Трудов договор в Чехия

трудов договор в Чехия

трудов договор в Чехия В Чехия можете да работите директно като служител в конкретна фирма, в която ще упражнявате право на труд и която ще ви заплаща. Освен това, може да упражните това право, сключвайки трудов договор с посредническа фирма. В такъв случай, Ваш работодател ще бъде работна агентура, която да Ви изпраща на работа […]

Парично обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение

парично обезщетение

ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ТРУДОВ СТАЖ/НОВА СИСТЕМА ЗА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД 01.01.2003 ГОДИНА (NEUES ABFERTIGUNGSRECHT) Това парично обезщетение се отнася за правоотношения, сключени след 01.01.2003 година. Строителните работници,които им е плащано според Законът за строителните работници, отпуските и касите за обезщетение, остават по старата система. Това важи и за […]

Закрила на майчинство в Австрия

закрила на майчинство в Австрия

закрила на майчинство в Австрия Забрана за работа и закрила на майчинство в Австрия   Извънредният труд и увреждащия здравето труд са забранени, забраната също и на вечерния труд, както през неделя и празниците, важи с малки изключения. Защита срещу едностранно прекратяване на трудовия договор и защита срещу уволнение Една специална защита срещу едностранното прекратяване […]

Трудов договор в Австрия

трудов договор в Австрия

трудов договор в Австрия ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ (DAS ARBEITSVERHÄLTNIS) Трудов договор в Австрия Трудовият договор е уговорка между един работодател и един работник. Работникът е задължен да предоставя работната си сила, а работодателят е задължен да заплати определена надница/заплата.Дали един трудов договор е сключен в писмена или в устна форма принципно е без значение. (Изключение: Договорите […]

Трудов договор в Германия

трудов договор в Германия

трудов договор в Германия Равно третиране на чуждестранни работници на трудов договор в Германия Немското трудово право не прави разлика между местни и чуждестранни работници. Ако трудовоправните разпоредби се прилагат по по-различен начин към Вас в сравнение с местен работник, това е незаконно и Вие можете да настоявате за правото си на равно третиране. Във […]

Адресна регистрация в Италия

Адресна регистрация в Италия Консултантски услуги за българи в чужбина

адресна регистрация в Италия ПРЕСТОЙ В ИТАЛИЯ ДО ТРИ МЕСЕЦА Всички европейски граждани имат право свободно да влизат и пребивават в Италия до 3 месеца, без никакви формалности освен това, че е необходимо да притежават валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт. Би трябвало да се обърнете към териториалното поделение на полицията и […]

Проститутка в Холандия

Проститутка Консултантски услуги за българи в чужбина

проститутка В Нидерландия има три възможности да  се упражнява трудова дейност като проститутка. Проститутка, като самостоятелен предприемач. Не се работи за експлоатант, а самостоятелно и на собствен риск. Проститутка, на базата на пакет с условия (opting-in). Работи се за експлоатант, например в секс клуб, салон за масаж, частно жилище или на ескорт, но не се […]