Колективeн трудов договор в Германия

Оценено на 4.00 от 5
150.00

Консултации

Подаване на жалба

100.00

Колективните трудови договори в Германия са регламентирани важни права, въз основа на които Вие, в качеството си на работник, можете да се противопоставяте на Вашия работодател. По своето съдържание тези права се отнасят преди всичко до права на трудово възнаграждение и заплата или допълнителни плащания за извънреден труд или работа през почивните дни. В колективните трудови договори обаче често се отразяват и други финансови права, напр. правото на еднократно парично обезщетение, коледни или празнични премии и надбавки и др. 

Колективният трудов договор може да се прилага към Вашия трудов договор по следния начин:

 • Колективният трудов договор важи за Вас, ако сте член на дадена синдикална организация, която е сключила колективния трудов договор и Вашият работодател е обвързан с този колективен трудов договор. Работодателят е обвързан с колективния трудов договор, ако е член на синдикалната организация или сам е сключил колективен трудов договор с нея.
 • Колективният трудов договор важи за Вас и в случаите, когато сте се споразумели във Вашия трудов договор с работодателя Ви, че определен колективен трудов договор е приложим към Вашето трудово правоотношение. В този случай няма никакво значение дали сте член на синдикалната организация и дали Вашият работодател е член на дадена организация на работодателите. 
 • Колективният трудов договор важи за Вас и в случаите, когато същият е обявен за общозадължителен от Федералното министерство на труда и социалната политика. И в този случай няма никакво значение дали сте член на синдикалната организация и Вашият работодател е член на дадена организация на работодателите.

Внимание: Колективните трудови договори важат и в случаите, когато Вие и Вашият работодател не знаете за него. Правата, произтичащи от колективните трудови договори, се погасяват по давност след изтичане на определен период от време или отпадат поради изтекли преклузивни срокове. 
Тук е важно да се разбере дали и кои колективни трудови договори са приложими към Вашето трудово правоотношение.

Какво представлява колективният трудов договор?

Колективният трудов договор е договор между синдикалната организация и съюза на работодателите или отделен работодател. Работническият съвет или група от работници и служители не могат да сключват колективни трудови договори. Колективният трудов договор регламентира условията на труд в трудовите договори, които се обхващат в него. 
Към договорените в колективните трудови договори условия на труд се числят преди всичко размерът на трудовите възнаграждения, работното време, отпускът, правото на извънредни възнаграждения и др. Освен това се регламентират още времето за почивка, изпитателният срок, сроковете за прекратяване на трудовото правоотношение и преклузивните срокове.

Различаваме следните видове колективни трудови договори:

 • Рамков колективен трудов договор
  В този колективен трудов договор се регламентират всички принципни въпроси относно работното време, специалните срокове за прекратяване на трудовото правоотношение или размера на отпуска. В рамковите колективни договори се посочват групите, по които работниците получават трудово си възнаграждение. Тук могат да бъдат регламентирани и задължения, които се отнасят до продължаване на трудовото правоотношение на обучаващите се след приключване на тяхното обучение.
 • Колективен трудов договор в рамките на определена териториална единица или съюз
  Това е типичната форма на колективния трудов договор в Германия. По избор може да има валидност за цяла Германия, за определени провинции или само за една провинция. Има регионална ограниченост.
 • Колективен трудов договор в рамките на предприятието
  Колективният трудов договор важи само за съответното предприятие. В автомобилната промишленост (например във „Фолксваген“ или „БМВ“) винаги се договарят такива колективни трудови договори.
 • Браншов (отраслов) колективен трудов договор
  Браншовият (отрасловият) колективен трудов договор се сключва между синдиката и съюза на работодателите в съответния отрасъл, например има такъв сключен договор в химическата промишленост.
 • Колективен трудов договор за тарифни плащания
  Този договор се обозначава като колективен договор за тарифни плащания и регламентира размера на трудовото възнаграждение, което работникът получава за положения от него труд. Голяма част от работниците познават този договор като колективен договор за тарифни плащания. Колективният договор за тарифни плащания предотвратява изплащането на трудово възнаграждение на работника под съответната тарифа. Допълнителни възнаграждения като коледни бонуси невинаги са регламентирани в колективния договор за тарифни плащания. Тук често се сключват допълнителни колективни договори.

ПРАВНА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИ В ГЕРМАНИЯ

КОНСУЛТИРАЙ СЕ ОНЛАЙН