Здравна застраховка в Германия

здравна застраховка в Германия Консултантски услуги за българи в чужбина

здравна застраховка в Германия

Как функционира здравното осигуряване (Gesundheitsversorgung) в Германия?

Здравна застраховка в Германия може да се обезпечи посредством две различни системи:

  • задължителното здравно осигуряване (gesetzliche Krankenversicherung-GKV) и
  • частното здравно осигуряване (private Krankenversicherung-PKV)

За наети лица с доходи до определен праг се прилага задължителното здравно осигуряване. За 2019 г. този праг възлиза на 60 750 евро. Ако доходите Ви надвишават определения праг, можете сами да решите дали да останете в задължителното здравно осигуряване или да преминете към частно здравно осигуряване. Трябва да изберете един от двата варианта. Не е възможно да се откажете от здравно осигуряване. В Германия има задължително здрано застраховане (Krankenversicherungspflicht)

Вноските за Държавното здравно осигуряване зависят от дохода. За база служи общият брутен доход, от който се удържа единен размер на вноската от 14.6 процента (информация 2019). Тя се разпределя в еднакви части между осигуреното лице и работодателя съответно по 7.3%. Всяка здравна каса начислява допълнителна вноска в различен размер, която се заплаща само от работника. Ако се превиши границата на определената вноска (2019: 4.537.50 евро на месец), приходите нямат значение за изчисляването на вноската. В Държавното здравно осигуряване могат да бъдат включени безплатно децата и съпрузите чрез семейна осигуровка.

Частното здравно осигуряване (PKV) не е възможно за всеки. Работници с брутен доход над задължителната осигурителна граница (2019: 5.062.50 евро месечно) могат да се осигуряват в частното здравно осигуряване (PKV). Съответните лица следва да бъдат освободени от задължително осигуряване след подаване на заявление. Често частните здравноосигурителни дружества изискват минимален период за постоянен адрес в Германия. Чуждестранните осигуряващи се лица следва да докажат дългосрочен период на здравно осигуряване. Много частни застрахователни компании предлагат за тази група специални цени, съобразени с потребностите и продължителността на престоя.

Ако се подаде заявление за частно здравно осигуряване, се задават подробни въпроси за здравословното състояние (медицински преглед). Валидността на германската осигуровка изтича след като осигуряващото се лице се върне в родната си страна.

Вноските за частното здравно осигуряване не зависят от дохода и се определят според здравния статус, възрастта и размера на обезщетенията. Премиите са индивидуални за всяко осигуряващо се лице.

Обемът на предлаганите за Частното здравно осигуряване услуги не се регулира от държавата и е много по разнообразен от този на Държавното здравно осигуряване. Услугите могат допълнително да бъдат адаптирани конкретно към осигуряващото се лице. За всички разходи за лечение осигуряващото се лице първо отива в предварителната каса. Застрахователят възстановява тези разходи при представяне на фактура (принцип на възстановяване на разходите).

Граждани от страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и граждани от държави, с които съществува споразумение за социално осигуряване, могат да останат подчинени на здравно осигуряване в родната им страна. Осигурителните услуги в други държави могат да се отличават съществено от тези в Германия. По тази причина е възможно да се налага лична финансова вноска или сключване на допълнителна застраховка.

Извършване на самостоятелна стопанска дейност (selbstständig) и здравна застраховка в Германия

Дори и да извършвате самостоятелна стопанска дейност (selbstständig), можете сами да решите дали желаете да се осигурявате към задължителното или частното здравно осигуряване. Частните здравни осигуровки се различават често по размера на вноските и по предлаганите услуги. Информирайте се точно и винаги сравнявайте различни предложения! Можете да потърсите съдействие в Консултативния център по въпроси за миграцията.

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие автоматично сте осигурени и в рамките на задължителното социално осигуряване за дълготрайни грижи. При приключване на договора за здравно осигуряване лицата с индивидуална застраховка трябва своевременно да си направят индивидуална застраховка за гледане и медицински грижи.

Когато сте обхванати от задължителното здравно осигуряване, Вие получавате здравноосигурителна карта. Здравноосигурителната карта се представя при всяко посещение при лекаря. По правило таксата за посещението при лекаря се заплаща директно от здравната каса. Вие не трябва да плащате нищо.

Внимание: Понякога лекарите препоръчват лечение, което не се поема от здравната каса. Можете да решите дали да приемете лечението срещу допълнително заплащане. Вашият лекар трябва да Ви разясни предимствата и недостатъците от подобно допълнително лечение, както и разходите за него.

Семейно осигуряване (Familienversicherung) и здравна застраховка в Германия 

Ако семейният Ви партньор живее в Германия и не работи, можете да го осигурите, като го включите към Вашата задължителна здравна осигуровка. От това не произтичат допълнителни разходи. Същото важи и за Вашите деца семейно осигуряване (Familienversicherung).

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Ако сте здравно осигурен в страната си на произход и само временно пребивавате в Германия, можете да получите медицински грижи в Германия, доколкото това се налага по време на престоя Ви, т.е. не може да изчака завръщането Ви. Към тези медицински грижи се числят и непарични обезщетения, свързани с хронични заболявания и бременност. За целта трябва да представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Трябва да подадете молба за издаване на ЕЗОК в здравната каса в страната на произход преди пътуването. Тя се издава безплатно. Ако не разполагате с ЕЗОК, тъй като например издаването ѝ би отнело прекалено дълго време, можете да поискате временно удостоверение (Provisorische Ersatzbescheinigung).

Внимание: ЕЗОК се признава само от лекари и здравни каси, които са част от обществената здравноосигурителна система – услугите на частното здравно осигуряване не се покриват от нея.

Формуляр (образец S1)

Ако работите в Германия, но живеете в друга държава (местожителство извън държавата на осигуряване), имате право на медицинско лечение и в държавата по местоживеене. За целта е необходимо обаче да се регистрирате в здравноосигурителния орган във Вашата държава по местоживеене. За регистрацията във Вашата държава по местоживеене трябва да попълните формуляр (образец S1). Можете да получите този формуляр от Вашата здравна каса, ако имате здравна застраховка в Германия.

Minijob и здравна застраховка в Германия

Ако работите на Minijob, за вас също има задължение да плащате здравни осигуровки.

Ако сте заминали за Германия с цел търсене на работа, можете да се регистрирате в немската здравноосигурителна система. За регистрирането Ви е необходимо да носите формуляр (образец S1), издаден от Вашата здравна каса в държавата на произход и да го представите пред немското осигурително дружество. Продължавате да бъдете член на Вашето досегашно здравно осигуряване, но получавате в Германия пълния обхват на непарични обезщетения. В обратния случай, ако нямате регистрация – т.е. разполагате само с Вашата ЕЗОК – ще получите само необходимото медицинско лечение по време на престоя Ви.

Престой с цел лечение 

Ако заминавате за Германия единствено за да се подложите на медицинско лечение, свързаните с него разходи се поемат от Вашата чуждестранна здравна осигуровка само ако предварително сте получили нужното за целта разрешение. Това разрешение се удостоверява с формуляр (образец S2), издаден от Вашата здравна каса по местоживеене.

Внимание: Системите на здравеопазване в отделните държави се различават помежду си. Затова е възможно медицински услуги, за които не трябва да плащате във Вашата страна, да се окажат платени в други държави.

Ако сте здравно осигурени в частно осигурително дружество, за Вас важат договорните условия на Вашата частна здравна застраховка. Това се отнася и за лечение в чужбина.

Задължителна застраховка за трудова злополука (Unfallversicherung)

Наетите в Германия лица са задължително осигурени към общественото осигуряване при трудова злополука. За целта не се изисква специална регистрация. Тази осигуровка е безплатна за Вас; вноските се поемат от работодателя.

Осигуряването при трудова злополука служи както за превенция, така и за защита от последствията от трудови злополуки и професионални заболявания. Обезпечените чрез нея мерки обхващат по-специално:

  • оздравително лечение и мерки за медицинска рехабилитация;
  • мерки за включване в трудовия живот (професионална рехабилитация);
  • мерки за включване в обществения живот (социална рехабилитация);
  • заместващо плащане на трудовото възнаграждение по време на нетрудоспособността; и
  • пенсии за пострадалите и наследствени пенсии на преживелите лица.

В случай на трудова злополука е необходимо уведомление от страна на Вашия работодател; при съмнение за професионално заболяване Вашият лекар изпраща съответното известие. Осигурителното дружество срещу трудова злополука автоматично проверява предявените от Вас претенции. Вие не сте задължени да подавате молба или известие.

Здравно осигуряване на чуждестранните студенти в Германия

Всички чуждестранни студенти, които започват обучение в немски университет или висше учебно заведение, следва да са здравно осигурени. Без документ за здравно осигуряване те не могат да се запишат.

В зависимост от целта на пребиваване, страната на произход и възрастта на студента важат различни условия. По принцип съществуват следните пет групи лица:

Студенти от държави от ЕИП¹ или държави, които са подписали с Германия споразумение за социално осигуряване²
Студенти от всички други държави
Студенти над 30-годишна възраст или завършили 14. семестър
Участници в подготвителни езикови курсове за следване
5  Чуждестранни докторанти и стипендианти

 

Може да намерите списък с здравните застрахователи в Германия тук.

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR