждение по време на нетрудоспособността; и
  • пенсии за пострадалите и наследствени пенсии на преживелите лица.

Трудова злополука

В случай на трудова злополука е необходимо уведомление от страна на Вашия работодател; при съмнение за професионално заболяване Вашият лекар изпраща съответното известие. Осигурителното дружество срещу трудова злополука автоматично проверява предявените от Вас претенции. Вие не сте задължени да подавате молба или известие.

Здравна застраховка за студенти в Германия

Всички чуждестранни студенти, които започват обучение в немски университет или висше учебно заведение, следва да са здравно осигурени и да имат здравна застраховка за студенти в Германия. Без документ за здравно осигуряване те не могат да се запишат, затова трябва да си направят здравна застраховка за студенти в Германия. Българските студенти, могат да ползват ЕЗОК, ако не работят и нямат стаж в Германия, те не са задължени да сключват здравна застраховка за студенти в Германия.

В зависимост от целта на пребиваване, страната на произход и възрастта на студента важат различни условия за задравна застраховка за студенти в Германия. По принцип съществуват следните пет групи лица:

Студенти от държави от ЕИП или държави, които са подписали с Германия споразумение за социално осигуряване
Студенти от всички други държави
Студенти над 30-годишна възраст или завършили 14. семестър
Участници в подготвителни езикови курсове за следване
5  Чуждестранни докторанти и стипендианти

Нямам здравна застраховка в Гемания, нито европейска здравноосигурителна карта, къде мога да отида на лекар?

Съществуват места, където се предлага безплатни здравни грижи. Повече информация може да намерите във Вашата община по местоживеене в Германия.

 

Нямам здравна застраховка и ми се налага спешно лечение, какво да правя?

Ако се налага да се лекувате сами и нямате валидна здравна застраховка в Германия, ще се наложи да покриете разходите за лечение и медицински грижи, които са много високи по размер.

Прекратяване на здравноосигуряване в Германия при заминаване за България

При прекратяването на трудовият Ви договор в Германия, Вие преминавате в т.н. задължително осигуряване, при което Вие сте задължени сами да внасяте здравните си вноски, които варират между 150 и 700 евро месечно. За това е необходимо да изясните сатуса си и да уведомите здравната каса в Германия, при заминаване за България. Ако останете в Германия, след прекратяване на трудовият Ви договор страната имате три варианта: да покривате вноските си сами, ако имате право на обезщетение за безработица в Германия, разходите ви за здравноосигуряване ще бъдат поети от Агенцията по заетостта в Германия или ако имате брак да се възползвате от Вашата семейна здравна застраховка в Германия. Имайте предвид, че след прекратяване на здравното си осигуряване и заминаване за България, Вашата здравна карта в Германия става невалидна.

Може да намерите списък с здравните застрахователи в Германия тук.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти  при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu.Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR