Какво е най-важното, което трябва да знаете за европейски формуляр А1, право на здравно обслужване в чужбина, здравна застраховка за командировани работници, работа с А1 в чужбина, издаване на формуляр А1?

Приложимо законодателство

Формуляр А1 удостоверява приложимото законодателство за социална сигурност по отношение на притежателя на формуляра. Това по правило е необходимо в случаите, когато вие като заето или самостоятелно заето лице имате връзка чрез трудово правоотношение или статут на самостоятелноа заетост лице с повече от една държава от ЕС. Съгласно правилата на ЕС към едно лице в даден момент може да се прилага законодателството само на една държава. Европейски формуляр А1 се издава от държавата, чието законодателство е приложимо към вас, и удостоверява, че не сте подчинен (подчинена) подлежите на законодателството на нито една друга държава, с която сте свързан (свързана). С други думи нямате задължение да плащате вноски за социално осигурителни вноски в останалите другите държави. Формуляр А1 е валиден до датата на изтичане на валидността, посочена на формуляра, или до оттеглянето му от издалата го институция и дава право на здравно обслужване в чужбина.

Кога и къде можете да получите европейски формуляр А1?

Ако сте заето лице, което работи временно в друга държава от ЕС, работодателят обичайно по правило подава заявление кандидатства за издаване на формуляр А1 от ваше име пред съответната институция във вашата държава. Заетите лица, които обичайно упражняват осъществяват дейност в повече от една държава от ЕС, и самостоятелно заетите лица кандидатстват самостоятелно. Консултирайте се с вашия работодател относно приложимата процедура. Когато е възможно, заявлението искането трябва да бъде подадено преди започване на дей- ността в другата държава.

Работа с  А1 в чужбина

Формулярът А1 трябва да е на разположение, за да бъде предоставен от вас или работодателя Ви на институцията в държавата, където работите, с цел удостоверяване на социалноосигурителния статус и уточняване в коя държава трябва да се плащат социалноосигурителните вноските за социална сигурност.

Какви ситуации обхваща европейски формуляр А1?

Когато сте изпратен (изпратена) от Вашия работодателя да работите временно за него в друга държава от ЕС за максимален период срок до 24 месеца. Това се нарича „командироване“. Ако всички условия за командироването са изпълнени, формуляр А1 се издава автоматично и удостоверява, че към вас продължава да се прилага законодателството на държавата, от която сте командирован (командирована) и представлява вашата здравна застраховка за командировани работници.

Когато обичайно работите като самостоятелно заето лице в една държава от ЕС и упражнявате сходна подобна дейност в друга държава за максимален период в срок до 24 месеца. И в този случай, ако са изпълнени всички условия за командироване, формуляр А1 удостоверява, че към вас продължава да е приложимо законодателството на държавата, от която сте командирован (командирована).

Когато обичайно имате трудови правоотношения осъществявате дейност като заето лице в повече от една държава от ЕС едновременно или последователно. В зависимост от вашата ситуация към вас може да е приложимо законодателството на държавата на по пребиваване или на държавата, където се намира седалището или мястото на дейност на работодателя.

Когато обичайно работите като самостоятелно заето лице в повече от една държава на ЕС едновременно или последователно. В зависимост от вашата ситуация към вас може да е приложимо законодателството на държавата на по пребиваване или на държавата, където е съсредоточена дейността ви. преимуществено упражнявате трудовата си дейност.

Когато упражнявате осъществявате дейност как- то като заето лице, така и като самостоятелно заето лице в различни държави от ЕС. В такива случаи формуляр А1 потвърждаваудостоверява, че приоритет имасе прилага законодателството на държавата, където упражнявате дейност като заето лице.

Когато сте държавен служител, който упражнява осъществява дейност в повече от една държава на ЕС. В такива случаи формуляр А1 потвърждаваудостове- рява, че към вас продължава да е приложимо законода- телството на администрацията, за която работите.
Когато е във ваш интерес да ползвате дерога- циясе направи изключение от някое от горните правила, две или повече държави от ЕС могат при искане от Вашия работодателя да се съгласят към вас да се прилага законодателството на държава, различ- на от предвидената съгласно обичайните правила. Формуляр А1 удостоверява кое законодателство е приложимо към вас.??????

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Европа може да намерите в следните публикации:

Европейски формуляр PDU1

ПТП в България и Европа

Източник: НОИ

Станимир Стоянов

Ola Nordmann
Founder & Senior Legal advisor