Адресна регистрация в Австрия

Кое е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Австрия, как да си направите регистрация в Австрия (Meldebestätigung ), как да получите удостоверение за адресна регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung), необходима информация за Вашето удостоверение от работодател в Австрия, както и адресна регистрация на дете в Австрия, какви документи за адресна регистрация в Австрия са Ви необходими, както и има ли глоба за адресна регистрация в Австрия?Aдресна регистрация в Австрия (Meldebestätigung)

Старият формуляр за регистрация в Австрия (Meldezettel) по настоящем е заменен от формуляр за адресна регистрация (Meldebestätigung). Заявление за адресна регистрация  (Meldezettel) е писмената форма, която местната служба по регистрация (Meldebehörde) в общината (Gemeinde) използва,  за да въведе данните за установяване или преместванe на лице в  т.нар. Централен адресен регистър в Австрия (ZMR). Заявление за адресна регистрация (Meldezettel) може да изтеглите Тук.

Необходими документи за  регистрация в Австрия (Meldebestätigung)

Най-често това са: заявление за адресна регистрация  (Meldezettel) подписано от Вашият наемодател, валидна лична карта или задграничен паспорт, многоезично извлечение към акт за раждане (фомуляр А), многоезично извлечение към акт за граждански брак (формуляр B), многоезично извлечение към акт за смърт (формуляр C), решение за развод, удостоверение за идентичност на имена, ако сте сменили името си и то е различно от това изписано в акта Ви за раждане, а ако сте студент в Австрия трябва да носите със себе си уверение от университета, в определени случаи се изисква и договор за наем в Австрия  или формуляр за съгласие на собственика на жилището (Hausverwaltung), че ще живеете на неговият адрес. Ако притежавате многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, то те няма нужда да бъдат легализирани.Попълване на документи за регистрация в Австрия на лица до 14 години при адресна регистрация в Австрия

За всяко лице трябва да бъде попълнено заявление за адресна регистрация в Австрия (Meldezettel). Формулярът за лица под 14 години се попълва от техните родители или настойници.

Адресната регистрация в Австрия (Meldebestätigung) е задължителна за всички, които пребивават повече от 3 дни  на територията на страната. Администрирането на този процес  е поверено на  австрийските  служби по регистрация (Meldebehörde). Съществува два вида адресна регистрация – временна (Nebenwohnsitz) и постоянна (Hauptwohnsitz). В заявление за адресна регистрация (Meldezettel)  ще трябва да попълните информация за това, дали новото място е основното  (Hauptwohnsitz) Ви местожителство или допълнително (Nebenwohnsitz). Ако пропуснете да се регистрирате навреме, може да Ви бъде наложена глоба за адресна регистрация в Австрия. 

В замисимост от това, на  територията на коя провинция  пребивавате, процедурата по адресно регистриране е пред различен държавен орган. В малките градове процедурата е пред местната общинска служба (Gemeindeamt), в градовете със специален статут процедурата е пред Магистратурата (Magistrat), а във Виена процедурата е пред общинската окръжна служба (Magistratisches Bezirksamt). Процедурата по адресна регистрация е напълно безплатна, а документът удостоверяващ адресната регистрация в Австрия (Meldebestätigung) ще Ви бъде необходим за издаване на удостоверение за адресната Ви регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung) . Глоба за липса на удостоверение за адресна регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung) и необявавяне на отпаднало основание за пребиваване

Неподаването на заявление за удостоверение за  адресната Ви регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung) в срок до 4 месеца от установяването на адреса е административно нарушение, за което се налага глоба в размер от 50 до 250 евро. При отпадане на основаниеята за пребиваване в Австрия, Вие сте длъжни да уведомите съответните служби в рамките на 1 месец,  като в противен случай глобата е от 50 до 250 евро.

Цена на услугата за заявление за удостоверение за  адресна регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung) 

Процедурата по изкарване на удостоверение за адресната Ви регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung) се заплаща, като сумата е в рамките на 15-50 евро в зависимост от населеното място и документите, които се извискват. Вие може да заплатите използвайки Вашата банкова сметка в Австрия.Необходми документи за удостоверение за  адресна регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung) в зависимост от условията за пребиваване:

 • Лична карта или международен паспорт
 • Aдресна регистрация в Австрия (Meldebestätigung)
 • Валидна здравна застраховка в Австрия
 • Документи за доказване на престои и доходи в Австрия
  • Трудов договор в Австрия при лица работещи на трудово правоотношение (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) или удостоверение от работодател в Австрия (Arbreitsbescheinigung)
  • Удостоверение за регистрация в търговската камара (данъчен номер) при самонаети лица (Selbstständige) или собственици на ООД в Австрия
  • Удостоверение за записване в университет за студенти в Австрия
  • Документи доказващи достатъчно доходи при частни лица ползващи се от правото на свободно придвижване в ЕИП и Швейцария
  • Удостоверение за семейно положение, акт за сключен граждански брак, акт за раждане за деца, смъртен акт, документи удостоверяващи регистрирано партьорство  и документи доказващи родниска връзка за лица членове на семейството на гражданите на ЕИП и Швейцария
 • В някой случай органите могат да изискват допълнително и удостоветение за регистрирано партньорство, легализирано копие на акта за раждане и легализирано копие на акта за граждански брак, решение за развод (ако е приложимо) или смъртен акт. Не трябва да забравяте, че някой документи, като акта за раждане и акта за граждански брак или  решението за развод например, имат нужда от предварителна легализация. Ако притежавате многоезични извлечения от авктове за гражданско състояние, то те няма нужда да бъдат легализирани.

Завление за удостоверение за  адресна регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung) може да свалите тук.

 Адресна регистрация на дете в Австрия

Родителите и настойниците са тези, които извършват адресна регистрация на дете в Австрия.

Регистрация от чужбина

За да започнете процедурата по регистрация от чужбина трябва да се обадите в местната община, където смятате да се регистрирате, да изпратите, писмо, да се регистрирате онлайн или да им изпратите мейл. Вие ще получите потвърждение за мястото и часа на срещата, както и за необходимите документи, които трябва да преставите в службата по регистрация в Австрия (Meldebehörde).

Регистрация по пощата

В Австрия съществува процедура за адресната ви регистрация по пощата. Вие имате право да изпратите необходимите документи с пощенски плик на адреса на съответната служба по регистрация (Meldebehörde). В плика могат да бъдат поставени, попълнен формуляр за адресна регистрацияв, копие от акта за раждане, копие на лична карта, договор за наем или формуляр за съгласие на собственика на жилището (Hausverwaltung).Внимание църковен данък при адресна регистрация в Австрия

При попълване на данните за религиозна принадлежност (Religionsbekenntnis)  бъдете внимателни, заради 1.1% църковен данък в Австрия на база брутния доход налаган на лица с католическа или протестантска религиозна принадлежност.

Живеене със съгласие на собственика на жилището

Формулярът за живеене със съгласие на собственика на жилището, че ще живеете на неговият адрес, трябва да бъде подписан от собственика на жилището/наемодателя/от управителя на етажната собственост (Hausverwaltung) и от наемателя, след което трябва да бъде представен в съответния отдел за регистрация лично от наемодателя, чрез упълномощено лице или по пощата.

Централен адресен регистър (ZMR)

С регистрирането по този начин в Австрия личните данни на лицето се съхраняват в т.нар. Централен адресен регистър (ZMR) и са на разположение на различните органи и институции в Австрия. Всяко регистрирано лице получава личен номер (ZMR-Zahl), който е изписан върху удостоверението за регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung) . Личният номер (ZMR-Zahl) е дванадесет цифров уникален номер, който служи да идентификация на лицата в Австрия.

 Лица пребиваващи в Австрия преди 01.01.2006 год.

Всички лица, легално пребиваващи в Австрия от преди 01.01.2006 год. няма нужда да поддават документи за удостоверение за адресна регистрация (Anmeldebescheinigung).

Къде се извършва адресната регистрация?

Може да се регистрирате във всяка една от службите във Виена, независимо в кой район живеете.

Списък на всички общински служби във Виена ще намерите Тук.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: 

Закон за пребиваването (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG)

Правилник за прилагане на закона за пребиваването (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-Durchführungsverordnung – NAG-DV)

Закон за регистрацията (Мeldegesetz – MeldeG)

Закон за електронното правителство (Е-government gesetz)

Директива 2004/38 / ЕО Директива за гражданството на ЕС

Още информация по темата за живот и работа в Австрия може да намерите в следните публикации:

Наем на жилище в Австрия

Църковен данък в Австрия

ООД в Австрия

Връщане на данъци от Австрия

Обезщетение за безраборица от Австрия

Банкова сметка в Австрия

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR