Договорно-правна консултация

50.00

  • Правни консултации по всички видове сделки в сферата на гражданското право
  • Изготвяне на проекти на всички видове договори, в т.ч. на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, дистрибуционни, ексклузивни и неексклузивни, консултантски, лизингови, банкови, заеми, наеми, комисионни, спедиционни, договори за поръчка и изработка, изготвяне на общи условия, споразумения, меморандуми и други документи;
  • Изготвяне на подробни анализи и правни становища по вече сключени договори
  • Професионално съдействие във връзка с воденето на преговори и сключването на сделки, в т.ч. участие в преговори при изменение, разваляне и прекратяване на договори.