Детски надбавки в Австрия: Кандидатстване за детски надбавки

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашите детски надбавки в Австрия, кандидатстване за детски надбавки в Австрия, размер на детските надбавки в Австрия, как да получите детски в Австрия , размер на детските в Австрия?

Всички работещи родители имат право на кандидатстване за детски надбавки в Австрия (FAMILIENBEIHILFE) след раждането на детето си, независимо от техните доходи. Детските надбавки в Австрия имат за цел да осигурят финансова подкрепа на родителите за отглеждане на дете в Австрия, като също така е предпоставка за това повече хора да имат деца.

Детските надбавки в Австрия подпомагат родителите да се върнат на работа след раждането, както и подобряват възможността на родителите да работят на непълно работно време след това събитие.

Годишният размер на детските надбавки в Австрия се определя всяка година. Детските надбавки могат да се взимат до 24 рожден ден на детето, ако то продължава образованието си, ако общият му брутен доход не надвишава 10 000 евро.  Детски надбавки се полагат и на деца живеещи извън Австрия, като след 1 януари 2019 година сумата се индексира спрямо стандарта на живот. 

Данъчен кредит за деца в Австрия (Kinderabsetzbetrag)

Ако родителите плащат данък общ доход в Австрия те могат да получат данъчен кредит за деца (Kinderabsetzbetrag) в размер до 2000 евро за всяко зависимо дете, което е  под 17 години.

Как да получите детски в Австрия – Детски надбавки в Австрия и обезщетение за отглеждане на малко дете (Kinderbetreuungsgeld)

Право на това обезщетение има единият родител, когато той има право на подаване на документи за кандидатстване за детски надбавки в Австрия (Familienbeihilfe), или друго обезщетение от същия вид от друга държава. Родителят трябва да има адресна регистрация в Австрия  с детето в едно домакинство и доходът му не надвишава за годината определена сума, според избрания от него модел. Има възможност да се избира между два модела обезщетение за отглеждане на малко дете- обезщетение, което се определя в зависимост от доходите на майката/бащата и модел, който е независим от доходите на родителите.

Двата модела се различават по размера и продължителността на получаването, както и по границата, до която могат да бъдат изкарвани пари допълнително.

Във времето, в което лицето има право да получава на т. нар. ‘ Седмични пари“ –Wochengeld, или средствата, изплащани на майката осем седмици преди вероятния термин за раждане и осем седмици след раждането, не се получава обезщетение за отглеждане на малко дете ( Kinderbetreueunggeld). Ако т. нар. “ Седмични пари“ са в по-нисък размер от обезщетението за получаване на малко дете, ще бъдат доплатени пари до размера на обезщетението.

Обезщетение за отглеждане на малко дете, което не е зависимо от доходите на майката/бащата/за деца, родени след 01.03.2017 (Kinderbetreuungsgeldkonto)

Когато само единият родител получава това обезщетение, цялата сума възлиза на 12 366 евро. Когато и двамата родители имат право да ги получават, общата сума се увеличава на 15 449 евро.

Ако само единият родител получава обезщетение за отглеждане на малко дете, може да бъде избрана продължителността на получаване на парите- между 365 и 851 дни, включващи деня на раждане на детето. Ако решат и двамата родители да се възползват от правото си на това обезщетение, се увеличава времето на получаването му от 456 на 1063 дни. Размерът на дневните пари, когато е избран модел, който не е зависим от дохода на лицата (Kinderbetreuungsgeldkonto), зависи от това колко дълго ще се изплаща това обезщетение (Bezugsdauer).Колкото по-дълго е това време, толкова по-ниски ще са дневните пари. Те се променят в зависимост от продължителността, за която се получават.

Ако майката/бащата реши да получава тези пари за най-краткото време, т. нар, дневният най-висок размер ще е 33,88 евро. Ако само единият родител получава това обезщетение, то възлиза на продължителността на основния размер (Grundbezugsdauer) и е 365 календарни дни, включително и деня, в който се е родило детето. Ако двамата родители си делят това право, най-дългата продължителност за получаване на обезщетението е 1063 дни/около 35 месеца/. При този вид деление са запазени 20 процента от дните за другия родител и те не могат да бъдат прехвърляни.

Как да получите детски в Австрия и защо трябва да минете през процедура по кандидатстване за детски надбавки в Австрия и обезщетение за отглеждане на малко дете, което е зависимо от доходите на майката/бащата/за деца, родени след 01.03.2017 (Einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld)

Обезщетението, което е зависимо от доходите на майката/бащата, предлага възможността на един от родителите до 365 ден от раждането на детето да получава 80 процента от последния негов/нейн нето доход, най-много 66 евро на ден. При получа- вене на обезщетението и от двамата родители се удължава правото на получаване на парите максимално до 426 ден след раждането на детето. Размерът възлиза също на 80 процента на нейния/неговия последен нето доход.

За да може обезщетението да бъде по този, зависим от дохода модел, е необходимо да и е била налице здравно и пенсионно осигурена заетост преди раждането на детето, която да трае най-малко 182 дни или 6 месеца.

Тези перид се изчислява от преди началото на срока на забрана за заетост (Schutzfrist) за майката и непосредствено преди раждането на детето за бащата, и ако има пре- късване на тази заетост в размер най-много на 14 дни, това не би повлияло на това право.

Получаване едновременно на обезщетение за отглежадане на малко дете за родените след 01.03.2017

При първата смяна между двамата родители на правото да получават това обезщетение, те имат право да го получават едновременно до 31 дни. Това важи и за двата варианта за получаване на обезщетението (който се определя от дохода и независимият от дохода модел).

Кандидатстване за детски надбавки в Австрия и Бонус за партнъорство (Partnerschaftsbonus) за родените след 01.03.2017 или как да получите детски в Австрия

Всеки родител получава като бонус 500 евро, когато обезщетението за отглеждане на малко дете се получава за най-малко 124 дни и продължителността на получаването му е разделено в отношение 50/50 до 40/60 между родителите. Молбата трябва да бъде подадена най-късно до 124 дни от края на последното получавене на обезщетението за отглеждане на малко дете. Бонусът за партнърство важи както за обезщетението, което е зависимо от дохода на родителя, така и за това ,което не се определя от дохода.

Граница на дохода, който може да се изкарва допълнително, при едновременно получавене и на обезщетението за отглеждане на малко дете (Zuverdienstgrenze)

Това обезщетение се дължи докато изкарваните допълнително доходи са под определен размер. При получаване на това обезщетение при модела, при който доходите не се взимат под внимание, може да бъдат изкарвани допълнително още 60 процента от последния бруто доход. Ако родителят изкарва допълнително тези 60 процента и дохода му въпреки това е под 16 200 евро на година, той има право да изработва допълнително до тази граница. Получаващите обезщетение за малко дете, което е зависимо от доходите, имат право да изкарват максимално до 6 800 евро годишно допълнително. В тази сума са включени и доходите от самостоятелна дейност като юридическо лице, от граждански договор, от договор за свободно извършване на услуга.

Когато границата за допълнителни доходи е 16 200 евро.

Организацията на жените към австрийските синдикати препоръчва бруто дохода да не надвишава 1235 евро. Когато границата е 6 840 евро, се препоръчва бруто доходът да не надвишава границата на минималната заетост в Австрия (Geringfügigkeitsgrenze) на месец, която е 446,81 евро (2019).Внимание: Ако доходите надвишават тези граници, през времето, в което лицето има право на обезщетение, трябва да бъдат върнати сумите от обезщетението, само за времето, през което границата на допълнително изкарани доходи е надвишена.

Право на допълнително изкарване на парични средства по време на майчиство/бащинство

Майчиството/бащинството е законово регламентираното освобождаване от заетост, при което не се дължи заплащане от работодателя. Без да бъде загу- бена защитата от едностранно прекратявене на договора от работодателя и от уволнение, може да бъде уговорена заетост за майката или бащата, които са в майчинство/бащинство. Тази заеотост има определени граници до 13 седмици на година и може да надвишава на месец минималната заетост –(Geringfügigkeitsgrenze). Със съгласието на насто- ящия работадателя може да бъде уговорена подобна заетост и при друг работодател.

Допълнителна помощ към обезщетението за отглеждане на малко дете (Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld)

Семействата с нисък доход, както и родителят, който отглежда сам детето си, могат да получават при подаване на молба допълнителна помощ към това обезщетение в размер на 6,06 евро на ден /181,80 евро на месец/. Тази допълнителна помощ ще беде плащана максимално само 365 дни и е вид помощ, която се получава едновременно с обезщетението за отглеждане на малко дете. Помощта трябва да бъде върната обратно само отчасти, в случаите на надвишаване на границата за допълнителна заетост/(Zuverdienstgrenzen). Получаващите обезщетение за малко дете нямат право след 01.01.2017 да изкарват допълнително повече от 6 800 на година. Доходите на двамата родители заедно, които работят допъл- нително, също не трябва да превишава границата от 16 200 евро на година.

Внимание: За получаващите обезщетение за отглеж- дане на малко дете, което е зависимо от дохода, не съществува възможност за допълнителна помощ към това обезщетение.

Бонус за време със семейството (=Месец на бащата с бебето) за родените след 01.03.2017 (Familienzeitbonus (=Papa/ Baby-Monat für Geburten ab 1.3.2017)

От бонуса за време със семейството могат да се възползват бащите на родните деца, на осиновените такива, родителите от мъжки пол, които полагат дългосрочни грижи за детето (Dauerpflegeväter) и жените, които имат еднополово партнъорство. За получава- нето на този бонус е необходимо изискване бащата и полагащите грижи за детето родители, които подле- жат на същия режим, непосредствено преди да запо- чне да получава този бонус, да е имал здравно и и пенсионно осигурена заетост най-малко 182 дни/ около 6 месеца/. Допуска се пръкъсване на заетостта в рамките на най-много с 14 дни прекъсване.

Също така трябва да има налице право на обезщетение за отглеждане на малко дете (Familienbeihilfe) и то да се получава, основното място на пребиваване да е в Австрия и родителите и децата да живеят заедно.

Записването на детето на конкретния адрес трябва да бъде направено в първите десет дни от раждането. За добиване на този бонус, ще бъде същонеобходимо , бащата да не работи между 28 до 31 дни в рамките на 91 календарни дни след раждането (при раждане в болница- най-рано след деня на изписването на детето от там).

ВНИМАНИЕ: Най-общо не съществува право на работника/служителя срещу работодателяда иска освобождаването от задължението да полага труд през времето на получаване на бонус за време със семейството. Работодоталят трябва да даде своето съгласие. Препоръчва се това да бъде направено писмено.

СЪВЕТ: По време на получаването на бонус за време със семейството (des Familienzeitbonus) няма специ- ална защита срещу уволнение, например като при бащинството (Väterkarenz). Ако все пак работодателят уволни или едностранно прекрати трудовото право- отношение при основателно получаване на този бонус, заетото лице е защитено според Закона за равно третиране (das Gleichbehandlungsgesetz) и е налице дискриминация.

Продължителността за получавене на този бонус е между 28 и 31 дни. Дневната сума е 22,60 евро. Бонусът за време със семейството може да се получава и когато заетостта не е упражнявана точно между 28 и 31 дни. След това този бонус ще бъде отделена от обезщетението за семейство на бащата.

По времето, през което лицето получава този бонус, то няма право да изкарва други доходи.
Молбата за бонуса за време със семейството трябва да бъде подадена най-късно до 91 вия ден след раж- дането на детето пред отговорната Здравноосигури- телна каса (Krankenversicherungsträger).

ДЕТСКИ НАДБАВКИ В АВСТРИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА СЕМЕЙСТВО И ОБЛЕКЧЕНИЕ ПРИ ДАНЪЦИТЕ (FAMILIENBEIHILFE UND KINDERABSETZBETRAG)

Размер на размер на детските надбавки в Австрия

Години на детето

Размер на месец

От раждането

114,00 евро

Дете над 3 години

121,90 евро

Дете над 10 години

141,50 евро

Дете над 19 години

165,10 евро

Месечния размер на детските надбавки в Австрия се увеличава според по-горе описаните възрасти, за всяко дете, когато:

  • Имащият право да получава това обезщетение родител има две деца, за всяко дете с 7,10 евро. Общата допълнителна сума тогава възлиза на 14,20 евро.
  • При 3 деца това обезщетение се увеличава със 17,40евро за всяко дете. Общото увеличение в този случай е 52,20 евро.
  • При 4 деца това обезщетение се увеличава със 26,50 евро за всяко дете. Общото увеличение в този случай е 106 евро.
  • При 5ри деца увеличението е 32 за всяко дете. Общото увеличение в този случай е 160 евро.
  • При 6 деца увеличението е 37,50 евро. Общото увеличение в този случай е 214,20евро.
  • При 7 деца и повече деца общото увлечиение ще е 52 евро за всяко дете.

За всяко дете в в неравностойно положение (дете с увреждане) се прибавят допълнително 155,90 евро на месец.

За всички деца между 6 и 15 години получават надбавка за училище (Schulstartgeld) в размер на 100 евро, като тя се получава в началото на септември.

Заедно с обезщетенението за семейство (Familienbeihilfe) има облекчение при данъците от 58,40 евро (Kinderabsetzbetrag). Майката има най-често получава това обезщетение, тя може обаче да се откаже от тях в полза на бащата. Този отказ може да бъде винаги отменен от майката. Пълнолетните деца могат да изискват директно на собствените си сметки плащанията на парите за обезщетението за семей- ство. Затова е нужно съгласието на родителя, който на молбата трябва да потвърди това.

Детски надбавки в Австрия за деца в чужбина

Индексиране на обезщетение за семейство (Familienbeihilfe) и на облекчение при данъци за деца (Kinderabsetzbetrages)
От 2019 година за деца , живеещи в друга страна-членка на Европейския съюз или в Швейцария, размер на детските надбавки в Австрия и облекчението при данъци за деца и семейства с деца ще бъде съобразено с нивото на цените в страната, в която живее детето.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДЕТСКИ В АВСТРИЯ И ЗАЩО ВИ Е НЕБХОДИМ ПАСПОРТ НА МАЙКАТА И ДЕТЕТО И ПРЕГЛЕДИ (MUTTERKINDPASS- UNTERSUCHUNGEN)

Получаването на обезщетение за отглеждане на малко дете (Kinderbetreuungsgeld) в пълен размер е свързано с изпълнението на всички прегледи и отбелязването им в този паспорт. Страниците от този паспорт със съответните прегледи за периода трябва да бъде изпратена (най-добре препоръчано) на съответната Здравноосигурителна каса. Ако не бъде направено това, обезщетението може да бъде намалено на 1 300 евро за всеки от родителите.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източник: Gesamte Rechtsvorschrift für Kinderbetreuungsgeldgesetz

Още информация по темата за живот и работа в Австрия може да намерите в следните публикации:

Наем на жилище в Австрия

Адресна регистрация в Австрия

Връщане на данъци от Австрия

Обезщетение за безраборица от Австрия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor