SCHUFA в Германия. Oценката на кредитоспособността

Какво трябва да знам за оценката на кредитоспособността на SCHUFA в Германия?

SCHUFA Holding AG e дружество имащо за предмет на дейност, събиране и систематизиране на информация, свързана с платежоспособността и кредитоспособността на физическо и юридически лица в Германия. Информацията съхранявана в базата данни на SCHUFA в Германия се използва от банки, кредитиращи институции, телекомуникационни оператори, лизингови дружества, застрахователни компании, строителни взаимоспомагателни каси, както и от отделни лица в това число наемодатели и юридически лица за проучване на кредитоспособността и платежоспособността на своите бъдещи партньори.

База данни на SCHUFA в Германия

Базата данни на SCHUFA съдържа: лични данни на физическо лице, като постоянен адрес, предишни адреси, фамилно и лично име, дата на раждане, пол и възраст.  Към тази информация се добавя и информация относно и открити разплащателни сметки и кредитни карти, съществуващи кредитни и лизингови договори, неизплатени вноски по кредитни задължения, както и лизингови договори за мобилни телефони, телекомуникационни и комунални услуги, срок на кредитите, евентуални затруднения при плащането или прекратяване. 

Какво означава „Отрицателна SCHUFA“  в Германия

Производството по събиране на вземания или производство по несъстоятелност влияят отрицателно на Вашата SCHUFA. Също така допълнителен отрицателен ефект имат и заповед за задържане под стража за принудително даване на информация за имуществено състояние, уведомление от доставчици за неплатени сметки, неплатени или закъснели вноски по Вашия кредит, честата смяна на адреса Ви, възрастта Ви и честите искания за кредит и др.

Категории на SCHUFA  в Германия

Информацията която SCHUFA предоставя, се разделя на две категории – категория А и категория Б. Информацията от категория Б съдържат само данни за това, дали съответното лице точно спазва договорните си задължения – например дали навреме изплаща вноските и изпълнява другите си задължения. Сведенията от категория А са по-изчерпателни и съдържат информация за пълните задължения. Докато банките и лизинговите фирми например по правило са А договорни партньори, фирмите за каталожна търговия и доставчиците на телефонни услуги получават само сведения от категория Б.

Методика на събиране на информация

При оценката на кредитоспособността и платежоспособността SCHUFA в Германия няма право да събира информация за имущественото състояние и упражняваната професия, затова не се взимат под внимание данни, като постоянна работа и висок доход.

Бал за платежоспособност

Бал за платежоспособност представлява процентна стойност от 1 до 100, която се определя чрез специален софтуер и дава цялостна картина на финансите на дадено физическо или юридическо лице. Колкото е по-ниска стойността, толкова е по-лоша кредитоспособността. Важно е да се отбележи, че  на всеки три месеца Вашият резултат от SCHUFA бива  актуализиран.

97,5% – Много малък риск
95,0%-97,5% – Малък риск
90,0%-95,0% – Среден до повишен риск
80% – 90% – Сериозно повишен до висок риск
50% – 80% – Много висок риск
<50% – Критичен риск

SCHUFA е задължена да унищожава събраната  информация  след определен период:  

Запитвания за откриване на банкова сметка трябва да се унищожава 12 месеца след запитването.

Данните за кредити остават запаметени до края на третата календарна година, след годината на пълното изплащане.

Данните за реализиране на сделки се изтриват три години след цялостното  плащане.

Данни за разплащателни и кредитни сметки се изтриват веднага, след като сметката бъде закрита от клиента.

Данните от списъците на длъжниците на районните съдилища (даване на информация за имущество и др.) се изтриват след три години.

Влияние на лошата кредитна история

Лошата кредитна история в SCHUFA има сериозни последствия за физическите и юридическите лица, като те не могат повече да получават кредит, EC карта, каталожна стока по фактура, срочен договор (например за мобилен телефон) и кредитна карта. Освен това за тях могат да се появят затруднения, ако си търсят  ново жилище или наемно помещение, защото много наемодатели изискват справка от SCHUFA.

Преди да се впишат отрицателни данни в SCHUFA е необходимо да бъдат изпълнени четири критерия:

  • Най-малко две писмени известия трябва да са били получени от длъжника след надлежно предявени искове, които не са били оспорени.
  • Писмените известия трябва да бъдат направени  на интервали от четири седмици.
  • В едно от двете известия трябва да бъде обявено, че ще бъде вписана отрицателна инфорамция в SCHUFA.
  • До последното известие не е направено плащане по дълга.

Заличаване на отрицателна информация

Вие може да заличите отрицателна информация за непогасени задължения в SCHUFА, ако сумата е до 2000 евро и тя е погасена в рамките на 6 седмици след падежа на задължението. Ако информацията съхранявана в SCHUFA е грешна, Вие имате право да поискате тя да бъде заличена или попрравена. Съгласно разпоредбите на чл. 28 на Федералния закон за защита на данните  (BDSG) информация от SCHUFA може да се предоставя само, ако засегнатото лице е предупредено, дадена му е възможност за изразяване на становище и то има възможност да обжалва претенциите на кредитора. Ако съществува спор, дали вземането съществува, не трябва да се предават данни на SCHUFA. Между предупреждението и предаването на данните на SCHUFA, трябва да са минали най-малко четири седмици. Ако даденият договор не съдържа т.н. Шуфа клауза  (Schufa-Klausel), то предаването е противозаконно.

Може да се изисква поправка на данните от съответния договорен партньор на SCHUFA. Този, който е предизвикал грешния запис, е задължен пред SCHUFA да го отмени и съответно носи отговорност за последствията от неверния запис. Вие може да се обърнете към  омбудсмана на SCHUFA – безплатно. За потребителите производството пред омбудсмана представлява арбитражна инстанция.

Получаване на информация

Вие може да направите запитване за Вашите задължения (SCHUFA Auskunft). Това може да направите в търговска банка или  онлайн, като ще ви бъде пратено писмо с Вашите задължения и кредитополучателите. 

Липса на информация в SCHUFA

Ако сте новодошли и все още не сте отворили банкова сметка или не сте сключили лизингов договор за Вас няма данни в SCHUFA, което също може да се окаже проблем. 

Източници: 

Закон за защита на данните ( Bundesdatenschutzgesetz);