Интеграционен курс в Германия. Условия за записване.

Интеграционен курс в Германия

Ако живеете вече от дълго време в Германия и сте гражданин на ЕС, или сте гражданин на страна-членка на ЕИЗ, или като немски граждани нямате достатъчно познания по немски език, можете да подадете молба до Федералната служба по миграция за участие в интеграционен курс.

Деца, юноши и младежи, които все още посещават училище, не могат да вземат участие в интеграционният курс в Германия .

Какво означава интеграционен курс в Германия?

Общият интеграционен курс в Германия се състои от езиков курс от 600 учебни часа и курс по ориентиране от 100 учебни часа. Езиковият курс се състои от отделни модули от по 100 учебни часа. Първите 300 учебни часа се наричат основен езиков курс, а следващите 300 учебни часа – надграждащ езиков курс.

В езиковия курс ще изучите речниковия състав, от който се нуждаете, за да говорите и пишете в ежедневието. Тук спадат контактите с институции, разговори със съседи и колеги в работата, писането на писма и попълването на формуляри.

Курсът по ориентиране Ви информира за живота в Германия и способства за Вашето познаване на правовия ред, културата и по-новата история на страната.

Съществуват и специални интеграционни курсове, например за жени, родители, младежи, както и за лица, които не могат да четат и пишат правилно. Тези курсове продължават 1000 учебни часа. Ако учите особено бързо, можете да посещавате интензивен курс. Той е с продължителност само 430 учебни часа.

Кой курс е правилният за Вас и с коя част от курса трябва да започнете, ще определи ръководителят на курса с помощта на тест преди началото на курса.

Участие в заключителния тест

Заключителният тест се състои от езиков тест и тест към курса по ориентиране. Ако на езиковия тест докажете задоволителни познания по немски език и издържите теста към курса по ориентиране, тогава сте завършили успешно интеграционния курс и получавате „Сертификат за интеграционен курс”.

Ако не сте се справили, получавате само удостоверение за постигнатия резултат. Участието в заключителния тест е безплатно.

Освен това придобитите по време на интеграционния курс знания по немски език улесняват ежедневието в Германия и повишават шансовете на пазара на труда.

Допускане до интеграционния курс посредством Федералната служба и записване при ръководителя на курса

Моля, попълнете заявлението за допускане пълно и четливо. Можете да се обърнете и към курсов ръководител в близост до Вас, който да Ви помогне при подаването на заявлението. След това изпратете заявлението в компетентния за Вашето населено място регионален клон на Федералната служба.

Ако сте допуснати до участие в интеграционен курс, получавате писмено потвърждение от Федералната служба (документ за правоспособност). Едновременно с това получавате и списък с курсовите ръководители, които провеждат интеграционни курсове в близост до Вашето населено място.

Допускането Ви до интеграционния курс е валидно една година.

В потвърждението под „Правото на участие е валидно до…” има дата, до която можете да се запишете за интеграционен курс при курсов ръководител. Моля, запишете се на евентуално посоченото Ви място в интеграционен курс и представете там документа за правоспособност. Ако не Ви е посочено определено място, запишете се възможно най-бързо при курсов ръководител по Ваш избор.

За да гарантира скорошното Ви участие в курс, Федералната служба може да Ви изпрати при определен курсов ръководител.

Курсовият ръководител трябва да Ви съобщи вероятното начало на курса. Курсът не би трябвало да започне по-късно от шест седмици след Вашето записване. Ако през това време не се осъществи интеграционен курс, курсовият ръководител трябва да Ви информира.
В случай на смяна на курсовия ръководител старият курсов ръководител трябва да Ви върне документа за правоспособност.

Моля, обърнете внимание, че правото Ви на участие се прекратява, ако поради зависещи от Вас причини не започнете интеграционния курс най-късно една година след записването си или прекъснете участието си в курса за повече от една година.

Участие в курса съгласно установения ред

За да постигнете целта на интеграционния курс, трябва да участвате в него съгласно установения ред. Това означава, че трябва да посещавате редовно занятията и да се явите на заключителния тест. Участието в курса съгласно установения ред е важно за Вас и ако искате по-късно да повторите учебни часове от езиковия курс. Вашият курсов ръководител ще удостовери писмено редовното Ви посещаване, ако желаете това.
По правило смяната на курсовия ръководител е допустима само след приключване на даден модул. Смяната е възможна само след приключване на даден модул при наличие на особени обстоятелства, по-специално в случай на преместване, преминаване от половиндневен към целодневен курс, за гледане на дете, започване на професионално обучение или работа.

Цена на интеграционния курс

Трябва да заплатите сума в размер на 1,95 евро за учебен час на курсовия ръководител. Тази сума трябва да се заплаща преди началото на всеки модул от 100 учебни часа и преди курса по ориентиране. Ако отсъствате от часа, заплатената от Вас сума за пропуснатите часове не може да Ви бъде върната. Ако не разполагате със собствени доходи, сумата трябва да заплати лицето, задължено да се грижи за Вашата издръжка.

 

Можете да бъдете освободени от таксата за курса, ако получавате пари за безработица тип II или помощи за издръжка (социални помощи), или ако поради оскъдните Ви доходи не можете да си позволите заплащането на курса. Освобождаването Ви от курсовата такса трябва да заявите писмено при компетентния за Вас регионален клон на Федералната служба по миграция.

Моля, приложете документалното удостоверяване на финансовата си нужда (копие от съответното удостоверение, напр. удостоверение за парично обезщетение при безработица тип II, социални помощи, квартирни помощи, федерална стипендия за обучение, добавка за гледане на дете, доходи по Закона за лицата, търсещи убежище, освобождаване от такси за детска градина, освобождаване от телекомуникационни такси, социална карта за градски транспорт, осигуряване на помощ за деца и младежи съгласно Социалния кодекс VІІІ и др.). Моля, подайте молбата по възможност преди началото на участието в курса. Ако подадете молбата по време на курса, принципно не можете да бъдете освободен/а от такса със задна дата от началото на курса.

Гледане на дете по време на курса

Ако за посещението на интеграционен курс се нуждаете от помощ за гледане на дете, обърнете се към курсовия ръководител. Той ще Ви информира за съществуващите възможности за помощ при гледане на дете.

Възстановяване на таксата за курса

Ако сте положили успешно заключителния тест след 08.12.2007 г., Федералната служба може да възстанови 50% от платената от Вас такса за курса. Това обаче важи само ако между издаването на удостоверението за участие и заключителния тест не са изминали повече от две години. За възстановяването на сумата трябва да подадете заявление пред компетентния регионален клон на Федералната служба.

Пътни разходи във връзка с провеждане на интеграционен курс в Германия

Ако сте били освободен/а от заплащане на такса за курса от Федералната служба, можете да получите парична помощ за Вашите пътни разходи за интеграционния курс. Паричната помощ се предоставя като паушална сума на ден от курса. Задължително условие за това обаче е мястото на провеждане на курса да се намира поне на 3 км от Вашия дом. За паричната помощ за пътни разходи трябва да подадете молба в компетентния регионален клон на Федералната служба.

Повтаряне на надграждащия езиков курс

Ако на езиковия тест не сте могли да докажете задоволителни познания по немски език, можете еднократно да повторите до 300 учебни часа от езиковия курс и още веднъж да повторите безплатно езиковия тест. Предпоставка за това обаче е редовното посещение на курса.

Участието в езиковия тест не е необходимо, ако посещавате ограмотителен курс.

Ако искате да повторите учебните часове, трябва да подадете заявление в компетентния регионален клон на Федералната служба.

Моля, имайте предвид, че докато посещавате интеграционен курс, по закон не сте осигурени срещу злополука.

Източници: Федерална служба по миграция