Самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er)

Работа като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er) или freelancer

Ако работите в Холандия като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er) или freelancer, Вие не сте работник на трудов договор и поради тази причина е много важно да знаете, че за  Вас не важи колективен трудов договор, също така не важат и осигуровките за Вас, които са задължителни при работата на трудов договор.

Ако работите като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er) Вие трябва да отговаряте на следните изисквания:

– Вие сами ще определите цените и условията на труд, както и начина на изпълнение на работата, след съгласуване с Вашите възможители;
– Вие не попадате под правната защита на колективен трудов договор, която е предвидена за работещите на трудов договор в законодателството. Това означава, че няма да получавате доходи в случай на заболяване или при липса на работа;
– Вие сами заплащате данъка върху оборота/общия доход и Вашите осигурителни вноски;
– Вашите възложители не трябва да удържат данък общ доход и социалноосигурителни вноски от сумите, които Ви заплащат;
– Задължени сте да се регистрирате в Търговската камара (KVK). По този начин автоматично уреждате регистрацията си в Данъчната служба (Belastingdienst). Вие трябва да използвате номера от Вашата регистрация в Търговската камара (KVK), когато издавате всички фактури свързани с дейността Ви.

Сигурни ли сте, че сте едноличен търговец без персонал?

В холандското законодателство няма точно определение за това, какво е „самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er)”. Можете да се договорите с възложителят, че ще работите за него като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er), но в крайна сметка Данъчната служба ще определи дали подлежите на данъчно облагане и на заплащане на осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er). Ако не предприемете необходимите действия, Данъчната служба (Belastingdienst) ще направи това в последствие, след изтичане на данъчната година.

Внимание!!!

Ако Данъчната служба (Belastingdienst) реши, че в действителност сте били ангажирани като работник, това ще има сериозни последици за Вас и за Вашия възложител, например под формата на заплащане на данъците и осигурителните вноски със задна дата.

Сключване на примерно споразумение (modelovereenkomst) съгласно законът за регулация на трудовите правоотношения (wet DBA).

Законът за регулация на трудовите правоотношения (wet DBA)  гарантира солидарната отговорност за данъчни задължения на възложителят и самоосигуряващото се лице в Холандия (ZZP-er). На 1 май 2016 г. холандската система VAR беше заменена с нова система от примерни споразумения ( modelovereenkomsten ). Съгласно новия закон, известен като DBA ( Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ),  свободните работници и техните клиенти трябва да подпишат договор, който дефинира техните работни отношения.

Имайте предвид, че Данъчната служба няма да Ви разглежда като ZZP-er, ако отговаряте на следния профил :

· Имате само един или двама възложители;
· Не можете сами да определяте начина на изпълнение на работата;
· Не реализирате самостоятелни приходи, а получавате работата чрез посредник или чрез бюро за трудова заетост;
· Нямате пряк контакт с възложителя и вероятно не сте го виждали;
· Не определяте сами цените след съгласуване с възложителя, нямате
променливи доходи и не издавате фактури;
· В разписките за извършено плащане, които получавате, не е посочен (ДДС);
· Нямате регистрация в Търговската камара (KVK).

Има обаче възложители, които предлагат единствено договор с осигуряващо се лице, тъй като по този начин могат да Ви ангажират срещу по-ниско възнаграждение и за повече часове в сравнение с работник за който важи трудов договор, въпреки че в действителност сте работник. В този случай се касае за псевдосамостоятелна заетост (schijnzelfstandigheid).

Важна особеност на работата, като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er) или freelancer, е че отговаряте пред кредиторите с цялото си имущество!!!

Плащане на данъци

Подобно на всеки друг бизнес в Холандия, след като работите като самоосигуряващо се лице в Холандия (ZZP-er)  сте задължени да плащате данъци.  За целта Вие е необходима регистрация по ДДС (BTW nummer), която се прави от данъчната служба (Belastingdienst). Холандската данъчна служба (Belastingdienst) събира 21%  ДДС четири пъти годишно и Вие трябва да фактурирате 21% при издаването на фактури свързани с дейността Ви. При схемата за малкия бизнес ( kleineondernemersregeling ), ако събирате по-малко от 1,883 евро ДДС (BTW) годишно (след приспадане), тогава ще плащате по-малко или никакъв ДДС (BTW) на данъчната служба(Belastingdienst). Също така е необходимо и да плащате годишен данък печалба и да подавате годишен финансов отчет.

Данъчни облекчения за стартиращи компании

От положителна гледна точка, има няколко данъчни облекчения  (ondernemersaftrek) , които са достъпни за стартиращи компании през първите няколко години.

Разходи свързани с бизнеса

Като самостоятелно заето лице в Холандия, можете също да приспаднете разходите, свързани с дейността си от годишният си доход. Това включва материали за оборудване, разходи за пътуване и обучение, услуги свързани с Вашия бизнес, разходи за наем и т.н.

Администрация на самостоятелно заето лице в Холандия

Като специалист на свободна практика ще бъдете задължени да поддържате бизнес администрацията си. Това не са само фактури и сметки, а също и отчет за отработените часове. Проследяването на Вашето работно време е важно, защото може да Ви донесе данъчни облекчения. Например, за да отговарят на условията за “ zelfstandigenaftrek“.   Вие трябва да работите най-малко 1,225 часа годишно във Вашия си бизнес.

Създайте собствен договор

Възможно е да напишете и свой собствен договор. Преди да сключите договор като  ZZP-er, може да изпратите новия модел на договора до данъчната служба (Belastingdienst) за одобрение.

Застраховки и пенсии за ZZP-ер

Когато работите на свободна практика, препоръчително е да се сключи застраховка за доходите в случай на болест, нараняване или безработица. Не всички работещи на свободна практика обаче могат да си го позволят. Покритието може да е скъпо, но е полезно, ако не сте напълно сигурни, че ще имате постоянен източник на доходи през цялата година.

Като работите на свободна практика също е важно да поемете отговорността за собствената си пенсия, тъй като единственият принос към пенсионирането Ви ще бъде плащанията, които Вие правите сам.

Източници:

DBA