Детски надбавки в Германия

кандидатстване за детски надбавки в Германия

детски надбавки в Германия

Кой получава детски надбавки?

По правило германските граждани получават детски надбавки в Германия съгласно Закона за данъците върху на доходите на физически лица, ако местоживеенето или обичайното им пребиваване са в Германия. Живеещи в Германия имащи право на свободно придвижване граждани на Европейския съюз, както и на Европейското икономическо пространство, чието правно положение е уредено от Закона за общото свободно придвижване на граждани на Европейския съюз и граждани на Швейцария могат да получават детски надбавки независимо от това, дали имат разрешение за установяване или разрешение за пребиваване.

Лица, които живеят в чужбина, но или са неограничено данъчно задължени в Германия или се третират като такива, също получават детски надбавки. Лица, които живеят в друга държава на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или в Швейцария и работят в Германия, могат да имат право на детски надбавки съгласно Федералния закон за детските надбавки.

Данъчен номер

Предпоставка за правото на получаване на детски надбавки е имащото право на тях лице да бъде идентифицирано чрез дадения му данъчен номер. Семейната каса определя номера сама или го поисква от правоимащото лице.

Право на детски надбавки имат                   

Който живее в Германия и не е неограничено данъчно задължен, може да получава детски надбавки като социална помощ съгласно Федералния закон за детските надбавки, ако е задължително осигурен към Федералната агенция по труда или, работи като помощник в развиващи се страни или като мисионер или упражнява възложена му дейност като държавен служител в институция извън Германия или живее в Германия като съпруг/а или партньор/ка на семейни начала на военнослужещ отНАТО и притежава гражданство на държава-членка на ЕС/ ЕИП или работи като наето или самонаето лице в Германия или получава пенсия съгласно германското законодателство и живее в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, съотв. в Швейцария.

Ако единият родител има право на детски надбавки съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица, а другият родител има право на получаване съгласно Федералния закон за детските надбавки, то с предимство е правото съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Детски надбавки се изплащат за деца – независимо от тяхното гражданство –, ако тяхното местоживеене или обичайно местопребиваване е в Германия. Същото важи и, ако децата живеят в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или в Швейцария.

Като деца се вземат под внимание:

деца, които са роднини от първа степен с подателя на заявлението, в това число и приети (осиновени) деца, деца на съпруга/ съпругата (доведени/ заварени деца), деца на регистрирания партньор на семейни начала и внуци, които подателят на заявлението е приел в своето домакинство, деца на приемни родители, ако са изпълнени законовите предпоставки. Към това се отнася най-вече изискването подателят на заявлението да е свързан с тях чрез дълготрайна, подобна на семейна връзка и да не ги е приел в домакинството си с цел упражняване на трудова дейност. Децата на приемни родители трябва да са част от семейството като собствени деца; с биологичните родители вече не трябва да има отношение на закрила и грижа. За приети в домакинството братя и сестри право за получаване на детски надбавки съществува само, ако те могат да бъдат взети под внимание като деца на приемни родители. Едно дете е прието в домакинството, ако живее постоянно в общото семейно жилище на подателя на заявлението, там се храни и там се полагат грижите за него. Следователно, само регистрацията в адресната служба не е достатъчна. Полагане на дневни грижи само през седмицата или непостоянен престой при лицето-приемен родител и при родителите не създават основание за приемане в домакинството. Съществуващото приемане в домакинството не се прекъсва от временно настаняване на друго място поради училищно или професионално обучение или следване на детето. До навършване на 18-та година се изплащат детски надбавки за всички деца, а след тази възраст само при определени допълнителни условия

Какъв е размерът на детските надбавки?

Месечно се изплащат детски надбавки в следния размер:

За първото и второто дете съответно: 204 €

За третото дете: 210 €

За всяко следващо дете: 235 €

Кое дете при правоимащия на детски надбавки е първо, второ, трето или следващо, се определя от поредността на ражданията. Най-голямото дете винаги е първо дете. В поредността на децата като „броени деца” се смятат и онези деца, за които правоимащият не може да получава детски надбавки, защото те се полагат с предимство на друг родител.  Деца, за които вече не се полагат детски надбавки, не се броят в поредността.

Подаване на информация за промени

Ако сте подали заявление за детски надбавки, съгласно § 68, ал. 1 от Закона за данъчното облагане на физически лица, Вие сте длъжни незабавно да уведомите Вашата семейна каса за всички промени във вашето положение и това на Вашите деца, които са важни за правото на получаване на детски надбавки или за които вече са подадени декларации. Не са достатъчни известия до други служби (например Общинската администрация, Службата за адресна регистрация или Данъчната служба), друго поделение на Агенцията по труда или до финансово-счетоводния отдел на Вашия работодател или на работодателя на държавни служители.

Промени трябва да съобщите и тогава, когато важни за вземането на решение данни до момента не са съобщени на Семейната каса от Вас, а от Вашето дете или, ако още няма решение по Вашето заявление. Това се отнася и за такива промени, за които сте научили чак след прекратяване получаването на детски надбавки, ако те могат със задна дата да окажат влияние върху правото Ви на получаване на детски надбавки.

Вие трябва да съобщите за промени и, ако получавате социални помощи, от които се приспадат детските надбавки. В случай, че от Вас бъде изискано да върнете детските надбавки, социалните помощи не се изплащат допълнително за изминали месеци.

Неспазването на задълженията за известяване може да представлява наказуемо деяние илиадминистративно нарушение, което се преследва от закона.

Незабавно трябва да уведомите Вашата Семейна каса най-вече в случаите, когато започнете работа като държавен служител за предполагаем срок, по-дълъг от шест месеца, друго правоимащо лице подаде заявление за детски надбавки за Вашето дете пред собствения работодател в публично-правния сектор или работодател на държавни служители, Вие или друго правоимащо лице започнете работа в чужбина, Вие или друго правоимащо лице бъдете изпратени от работодателя си в страната наработа в чужбина, Вие, друго правоимащо лице или едно от децата Ви заминете за чужбина (с изключениена престои за отпуск), Вие или друго лице получавате за дадено дете друг вид детска помощ (напр. семейниобезщетения от чужбина, виж също т. 8), Вие и другият родител (напр. Вашата съпруга) сте се разделили трайно, Вие или дете напуснете досегашното си домакинство, дете бъде обявено за изчезнало или е починало, вашият адрес или посочената банкова сметка се променят.

Ако получавате детски надбавки за дете, навършило 18 години, освен това трябва да уведомите Вашата Семейна каса незабавно също и, ако детето вече е завършило първоначално професионално обучение или първото си следване и започне трудова дейност (това не се отнася за деца без работно място и деца с увреждания, виж т. 4.2, съотв. 4.6), смени, завърши или прекъсне училището или професионалното си обучение или следването си (това важи и, ако детето въпреки продължаващите студентски права прекъсне следването (отпуск) или бъде освободено от присъствени занятия), възнамерява да кандидатства възможно най-рано за обучение (в този случай е необходима декларация от детето), постъпи на доброволна военна служба, досега е било търсещо работа или без място за професионално обучение и започнеучилищно или професионално обучение, следване или трудова дейност, е бременно и започва отпускът по майчинство преди раждането.

Цената на услугата за подаване на документи за детски надбавки в Германия с нас е 200 евро

Източници: Закон за данъното облагане на физически лица в Германия

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu.Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

 

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor