Адресна регистрация в Австрия. Удостоверение (Meldebestätigung).

Удостоверение за адресна регистрация в Австрия (Meldebestätigung)

Старият формуляр за адресна регистрация (Meldezettel) по настоящем е заменен от удостоверение за адресна регистрация в Австрия (Meldebestätigung). Формулярът за адресна регистрация в Австрия (Meldezettel) е писмената форма, която местната служба по регистрация (Meldebehörde) използва за да въведе данните за установяване или преместван на лице в  т.нар. Централен адресен регистър (ZMR). Формуляр за адресна регистрация (Meldezettel) може да изтеглите Тук.

Попълване на документи на лица до 14 години

За всяко лице трябва да бъде попълнен отделен формуляр за адресна регистрация в Австрия (Meldezettel). Формулярът за лица под 14 години се попълва от техните родители или настойници.

Адресната регистрация в Австрия (Anmeldung) е задължителна за всички, които пребивават повече от 3 дни  на територията на страната. Администрирането на този процес  е поверено на  австрийските  служби по регистрация (Meldebehörde). Съществува два вида адресна регистрация – временна (Nebenwohnsitz) и постоянна (Hauptwohnsitz). В формуляра за адресна регистрация (Meldezettel)  ще трябва да отговорите и на въпроса дали новото място е основното (постоянно) Ви местожителство или допълнително (Nebenwohnsitz) такова (Ist diese Unterkunft Hauptwohnsitz: JA oder NEIN). В случай, че възнамерявате да се настаните трайно и мястото представлява „център на жизнените ви интереси”, добре е да отбележите „Ja” при избора за основно местожителство (Hauptwohnsitz). Това ще ви бъде необходимо при получаването на социални помощи, регистриране на кола, кандидатсване за гражданство и др.

В замисимост от това, на  територията на коя провинция  пребивавате, процедурата по адресно регистриране е пред различен държавен орган. В малките градове процедурата е пред местната общинска служба (Gemeindeamt),в градовете със специален статут процедурата е пред Магистратурата (Magistrat), а във Виена процедурата е пред общинската окръжна служба (Magistratisches Bezirksamt).

Глоба за липса на регистрация

Неподаването на заявление за удостоверение за адресна регистрация в Австрия (Meldebestätigung) в срок до 4 месеца от установяването на адреса е административно нарушение, за което се налага глоба в размер до 726 евро за първо нарушение, а при повторност до 2180  евро.

Цена на услугата

Процедурата по изкарване на удостоверение за адресна регистрация  в Австрия (Meldebestätigung)  се заплаща, като сумата е в рамките на 30-50 евро в зависимост от населеното място.

Регистрация от чужбина

За да започнете процедурата по регистрация от чужбина трябва да се обадите в местната община, където смятате да се регистрирате, да изпратите, писмо, да се регистрирате он-лайн, да им изпратите мейл. Вие ще получите потвърждение за мястото и часа на срещата, както и за необходимите документи, които трябва да преставите в службата по регистрация в Австрия (Meldebehörde).

Необходими документи

Най-често това са: валидна лична карта или задграничен паспорт, договор за наем, формулят за съгласие на собственика на жилището, че ще живеете на неговият адрес, регистрирано партньорство, легализирано копие на акта за раждане и легализирано копие на акта за граждански брак или решение за развод (ако е приложимо).  Не трябва да забравяте, че някой документи, като акта за раждане и акта за граждански брак или  решението за развод например, имат нужда от предварителна легализация. Ако притежавате многоезични актове за гражданско състояние, то те няма нужда да бъдат легализирани.

Регистрация по пощата

В Австрия съществува процедура на адресна регистрация по пощата. Вие имате право да изпратите необходимите документи с пощенски плик на адреса на съответната служба по регистрация (Meldebehörde).

Внимание църковен данък

При попълване на данните за религиозна (Religionsbekenntnis) принадлежност бъдете внимателни, заради 10% църковен данък в Австрия на база брутния доход налаган на лица с католическа или протестантска религиозна принадлежност.

Живеене със съгласие на собственика на жилището

Формулярът за живеене със съгласие на собственика на жилището, че ще живеете на неговият адрес, трябва да бъде подписан от собственика на жилището/наемодателя/от управителя на етажната собственост (Hausverwaltung) и от наемателя, след което трябва да бъде представен в съответния отдел за регистрация лично от наемодателя, чрез упълномощено лице или по пощата.

Централен адресен регистър (ZMR)

С регистрирането по този начин в Австрия личните данни на лицето се съхраняват в т.нар. Централен адресен регистър (ZMR) и са на разположение на различните органи и институции в Австрия. Всяко регистрирано лице получава личен номер (ZMR-Zahl), който е изписан върху удостоверението за регистрация (Meldebestätigung). Личният номер (ZMR-Zahl) е дванадесет цифров уникален номер, който служи да идентификация на лицата в Австрия.

За получаване на удостоверение за регистрация (Meldebestätigung) е необходимо да докажете следните обстоятелства:

–       Притежавате средства за издръжка и здравната застраховка;

–       Вие сте самостоятелно или несамостоятелно заето лице;

–       Вие сте студент в Австрия.

Лица пребиваващи в Австрия преди 01.01.2006 год.

Всички лица, легално пребиваващи в Австрия от преди 01.01.2006 год. няма нужда да поддават документи за удостоверение за адресна регистрация (Anmeldebescheinigung).

Къде се извършва адресната регистрация?

Може да се регистрирате във всяка една от службите във Виена, независимо в кой район живеете.

Списък на всички общински служби във Виена ще намерите Тук.

Източници: 

Закон за пребиваването (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG)

Правилник за прилагане на закона за пребиваването (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz-Durchführungsverordnung – NAG-DV)

Закон за регистрацията (Мeldegesetz – MeldeG)

Закон за електронното правителство (Е-government gesetz)

Директива 2004/38 / ЕО Директива за гражданството на ЕС