Данъчно облагане в Германия: Видове данъчни класове в Германия

Какво  е най-важното, което трябва да знаете за Вашето данъчно облагане в Германия, какви са видовете данъци в Германия,  какъв е размера на Вашият данък върху дохода в Германия,  какъв е Вашият данък върху заплатата в Германия,  как може да получите възстановяване на данъци от Германия ?

 

Задължително данъчно облагане в Германия

Вие подлежите на данъчно облагане в Германия, акоРазмер на подоходното данъчно облагане в Германия

Данъчното облагане в Германия се отнася за целия Ви доход (gesamtes Einkommen). Това означава доходи от различни видове източници (напр. работна заплата (Arbeitslohn,), ренти (Renten) и доход от наем (Mieteinnahmen) ). Това означава и доходи, които сте получили както в, така и извън Германия – световен доход (Welteinkommen). Съществуват много видове данъци в Германия, които трябва да познавате добре, като най-важно е да знаете какъв вид данък върху заплатата в Германия ви бива налагън.

Данък върху дохода в Германия  (Einkommensteuer)

Ако сте лице наето по трудов договор в Германия, Вашият доход се формира предимно от трудовото Ви възнаграждение. От Вашето трудово възнаграждение автоматично се удържа данък върху дохода в Германия (Einkommensteuer) (т.н. данък върху трудовото възнаграждение) и се облага с данък върху заплатата в Германия. Освен това се удържа и данък „солидарност“ (Solidaritätszuschlag) и църковен данък (Kirchensteuer), ако сте член на религиозна общност, която събира църковен данък. Вашият работодател (Arbeitgeber) превежда тези суми директно на компетентният данъчен орган. Освен това работодателят удържа Вашите вноски за задължително социално осигуряване (gesetzlichen Sozialversicherungen) (вноски за социално осигуряване за безработица, здравно осигуряване, осигуряване за гледане и грижи за болен човек, пенсионно осигуряване и осигуряване за трудова злополука и професионална болест -Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung ). Какви суми се удържат месечно от работната Ви заплата можете да видите във Вашия фиш за заплата (Lohnabrechnung), който получавате от своя работодател.Внимание!!!  Ако сте сключили частни застраховки, като например частна здравна застраховка, следва да заплащате самостоятелно сумите за тези застраховки.

Размер на данък върху дохода в Германия 

Размерът на данъкът върху доходите зависи от размера на Вашия годишен доход (Jahreseinkommens). Това са всички Ваши доходи през календарната година без определени суми, които са необлагаеми. Съществува основен необлагаем минимум, върху който не са дължими данъци. През 2017 г. този минимум за несемейно лице възлиза в размер на 8820 евро, а за семейно лице и лице от регистрирано гражданско партньорство 17 640 евро. Освен това за лица, работещи на трудово правоотношение, важи допълнително данъчно необлагаема обща сума в размер на 1000 евро годишно. Ако годишният Ви доход е над тази или друга данъчно необлагаема сума, Вие дължите данък върху дохода на физическите лица върху разликата над тази сума. Данъчната ставка започва от 14% и се увеличава прогресивно с нарастването на дохода. Максималната данъчна ставка възлиза на 45%. Ако смятате, че сте обложени неправомерно, Вие може да кандидаствате за възстановяване на данъци от Германия. Доходи от капиталови печалби

Ако получавате доходи от капиталови печалби от Вашата банка в Германия, напр. лихви, върху тях също се събират данъци. Те се удържат директно от банката и се превеждат на данъчната служба. За доходите от капиталови активи важи единна данъчна ставка в размер на 25%.

Внимание!!! Ако получените от Вас лихви не надвишават сумата от 801 евро (съответно 1602 евро при съпрузи с установен общ размер на данъка или при лица от регистрирано гражданско партньорство), не сте длъжни да заплащате данък върху тази сума. Не забравяйте да подадете заявление за освобождаване от данъка във Вашата банка (заявление за освобождаване).

Данъчни облекчения при данъчно облагане в Германия

Семействата и самотните родители (Familien und Alleinerziehende ) получават определени данъчни облекчения. Тези данъчни облекчения се вземат предвид при месечните удръжки въз основа на причисляване към съответен данъчен клас (Steuerklasse ).

Видове данъчни класове в при подоходното данъчно облагане в Германия (данъци в Германия )

В Германия се прилагат 6 данъчни класа към подоходния данък върху работната заплата (данък върху заплатата в Германия ). Данъчният клас зависи най-вече от Вашето семейно положение и дали сте омъжен/женен или живеете в регистрирано гражданско партньорство, както и от разпределението на съвместните доходи. В някои случаи можете да избирате между различни данъчни класове. Най-подходящият данъчен клас е този, който най-точно отговаря на Вашата лична ситуация (семейно положение и разпределение на доходите). Нека обобщим:

Данъчен клас I …
… важи за несемейни лица, т.е. неомъжени/неженени, разделени, разведени или овдовели работници.

Данъчен клас II …
… важи за несемейни лица с най-малко едно дете в домакинството. При избор на данъчен клас II получавате данъчно облекчение в размер на 1908 евро годишно (плюс 240 евро за всяко следващо дете по процедурата за необлагаемия минимум). Попадате в данъчен клас II само ако отговаряте на законовите предпоставки и подадете молба.

Данъчен клас III …
… могат да изберат само работници/служители, които не живеят постоянно разделени, изцяло облагаеми с данък върху дохода, женени/омъжени или в регистрирано гражданско партньорство. Този данъчен клас е изгоден за Вас, в случай че Вашият/ата съпруг/а или граждански партньор не работи или получава значително по-нисък доход. Ако изберете данъчен клас III и Вашият/ата съпруг/а или граждански партньор е също работник/служител, то той/тя преминава автоматично в данъчен клас V.

Данъчен клас IV …
… е стандартният модел за женени/омъжени или живеещи в регистрирано гражданско партньорство работници/служители. Ако и двамата съпрузи или граждански партньори получават приблизително еднакъв доход, това е най-подходящата комбинация от данъчни класове.

Данъчен клас V 
… е противоположната страна на данъчен клас III. Към този данъчен клас се причисляват работници/служители, чиито съпрузи или граждански партньори са в данъчен клас III.

Данъчен клас VI …
… важи за работници, които имат няколко трудови правоотношения и получават трудови възнаграждения от повече работодатели. Трудовото възнаграждение от трудовото правоотношение с основния Ви работодател се облага според най-подходящия за Вас данъчен клас от I до V, а възнаграждението от следващото трудово правоотношение се облага съгласно данъчен клас VI.

Подаване на задължителна данъчна декларация при задължително данъчно облагане в Германия

След изтичане на календарната година можете да подадете Данъчна декларация върху доходите на физическите лица, за да може данъчната служба да провери дали сте платили повече или по-малко данък. За лица, работещи на трудово правоотношение, е целесъобразно често да подават данъчна декларация. При необходимост могат да предявят иск за направени удръжки и да кандидатстват за възстановяване на данъци от Германия. 

Внимание!!! В някои случаи сте задължени да подадете данъчна декларация, когато наред с Вашето трудово възнаграждение сте имали и допълнителни доходи, получавали сте парично обезщетение за безработица, обезщетение за временна нетрудоспособност или обезщетение за намалено трудово възнаграждение при работа на намалено работно време, при наличие на няколко трудови правоотношения или при комбинации от определени данъчни класове. Данъчната декларация трябва да се подаде в срок до 31 май на следващата календарна година. Възможно е да се наложи да доплащате данъци.

Ако не сте длъжни да подавате данъчна декларация, разполагате със срок от 4 години да направите това доброволно.Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: Закон за данък върху доходите на физическите лица

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Договор за наем в Германия

Детски надбавки в Германия

Адресна регистрация в Германия

Трудов договор в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

Lorem ipsum..