Договор за наем в Германия

договор за наем в Германия

договор за наем в Германия Видове договор за наем в Германия Принципно се разграничават два вида договори за наем – срочни и безсрочни, като по правило в Германия се сключват безсрочни договори. При повечето договори за наем на жилища се използват типови договори с различен обхват, които не винаги адекватно отговарят на конкретната ситуация. По […]

Обезщетение за безработица в Германия

обезщетение за безработица в Германия

Обезщетение за безработица в Германия Кога получавате обезщетение за безработица в Германия Ако работите на трудов договор в Германия и останете без работа, трябва да се обърнете към службите по заетостта на държавата, в която сте работили последно. Внимание: Ако работите в друга държава извън тази, в която живеете (напр. ако сте пограничен работник), за Вас […]

Трудов договор в Германия

трудов договор в Германия

трудов договор в Германия Равно третиране на чуждестранни работници на трудов договор в Германия Немското трудово право не прави разлика между местни и чуждестранни работници. Ако трудовоправните разпоредби се прилагат по по-различен начин към Вас в сравнение с местен работник, това е незаконно и Вие можете да настоявате за правото си на равно третиране. Във […]

Детски надбавки в Германия

кандидатстване за детски надбавки в Германия

детски надбавки в Германия Кой получава детски надбавки? По правило германските граждани получават детски надбавки в Германия съгласно Закона за данъците върху на доходите на физически лица, ако местоживеенето или обичайното им пребиваване са в Германия. Живеещи в Германия имащи право на свободно придвижване граждани на Европейския съюз, както и на Европейското икономическо пространство, чието правно […]

Здравна застраховка в Германия

здравна застраховка в Германия Консултантски услуги за българи в чужбина

здравна застраховка в Германия Как функционира здравното осигуряване (Gesundheitsversorgung) в Германия? Здравна застраховка в Германия може да се обезпечи посредством две различни системи: задължителното здравно осигуряване (gesetzliche Krankenversicherung-GKV) и частното здравно осигуряване (private Krankenversicherung-PKV) За наети лица с доходи до определен праг се прилага задължителното здравно осигуряване. За 2019 г. този праг възлиза на 60 750 евро. […]

Строителни работници в Германия

Стоителни работници в Германия Консултантски услуги за българи в чужбина

строителни работници в Германия Минимална работна заплата на строителни работници в Германия в строителния бранш За всички заети в строителния бранш – включително за онези, които са били изпратени от техния работодател  в Германия – са в сила следните минимални работни заплати: За несложна и неквалифицирана работа – 12,20 € (бруто) за цяла Германия; За квалифицирани работници или за квалифицирана или полуквалифицирана работа […]

Личен асистент в Германия

Личен асистент в Германия Консултантски услуги за българи в чужбина

личен асистент в Германия Описание на професията личен асистент в Германия Обгрижвано лице /клиент: Лице, за което се полагат грижи, което има нужда от помощ. Личен асистент/ка дейности – Грижи се за хора, които заради напредналата си възраст или болест имат нужда от помощ. (Pflegehaushaltshilfe (= 24 Std. BetreuerIn или PersonenbetreuerIn) Грижи за домакинството; Помощ в ежедневието; […]

Данъчно облагане в Германия

връщане на данъци от Германия

Данъчно облагане в Германия Задължително данъчно облагане в Германия Вие подлежите на данъчно облагане в Германия, ако Вашето постоянно местожителство (Wohnsitz) е в Германия; или ако Обичайно пребивавате повече от шест месеца (183 дни) в Германия през една календарна година. Размер на подоходното данъчно облагане в Германия Данъчното оглагане в Германия се отнася за целия Ви доход  (gesamtes Einkommen). Това […]

Църковен данък в Германия

Църковен данък в Германия Консултантски услуги за българи в чубина

църковен данък в Германия Църковен данък в Германия (Kirchensteuerpflicht) Църковен данък  в Германия (Kirchensteuerpflicht), който се плаща само от лицата,които принадлежат към Римокатолическата или Протестантската църковна общност. Той е подоходен данък (Lohn- bzw. Einkommensteuer) и е в размер на 8%-9% върху брутният доход на работниците или самостоятелно осигуряващите се лица. Данъкът се събира от данъчните служби (Finanzamt), като за своето […]

Авторски права в Германия

Авторски права в Германия Консултантски услуги за българи в чужбина

авторски права в Германия Предупреждение за нарушаване на авторски права в Германия (Abmahnung) Свалянето на филми, сериали, музикални произведения, компютърни игри, електронни книги, софтуерни програми и други подобни обикновено се извършва чрез използване на програми за обмен на файлове (BitTorrent, Direct Connect, Vuze), базирани на система P2P (рееr to peer). При подобно действие от Ваша […]