gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-153661553-1');

Адресна регистрация в Швейцария

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Швейцария, за Вашата краткосрочна заетост в Швейцария до 3 месеца, кога Ви е необходимо разрешение за краткосрочно пребиваване в Швейцария и кога Ви е необходимо разрешение за дългосрочно пребиваване в Швейцария?Адресна регистрация в Швейцария (Anmeldung)

Всеки гражданин на ЕС има задължението в рамките на 14 дни след пристигането си в Швейцария или веднага след подписването на трудовият си договор в Швейцария, да се регистрира в своята община (Wohngemainde) в Швейцария. Когато трябва да се издаде разрешение за пребиваване, общината от своя страна предава информацията към миграционната служба (Migrationsamt). Вие трябва да представите в службата в общината, която се занимава с адресната регистрация в Швейцария (Einwohnermeldeamt) следните документи:

 • Лична карта или международен паспорт
 • Разрешение за пребиваване в зависимост от продължителността на договора Ви – ако е приложимо
 • Здравна застраховка в Швейцария – може да се предостави в срок до 3 месеца
 • Паспортна снимка на всеки член от семейството, които се регистрира в общината
 • Многоезично извлечение към акт за раждане (фомуляр А), акт за граждански брак (формуляр B) – ако е приложим, акт за смърт (формуляр C) – ако е приложим, удостоверение за идентичност на имена, ако сте сменили името си и то е различно от това изписано в акта Ви за раждане – ако е приложимо
 • Трудов договор в Швейцария (Arbeitsvertrag) или удостоверение от работодател (Arbeitsbescheinigung)
 • Удостоверение за студенти (Bescheinigung über die Hochschulzulassung) ако е приложимо
 • Копие от Вашият договор за наем в Швейцария (Mietvertrag)
 • Удостоверение за отписване от предишната община при вътрешна миграция в Швейцария – ако е приложимо
 • В определени случаи може да са необходими и допълнителни документи
 • Платена такса за регистрация, като плащането може да направите с Вашата банкова сметка в ШвейцарияРазрешение за краткосрочно пребиваване (Kurzaufenthaltsbewilligung) и разрешение за дългосрочно пребиваване в Швейцария (Aufenthaltsbewilligung)

Ако пребивавате за период по-дълго от 3 месеца в Швейцария или искате да започне работа на трудов договор в Швейцария за срок по-дълъг от 3 месеца, Вие се нуждаете от разрешение за пребиваване в Швейцария. Местната миграционна служба (Migrationsamt) е натоварена със задачата да издава разрешителни за краткосрочно и дългосрочно пребиваване в Швейцария.

Краткосрочна заетост в Швейцария до 3 месеца (kurzfristige Erwerbstätigkeit) 

От 1.06.2019 българските граждани вече не се нуждаят от разрешение за работа (Arbeitsbewilligung) или кратскосрочно пребиваване (Kurzaufenthaltsbewilligung), за да започнат работа в Швейцария за период до 3 месеца. При започване на краткосрочна заетост до 3 месеца, Вие могожете да работите свободно, но преди това работодателят Ви трябва да Ви регистрират онлайн, за да уведоми за започването на Вашата трудова краткосрочна заетост. Ако сте самостоятелно заето лице в Швейцария, онлай регистрация може да направите тук.При подаването на документите е небходимо да предоставите информация за професионалната си квалификация и данни за самостоятелната си заетост в Швейцария.Временна заетост до 4 месеца

В определени случаи миграционна служба (Migrationsamt) може да издаде удостоверение (Zusicherung), което се приема за разрешение за пребиваване (Aufenthaltsbewilligungen) за срока от 3 до 4 месец в една календарна година.

Разрешение за краткосрочно пребиваване в Швейцария за срок от 3 месеца до 1 година (Kurzaufenthaltsbewilligung)  – Тип L (Typ L)

При започване на работа с трудов договор в Швейцария за повече от 3 месеца, но по-малко от 1 година, работещите в Швейцария следва да кандидатстват за разрешение за краткосрочно пребиваване (Kurzaufenthaltsbewilligung), като срокът му съвпада със срока в трудовият договор (Arbeitsvertrag). Разрешението за краткосрочно пребиваване (Kurzaufenthaltsbewilligung) също така е валидно за цялата територия на Швейцария и дава право дори на смяна на професията или работното място. В някой случай може да има ограничения за местоработата, които се вписват допълнително в графата (Aufenthaltszweck). За да го получат, българските граждани следва да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешението за краткосрочно пребиваване (Kurzaufenthaltsbewilligung). Това разрешение може да бъде удължено еднократно и то по изключение за максимум до 2 години, ако не сте сменили работодателят си в Швейцария. Също така може да бъде преобразуване в разрешение за дългосрочно пребиваване, ако трудовият Ви договор бъде продължен. Съответната миграционна служба издава лична карта на чужденец тип L (AusländerausweisL). Ако лицето има гарант или известна сума в банката, то може да има (Kurzaufenthaltsbewilligung)  – Тип L (Typ L), но без право на работа (ohne Еrwerbstätigkeit)Разрешение за дългосрочно пребиваване в Швейцария за срок от 1 година до 5 години (Aufenthaltsbewilligung) – Тип – B (Typ B)

Ако трудовият Ви договор в Швейцария е безрочен или с продължителност повече от 1 година, тогава ще Ви е необходимо разрешение за дългосрочно пребиваване (Aufenthaltsbewilligung). За да кандидатствате за такова разрешeние, ще Ви е необходимо, декларация за работа (Einstellungserklärung), удостоверение от работодател (Arbeitsbescheinigung) или трудов договор (Arbeitsvertrag). Съответната миграционна служба издава лична карта на чужденец тип B (Ausländerausweis B). В някой случай може да има ограничения за местоработата, които се вписват допълнително в графата (Aufenthaltszweck).

Разрешение за работа и пребиваване за погранични работници (Grenzgängerbewilligung)

В случай, че лицето живее в пограничен район и пътува всеки ден до работата си в Швейцария, тогава трябва да кандидатства за разрешение за работа и пребиваване за погранични работници (Grenzgängerbewilligung). Съответната миграционна служба издава лична карта на чужденец тип G (Ausländerausweis G)

Разрешение за пребиваване в Швейцария за членове на семейството на служители на международни организации (Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit) Тип Сi (Typ Ci)

Издава се на членове на семейството на служители в международни организации, в това число деца под 25 години за периода на трудовият договор на работещият в международната организация.

Подмяна на личните карти за чужденци 

До юли 2021 всички лични карти за чужденци (Ausländerausweis) ще бъдат подменени с нови.

Самостоятелна заетост 

Българските граждани, които искат да работят в Швейцария като самостоятелно заети, е необходимо до 14 дни след пристигането си в страната да направят адресна регистрация в общината по местоживеене и да заявят получаване на разрешение за пребиваване за извършване на самостоятелна дейност в компетентните служби по въпросите на заетостта и трудовата миграция в съответния кантон. За целта освен необходимите документи за регистрация е необходимо и да могат да докажат пред тези служби, че ефективно ще упражняват самостоятелна заетост в Швейцария (например доказателства за наличие на начален капитал, регистрация в търговския регистър и др.). Самостоятелна заетост се осъществява само след получаване на разрешение, което е с 5-годишна валидност,

 

Идентификанционен номер на чужденец в Швейцария (ZEMIS-Nummern)

При регистрацията си Вие получавате Вашият идентификационен номер на чужденец в Швейцария (ZEMIS-Nummern)

 Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Швейцария може да намерите в следните публикации:

Здравна застраховка в Швейцария

Шофьорска книжка в Швейцария

Банкова сметка в Швейцария

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor