Трудов договор в Австрия

трудов договор в Австрия

трудов договор в Австрия ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ (DAS ARBEITSVERHÄLTNIS) Трудов договор в Австрия Трудовият договор е уговорка между един работодател и един работник. Работникът е задължен да предоставя работната си сила, а работодателят е задължен да заплати определена надница/заплата.Дали един трудов договор е сключен в писмена или в устна форма принципно е без значение. (Изключение: Договорите […]

Трудов договор в Германия

трудов договор в Германия

трудов договор в Германия Равно третиране на чуждестранни работници на трудов договор в Германия Немското трудово право не прави разлика между местни и чуждестранни работници. Ако трудовоправните разпоредби се прилагат по по-различен начин към Вас в сравнение с местен работник, това е незаконно и Вие можете да настоявате за правото си на равно третиране. Във […]