Развод в Дания. Брачен договор. Права.

Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката при развод в Дания? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Съгласно юридическата практика, имуществените отношения при развод в Дания се уреждат от законодателството на държавата на обичайно пребиваване на съпруга към момента на сключване на брака. Въпреки това се прилага правото на държавата на новото обичайно пребиваване на съпруга, ако съпругът промени своето постоянно пребиваване в непосредствена връзка с брака. Съгласно датското законодателство „обичайното пребиваване“ е местоположението, където дадено лице живее с намерението да остане; дадено лице запазва своето обичайно пребиваване дори ако живее в друга държава за известно време. Във връзка със северните държави (Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция) приложимото право за имуществените отношения на съпрузите се урежда от Северната конвенция относно браковете. Съгласно член 3 от Конвенцията, имуществените отношения между съпрузите, които са били граждани на договорна държава към момента на сключване на брака, ще бъдат уреждани от правото на договорната държава, в която съпрузите установят своето обичайно пребиваване след сключването на брака. Ако на по-късен етап двамата съпрузи се установят в друга договорна държава и живеят там поне две години, тогава се прилага правото на тази държава. Ако преди това съпрузите са имали там обичайно пребиваване по време на брака или и двамата са граждани на тази държава, тогава правото на тази държава се прилага от момента на установяване на съпрузите там. (Северна конвенция относно браковете, споразумение за изменение от 2006 г.)

Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Съгласно юридическата практика, при при развод в Дания съпрузите не могат да изберат приложимото право за своите имуществени отношения. Въпреки това съпрузи, за които е приложима Северната конвенция относно браковете, могат да се споразумеят, наред с всичко останало, правото на дадена договорна държава, в която някой от тях има обичайно пребиваване или на която един от съпрузите е гражданин към момента на сключване на договора, да бъде приложимо за техните имуществени отношения. Този избор ще бъде валиден по отношение на неговата форма, ако към момента на сключване той е удовлетворявал формалните изисквания по отношение на правото, което е било приложимо спрямо имуществените отношения на съпрузите по Конвенцията, или е удовлетворявал формалните изисквания по отношение на правото на договорната държава, на която двамата или един от съпрузите са/е бил/и граждани/н. Ако това право не съдържа формални изисквания за уговорки за избор на право, тогава валидността на подобно споразумение ще бъде отсъдена съгласно формалните изисквания за уговорки между съпрузи при имуществена разделност. Датското право не урежда формални изисквания за уговорките за избор на право. (Северна конвенция относно браковете, споразумение за изменение от 2006 г.)

Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Законовият брачен режим за имуществени отношения при развод в Дания е имуществената общност. Всичко, което съпрузите притежават към момента на сключване на брака или придобиват на по-късен етап, става част от тяхното съвместно имущество. Въпреки това съпрузите могат да се споразумеят да не прилагат законовите правила по отношение на своето имущество и да сключат пълно или частично споразумение за имуществена разделност (вж. точка 3.1.). Лице, правещо подарък, или наследодател могат също да решат подаръкът или наследството да не бъдат част от съвместното имущество. По подразбиране при дадено споразумение, което посочва друго, съвместното имущество не обхваща непрехвърляеми права и права от личен тип, като например определени форми на авторски права и добра воля, свързана с бизнес дейности. Освен това при имуществена разделност в случай на развод или законна раздяла, всеки от съпрузите запазва своите права за честна пенсия. Ако бракът е продължил за кратък период от време, съпрузите запазват всички свои пенсионни права. (Закон относно правните последици от брака, §§ 15, 16, 16, буква a и глава 4)

Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Обикновено е достатъчно да се състави списък с вещите, които са предмет на споразумение за имуществена разделност.

Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна?

По принцип всеки съпруг може да администрира свободно вещите, които той/тя е внесъл/внесла в брака, както и вещите, които той/тя е придобил/а по време на брака. Въпреки това, ако тези вещи формират част от съвместното имущество, той/тя трябва да борави с тях отговорно. (Закон относно правните последици от брака, §§ 16-17) Даден съпруг не може, без разрешението от другия съпруг, да се разпорежда или да ипотекира недвижимо имущество, което е част от съвместното имущество, ако подобно недвижимо имущество се използва като семейно жилище или ако е свързано с работата на съпрузите. Също така даден съпруг не може да се разпорежда, да залага или да ипотекира вещи от домакинството от съвместното жилище на съпрузите, необходимите за работа инструменти на другия съпруг или вещи, използвани от децата за техните лични нужди, ако те формират част от съвместното имущество (§ 19 от Закона относно правните последици от брака). Ако даден съпруг откаже да позволи подобни разпореждания, регионалната държавна администрация може да разреши подобно разпореждане, ако няма разумна причина за отказ. Ако има разпореждане с горепосоченото имущество без съгласие или разрешение, тогава несъгласилият се съпруг може да анулира разпореждането в съда, ако третата страна е знаела или е трябвало да знае, че разпореждащият се съпруг няма право на подобно разпореждане. (Закон относно правните последици от брака, § 16 и §§ 18-20)

Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другият при развод в Дания?

Не.

Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Даден съпруг ще бъде отговорен за своите задължения, произтичащи по време или преди брака, със своя дял от съвместното имущество и със своето отделно имущество. За възвръщане на общите задължения на съпрузите, кредиторът може да използва съвместното имущество и отделното имущество на съпрузите. (Закон относно правните последици от брака, § 25)

Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Както вече бе посочено във въпрос 2.1., съпрузите могат да се споразумеят да не прилагат законовите правила, а да сключат пълно или частично споразумение относно имуществена разделност. Имуществото, предмет на това споразумение, не подлежи на подялба в случай на развод, законна раздяла и т.н.

(Закон относно правните последици от брака, § 16, вж.. § 28)

Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Дадено споразумение за имуществена разделност ще бъде валидно единствено ако е съставено писмено, подписано от двамата съпрузи и регистрирано (вж. точка 4).

(Закон относно правните последици от брака, §§ 35 и 37)

Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Споразумение за имуществена разделност може да сключено преди и след сключване на брака. Споразумение, което е било сключено и регистрирано преди брака, влиза в сила в момента на сключване на брака. Споразумение, сключено след брака, влиза в сила от момента на неговото регистриране.

 Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Споразумението за имуществена разделност може да бъде изменено по всяко време с ново споразумение, отговарящо на горепосочените изисквания. (Закон относно правните последици от брака, § 28 б)

Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Споразуменията между съпрузите по отношение на имуществена разделност трябва да бъдат регистрирани в Регистъра на лични данни, поддържан от Съда по вписванията.

Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Споразумението се вписва изцяло, включително информация относно какви вещи спадат към имуществената разделност.

Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Цялата информация в Регистъра на личните данни е публично достъпна.

Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Споразумения относно имуществена разделност ще бъдат валидни единствено ако са регистрирани.

Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

В случай на развод, законна раздяла и т.н. съпрузите могат да сключат споразумение по отношение на подялбата на съвместното имущество. По подразбиране на това всеки съпруг по правило получава половината от наличното съвместно имущество. Делът от имуществото на всеки съпруг трябва да бъде изчислен отделно чрез установяване на общата стойност на всички вещи от съвместното имущество, принадлежащи на единия от съпрузите, като се извадят неговите/нейните задължения (без задълженията, свързани с имуществената разделност). Ако задълженията на даден съпруг надвишават стойността на неговите вещи, общата стойност се определя като нула. В случай че изчисляването покаже, че делът на единия съпруг е по-голям от на другия, разликата трябва да бъде коригирана. (Закон относно подялба на семейно имущество, §§ 53 и 58)

Пенсионни права, непрехвъляеми права, имуществена разделност и т.н. (вж. точка 2.1.) няма да бъдат предмет на подялба. Даден съпруг има правото да изключи от съвместното имущество вещи, използвани изключително за негови/нейни лични нужди, доколкото тяхната стойност не е несъразмерна, като се има предвид финансовото състояние на съпрузите. Придобити вещи за използване от малолетни деца могат да бъдат изключени от съвместното имущество от съпруга, с когото децата живеят.

Кой е отговорен за съществуващите дългове след  развод в Дания?

Правилата относно финансовата отговорност на съпрузите, описани във въпрос 2.6., са също приложими в случай на разделяне на имуществото при развод, законна раздяла и т.н.

Ако двамата съпрузи носят финансова отговорност, тогава единият съпруг може да изиска другият да изплати своя дял от задължението, което евентуално ще настъпи, или въпросният съпруг да предостави гаранция за плащане. (Закон относно подялба на семейно имущество, § 56)

Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане при развод в Дания?

В някои ситуации даден съпруг може да има право на специална компенсация. Наред с другото, това може да се случи:

  • Ако другият съпруг е занемарил своето финансово положение, злоупотребил е с правото си върху съвместното имущество или по друг начин е постъпил безотговорно и с това значително е намалил своя дял от съвместното имущество.
  • Ако този съпруг е внесъл най-значителния дял в съвместното имущество и равното поделяне би било неразумно и бракът е бил с кратка продължителност и не е произвел значителен съвместен финансов резултат. Тогава може да бъде отсъдено всеки от съпрузите да получи толкова от съвместното имущество, колкото отговаря на неговия/нейния принос към имуществото към момента на сключване на брака или по време на брака.
  • Ако другият съпруг е използвал средства от съвместното имущество, за да закупи или подобри своето отделно имущество и т.н.
  • Ако някой от съпрузите има отделно имущество, може да бъде отсъдено да предостави на другия съпруг определена сума, за да се гарантира, че последният няма да навлезе в прекомерни финансови затруднения при законна раздяла или развод, при условие че състоянието на имуществото от брака, неговата продължителност и други предпоставки ясно говорят за подобна мярка.

(Закон относно правните последици от брака, § 23) (Закон относно подялба на семейно имущество, §§ 59, 61 и 67)

Какви са последствията при смърт?

Правилата за подялба на съвместно имущество са приложими също, ако един от съпрузите почине. С това делът от съвместното имущество на починалия, заедно с неговото/нейното отделно имущество, ако има такова, подлежи на наследяване.

Преживелият съпруг взема неговия/нейния дял от съвместното имущество, заедно с неговото/нейното отделно имущество, ако има такова. Освен това, преживелият съпруг взема неговите/нейните пенсионни права и т.н. (вж. въпрос 2.1.).

Преживелият съпруг наследява половината от имуществото на починалия, ако последният има преки наследници. Ако починалият съпруг няма преки наследници, преживелият съпруг е единственият наследник. Починалият съпруг може да остави завещание, посочващо друга подялба на наследството, но с ограничение, че една четвърта от имуществото на починалия трябва да бъде наследено от преживелия съпруг.

В допълнение, преживелият съпруг има правото да изключи от имуществото вещи, използвани изключително за негови/нейни лични нужди, доколкото тяхната стойност не е несъразмерна, като се има предвид финансовото състояние на съпрузите и вещите, придобити за използване от малолетните деца.

В допълнение, преживелият съпруг може да вземе сума от имуществото, чиято стойност, добавена към наследството и отделното имущество на преживелия съпруг, е равностойна на 600 000 DKK. Тази сума подлежи на индексация.

Преживелият съпруг може да поеме съвместното имущество на съпрузите в неподелено владение с техните преки наследници, например деца или внуци. Ако починалият съпруг остави свои преки наследници, тогава имуществото подлежи единствено на неподелено владение с тяхното съгласие. Неподеленото владение на имущество означава, че обикновено наследниците не могат да предявят своето наследство от починалия докато преживелият съпруг е жив, а преживелият съпруг е във владение на цялото имущество и може да го използва в своя ежедневен живот, дори ако стойността на имуществото намалее. Въпреки това преживелият съпруг не може да злоупотребява с владението си върху имуществото.

(Закон за наследството, §§ 9-11 и §§ 18-19)

Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори ?

Съгласно Закона за регистрирано съжителство, две лица от един и същ пол могат да встъпят в регистрирано съжителство.

По подразбиране при споразумение, което посочва друго, по отношение на регистрираното съжителство се прилагат същите разпоредби като при брак.

Въпреки това законовите предписания, които са приложими единствено за лица от конкретен пол, са неприложими по отношение на регистрираните съжителства. Това се отнася до правилото за приложимо право, цитирано в точка 1.1., което се обуславя от пола на конкретния съпруг. Следователно това правило е неприложимо за регистрирани съжителства.

Не съществува една и съща юридическа практика по отношение на приложимото законодателство за имуществени отношения при регистрираните съжителства, но правните специалисти предлагат това да се урежда от правото на държавата на първо общо местожителство на партньорите, по желание от правото на държавата, в която съжителството е регистрирано. Допълнително се предлага да бъдат допустими уговорки за този избор на право.

Северната конвенция относно браковете е неприложима за регистрираните съжителства.

(Закон за регистрирано съжителство, § 1 и §§ 3-4)

Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси при развод в Дания?

Може да бъде изпратено заявление за подялба на съвместно имущество до съд за легализиране на завещания (съдът за легализиране на завещания е част от градския съд, който е местният съд в Дания), ако един от партньорите живее в Дания. Ако поне един партньор има връзка с Дания, партньорите могат да се договорят заявлението за подялба да бъде подадено там. Партньорите не могат да сключат подобно споразумение предварително, то може да бъде направено единствено при спор относно подялбата на имуществото при развод или законна раздяла.

Там може да бъде подадено заявление за подялба на част от съвместното имущество, което се намира в Дания, ако въпросните вещи не са предмет на съдебни процедури за имущество в друга държава.

(Закон относно подялба на семейно имущество, § 4)

(Закон за администриране на недвижимо имущество, § 74)

 

Източници: Северна конвенция относно браковете, споразумение за изменение от 2006 (Overenskomst af 26. januar 2006 om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige);

Закон относно правните последици от брака ( Bekendtgørelse af lov om ægteskabets retsvirkninger);

Закон относно подялба на семейно имущество (Lov om ægtefælleskifte m.v.);

Закон за наследството ( Arvelov);

Закон за регистрирано съжителство (Bekendtgørelse af lov om registreret partnerskab);

Закон за администриране на недвижимо имущество  (Lov om skifte af dødsboer);