Трудов договор (Arbeitsvertrag) в Германия: Основни характеристики

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият трудов договор в Германия, когато започвате работа в Германия. Също така, какъв е размера на Вашата заплата в Германия, какво представлява Вашето трудово правоотношение в Германия и какъв е размера на Вашият платен отпуск в Германия?

Какви документи са ми необходими при сключване на трудов договор в Германия?

 • данъчен идентификационен номер
 • социално-осигурителен номер
 • удостоверение за членство в здравна каса (в случай, че вече имате здравна осигуровка)
 • в случай на инвалидност, документ доказващ инвалидността
 • в зависимост от професията са необходими специални доку- менти като напр. медицинско удостоверение според закона за защита от инфекции и др. удостоверения

При сключванена трудов договор не е небходимо непременно да имате адресна регистрация в Германия, нито дори банкова сметка в Германия. Вие може да се регистрирате в общината и да откриете своята банкова сметка в последствие. Имайте предвид, че след като подпишете трудовият си договор, то той може да Ви бъде полезен при подписване на договор за наем в Германия. 

Равно третиране на чуждестранни работници на трудов договор в Германия

Немското трудово право не прави разлика между местни и чуждестранни работници. Ако имате работа в Германия и трудовоправните разпоредби се прилагат по по-различен начин към Вас в сравнение с местен работник, това е незаконно и Вие можете да настоявате за правото си на равно третиране. Във връзка с това можете да се позовете на:

 • задължението за равно третиране на работниците от ЕС с местните граждани, предвидено от правото на Европейския съюз, както и
 • общия принцип за равно третиране в трудовото право.

Това важи дори когато работите като работник, отдаден под наем към местна фирма за предоставяне на персонал под наем.Пробна работа и изпитателен срок при трудов договор в Германия

Понякога работодателите са готови да Ви предложат трудов договор само ако преди това сте работили пробно без заплащане. Това означава, че: Вие работите пробно още преди да се вземе решение дали ще Ви бъде предложен трудов договор. Пробната работа в Германия често е за един ден, но понякога може да продължи между два и пет дни. Това дава възможност на кандидата за работа и/или работодателя да се опознаят по-добре. Работодателят може да провери каква е трудовата етика на кандидата за работа, как изпълнява своите задължения и т.н. Кандидатът за работа от своя страна получава поглед върху работната среда и атмосфера.

Внимание

Тъй като няма да получите заплащане за пробната работа в Германия, трябва да се уверите, че предложението е сериозно.

Пробната работа не трябва да се бърка с изпитателния срок. За разлика от пробната работа, през изпитателния срок сте назначен като работник/служител и получавате възнаграждение.

Има две форми на изпитателен срок:

 • Сключвате безсрочен трудов договор в Германия (unbefristet) със споразумение за изпитателен срок. Ако Вашето трудово правоотношение в Германия  не трябва да продължи след изтичане на изпитателния срок, то трябва да бъде прекратено с предизвестие през този срок.
 • Сключвате срочен трудов договор в Германия (befristet) само за времето на изпитателния срок. В този случай Вашето трудово правоотношение в Германия приключва автоматично след изтичане на този срок. Ако работодателят иска да Ви наеме и занапред, трябва да бъде сключен нов трудов договор.

През този етап работодателят може да придобие представа за това дали притежавате необходимите умения и опит за изпълнение на Вашите задължения. От своя страна, Вие можете да разберете дали желаете да работите в предприятието или не.

Продължителността на изпитателния срок при професионално обучение е ограничена по закон от най-малко един месец до най-много три месеца. При някой трудово правоотношение в Германия не съществува законови разпоредби относно изпитателния срок. Той зависи от сложността на Вашата дейност и не трябва да надвишава девет месеца.Удължаване на изпитателен срок (Probezeit)

Внимание: Изпитателният срок не се удължава с времето, през което сте болен и не сте трудоспособен. Продължително заболяване обаче може застраши продължаването на трудовото правоотношение.

Срокът на предизвестие по време на изпитателния срок е по-кратък отколкото при трудово правоотношение в Германия с постоянен трудов договор. Самите Вие можете да се възползвате от по-кратките срокове на предизвестие, ако не желаете да работите повече за съответния работодател.

През изпитателния срок имате право на отпуск.

Внимание: През изпитателния срок работодателят може да Ви освободи без причина, тъй като през този период все още не се прилага правната закрила при уволнение. Ако отсъствате от работа поради заболяване, трудовото правоотношение може да бъде прекратено едностранно и по време на отпуск по болест.

Трудов договор в Германия

Вашият работодател е длъжен да Ви предложи писмен трудов договор най-късно 1 месец след започването на трудовото правоотношение. Трудовият договор трябва да бъде подписан от Вас и от работодателя.

Дори и ако трудовият договор е сключен устно, работодателят е длъжен да Ви предостави документ с общите условия в писмен вид най-късно 1 месец след започването на Вашето трудово правоотношение в Германия. Работодателят е длъжен да подпише документа с договорните условия.

§ 2 Nachweisgesetz определя следните задължителни точки, които трябва да се съдържат в трудовият договор или документът с договорните условия:

 • Имена и адреси на работодателя и работника (Vertragsparteien)
 • Начало на изпълнение (Beginn des Arbeitsvertrags)
 • Длъжностна характеристика (Arbeitsinhalte und Tätigkeitsbeschreibung)
 • Срок на договора (Befristung)
 • Изпитателен сток (Probezeit)
 • Работно място (Arbeitsort)
 • Работно време (Arbeitszeit)
 • Размер на трудовото възнаграждение (Gehalt)
 • Допълнително заплащане(Zusatzleistungen)
 • Срокове за предизвестие при  прекратяване на трудов договор (Kündigungsfristen)
 • Размер на платен отпуск в Германия (Urlaub)
 • Срок за уведомление при болничен (Krankheitsfall)
 • Условия и заплащане на допълнителна работа (überstundenregelung)
 • Клауза за конфиденциалности (Geheimhaltungsklausel)
 • Клаузи за конкуренция
 • Указание за приложими колективни договори или споразумения за работа и услуги между работническия съвет и ръководството на равнище предприятие

Данните относно заплащане ( заплата в Германия), работно време, отпуск и срокове за прекратяване на Вашият трудов договор в Германия могат да бъдат заменени от указание (сведение) за валиден колективен договор или споразумение за работа и услуги на равнище предприятие.

Внимание: Някои германски работодатели привличат чуждестранни квалифицирани работници от Европейския съюз, предлагайки им жилище или безплатен курс по немски език. Често трудовите договори или договорите за придобиване на допълнителна квалификация съдържат клауза за възстановяване на направените разходи. Тази клауза Ви задължава да работите за работодателя си определено време. Ако напуснете предсрочно, работодателят изисква от Вас да възстановите разходите за допълнителни услуги, като например плащания за езикови курсове или наем на жилище. В много случаи такива споразумения са невалидни. Често при трудови договори с клауза за възстановяване на направени разходи става въпрос за работни места с лоши и несправедливи условия на труд. Може би си заслужава да потърсите по-добро работно място.Длъжностна характеристика при трудов договор в Германия

Всяко лице има право на удостоверение за трудова заетост, независимо от формата или вида заетост. Работодателят трябва, както постановява законът, да издава само писмено и официално както най-обикновена трудова характеристика, така и така наречената квалифициранa трудова характеристика. Електронните форми не са разрешени.

Заплащане при работа в Германия

В Германия минималната работна заплата в Германия  е регламентирана със закон. Работодателят е длъжен да заплаща законоустановената минимална работна заплата в Германия . Това важи без значение дали работите за немски или чуждестранен работодател. В Германия държавният орган, който контролира спазването на задължението за заплащане на минималната работна заплата в Германия , е Митническата администрация. Ако работодателят не заплаща минималната работна заплата, той е задължен да доплати съответната разлика. Същевременно може да бъде санкциониран да заплати парична глоба.
От 1 януари 2020 г. минималното заплащане на труда възлиза на 9.35 евро бруто на час.

Внимание: Налице са следните изключения по отношение на минималната работна заплата в Германия:

 • Минималната работна заплата в Германия не важи за определени категории лица.

В определени сектори са валидни колективни договори с трудови възнаграждения по-ниски от минималната работна заплата.

 • ще намерите пълен списък с актуалните минимални трудови възнаграждения в различните сектори. От 1 януари 2019 г. браншовите трудови възнаграждения в колективните договори също не трябва да бъдат по-ниски от 9,19 евро.

В повечето случаи колективно договорените трудови възнаграждения чувствително надвишават законоустановената минимална работна заплата. Затова по принцип за Вас е изгодно, ако трудовото Ви правоотношение попада в обсега на валидност на колективен трудов договор.

Работодателят е длъжен да заплаща минималната работна заплата, дори и ако не е доволен от Вашата работа.

Внимание: Ако работодателят не Ви плаща договореното трудово възнаграждение, имате на разположение различни възможности за действие. Трябва задължително да обърнете внимание на преклузивния срок (срокът, след който правото Ви на предявяване на иск изтича), предвиден във Вашия трудовия договор. Подобни преклузивни срокове могат да бъдат регламентирани и във валидния за Вас колективен трудов договор или споразумение на равнище предприятие.

Дори ако получавате минималната работна заплата, проверете дали размерът на Вашето трудово възнаграждение не нарушава забраната за незаконосъобразно възнаграждение.Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение, ако работите на трудов договор в Германия

В Германия се прилагат два вида прекратяване на трудовия договор: „нормално“ (прекратяване на трудовия договор с предизвестие) и „едностранно без предизвестие“ (прекратяване на трудовия договор при наличие на специфични основания). Едностранното прекратяване се извършва без предизвестие. Това означава, че трудовото правоотношение приключва в момента на уведомяването за освобождаване на работника. Едностранното прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие е по-рядко, тъй като валидността му се определя от изпълнението на специални предпоставки.

По правило работодателят трябва да спази срок от четири седмици към 15-то число или към края на месеца за връчването на писмено предизвестие за прекратяване на договора (при нормално прекратяване на трудовия договор с предизвестие). Сроковете на предизвестие се удължават при по-голяма продължителност на заетостта на работника по трудово правоотношение. Ако работникът работи в предприятието от 15 години, срокът на предизвестие е шест месеца до края на календарния месец.

Ако

 • към момента на освобождаването Ви сте работили по трудово правоотношение с продължителност над шест месеца и
 • работите в предприятие с повече от 10 работници,

Може ли трудовите взаимоотношения да бъдат прекратени устно?

Не, трудовите взаимоотношения се прекратяват винаги пис- мено. За начална дата на валидност се счита датата на получа- ване на писменото прекратяване на договора.

Закона за закрила при уволнение(KSchG).

Вие се ползвате от особен вид закрила съгласно Закона за закрила при уволнение(KSchG).

Според този закон едностранното прекратяване на трудовия договор от работодателя трябва да бъде социално справедливо. Работодателят трябва да посочи основателни причини срещу продължаването на трудовото правоотношение на работника в неговото предприятие. Основателни причини могат да бъдат както поведението на работника, така и икономически и организационни промени в предприятието.

Законът за закрила при уволнение не е приложим при кратък срок на трудовото правоотношение или когато предприятието е много малко, като в тези случаи работодателят може да прекрати трудовия договор без да се мотивира.
Това не важи за Вас, ако принадлежите към група от особено уязвими лица.

Внимание: Прекратяването на трудов договор в Германия е валидно само когато е отправено в писмена форма. Прекратяването на трудово правоотношение по имейл, факс, с кратко текстово съобщение или в устна форма е невалидно.
Прекратяването на трудово правоотношение е възможно и по време на отпуск по болест.

Ако във Вашето предприятие съществува работнически съвет, работодателят е длъжен да го изслуша по въпроса за уволнението Ви. Прекратяването на трудово правоотношение без изслушване на работническия съвет е невалидно.

Съвет: С оглед на горепосоченото в случай на уволнение е важно да се консултирате с работническия съвет във Вашето предприятие.
Работническият съвет може да се противопостави на уволнението на определени основания в срок от една седмица. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Внимание: Ако желаете да предприемете действия срещу уволнението, можете да подадете съдебен иск за отмяна на незаконно прекратяване на трудово правоотношение пред Съда по трудово-правни спорове в срок от 3 седмици след получаването на писменото уволнение. Ако искът не бъде подаден в нужния срок, уволнението остава валидно. Срокът трябва да бъде спазен дори и когато Законът за закрила при уволнение не е приложим за Вашето трудово правоотношение.

 

Може ли работодателят ми да ме уволни докато съм в майчинство/отпуск за отглеждане на малко дете?

По принцип не. При майчинство важи законовата защита от уволнение. При отпуск за отглеждане на малко дете е възможно, но след 4-я месец от отпуска.Работно време

В Германия работното време е регламентирано със закон. Времето, през което работниците или обучаващите се предоставят на работодателя работната си сила, се нарича работно време. Времето, през което работниците са на разположение за започване на работа, се нарича домашно дежурство. Това „време на разположение“ се причислява към работното време.
Изключение: За шофьори на товарни автомобили времето на разположение за работа не се причислява към работното време.

Вашето работно време не трябва да надвишава 8 часа на ден. Може да бъде удължено до максимално десет часа, ако в продължение на шест месеца не сте надвишавали работен ден с 8-часова продължителност.

Забранено е да се работи в неделя и в празнични дни.

Същевременно съществуват правни и колективно договорени изключения от това правило за някои сектори и видове дейности. Законно допустимите изключения са регламентирани от Закона за работното време.

Внимание: Ако живеете в домакинство с лица, които отглеждате или за които се грижите самостоятелно, за Вас не се прилагат законовите разпоредби относно работното време. Това обаче не означава, че трябва да бъдете на разположение на работодателя си 24 часа в денонощието.

Времето за почивки и пътуване до работното място и обратно не се причислява към работното време. За миньори, работещи под земята, почивките се причисляват към работното време.

Съвет: Записвайте работните си часове и времето за почивки всеки ден. Поискайте от Вашия ръководител/отговорник да подпише бележките Ви. Ако това не е възможно, помолете колежка или колега да подпише съответните бележки. В случай на спорове е важно да представите доказателство за отработеното от Вас време. За тази цел можете например да използвате календара за работно време, който можете да изтеглите и разпечатате.

Платен отпуск в Германия при работа в Германия

Работниците имат право на платен отпуск в Германия от най-малко 24 работни дни през календарната година. Той се равнява на четириседмичен отпуск през годината, тъй като съботите също се числят към работните дни. Правото на платен отпуск в Германия възниква едва шест месеца след началото на трудовото правоотношение. Когато трудовото правоотношение е по-кратко от шест месеца, Ви се полага частичен отпуск (пропорционално по два работни дни на месец).

Вашият платен отпуск в Германия е регламентиран в трудовия договор и вие продължавате да получавате Вашата заплата в Германия, когато ползвате платен отпуск в Германия. При колективно договорени трудови правоотношения дните за платен отпуск в Германия по-принцип са повече от минимално полагаемите. За младежи се прилагат законовите разпоредби на Закона за защита на младежката заетост. Законът регламентира отпуск до 30 работни дни според възрастта.

Молба за платен отпуск

Молбата за платен отпуск в Германия се подава винаги в писмена форма до Вашия работодател. По принцип можете да избирате свободно времето за ползване на Вашия отпуск. Има обаче случаи, в които работодателят може да ограничи или да откаже заявения от Вас отпуск по причини, свързани с функционирането на предприятието. Например когато в дадения момент са на разположение по-малко работници, отколкото са нужни за оперативната дейност на предприятието. Или пък когато неочаквано трябва да бъдат изпълнени много поръчки, или при необходими допълнителни заключителни дейности или инвентаризация в края на годината и т.н.

Прехвърлянето на отпуск за следващата календарна година е възможно само ако той не Ви е бил разрешен или не сте могли да го ползвате поради важни лични причини. В случай на прехвърляне на отпуск, той трябва да Ви бъде предоставен и трябва да го използвате през първите три месеца на следващата календарна година. Изключение се прави, ако не сте имали възможност да го ползвате поради продължително заболяване.

Дните на болест по време на отпуск, за които сте представили медицинско свидетелство, не се броят като дни от годишния отпуск.

Внимание: Когато Вашето трудово правоотношение в Германия приключи и още не сте ползвали целия си годишен отпуск, работодателят е длъжен да Ви изплати размера на оставащите дни от платения годишен отпуск. Ако работодателят откаже да Ви изплати размера на оставащите дни от платения годишен отпуск, трябва да предявите иск за изплащане към него във възможно най-кратък срок (преклузивен срок като при искането за трудово възнаграждение).Колективен трудов договор и влияние върху Вашето трудово правоотношение в Германия

С оглед на неговата сфера на дейност, служителят е класифициран в определена група за възнаграждения. Това са договорени плащания в рамките на колективни трудови договори, които достигат различни нива за различните професионални групи. В Германия има около 73 000 колективни трудови договора, от които 400 са задължителни. Тези споразумения са изброени в тарифен регистър и винаги са представени в актуалната им версия и имат влияние върху Вашето трудово правоотношение в Германия

Охрана на труда при трудов договор в Германия

Законът за охрана на труда задължава работодателя да определи мерките за охрана на труда чрез преценка на условията на труд (оценка на риска). Тази оценка се предприема според вида на различните дейности и се отнася за всички видове психическо и физическо натоварване, свързани с работата. На основание на оценката работодателят трябва да предприеме нужните мерки за защита. Работодателите носят отговорност за това безопасността на работното място да бъде интегрирана в оперативните процеси и отговорните за спазването на охраната на труда лица да са на разположение във всички части на предприятието.

Като работник/служител имате право да поискате от своя работодател информация относно рисковете за здравето на Вашето работно място. Трябва да бъдете в състояние да разпознавате тези рискове и да реагирате при възникването им.

Заплащане без работа в Германия

Ако работите в предприятие повече от четири седмици и се разболеете, работодателят Ви е длъжен да Ви плаща редовната Ви заплата в Германия в продължение на 6 седмици. Това важи и когато сте неработоспособен в следствие на спортна злополука. Когато обаче сам съзнателно сте застрашили здравето си, например чрез шофиране в нетрезво състояние, участие в сбиване, пушене след сърдечен удар, Вашият работодател може да откаже да продължи да изплаща Вашето трудово възнаграждение. Работодателят има право да откаже платен отпуск по болест, ако сте нетрудоспособни след подлагане на козметична хирургия или в резултат на отстраняване на татуировка.

Внимание: Трябва да информирате работодателя си своевременно, когато сте болен. Задължени сте да представите медицинско свидетелство най-късно на четвъртия календарен ден от настъпване на заболяването. Пример: Ако сте се разболели в петък, трябва да представите медицинско свидетелство на работодателя си в понеделник. Работодателят Ви има право да изиска от Вас представянето на медицинско свидетелство още на първия ден от заболяването Ви.
Нарушаването на тези срокове може да доведе до прекратяване на трудовото правоотношение, затова следете за задължителното им спазване.

Имате право на извънреден платен отпуск, например когато не можете да работите, защото

 • в семейството Ви има смъртен случай (2 работни дни) или раждане на дете (1 работен ден),
 • поради тежка болест на член на семейството (до 10 работни дни) или
 • празнувате сватба (1 работен ден).

Месечната заплата може да бъде фиксирана на определена сума, но може и да се изчислява на базата на отработените часове и по този начин да варира.

Определянето на заплатата се определя от няколко елемента: почасовата ставка, броя на ежедневните работни часове и броя на седмичните работни дни. Всички тези елементи трябва да бъдат ясно споменати както в трудовия договор, така и във ведомостта за заплата.

Данъчно облагане при трудов договор в Германия

Всички приходи се облагат с данък върху доходите съгласно Вашето данъчно облагане в Германия и се плащат суми за социално осигуряване. Pаботодателят плаща пропорционално социалноосигурителните вноски.

При изготвянето на фиша за заплата в Германия трябва да се имат предвид следните компоненти:

1. Данък върху дохода – Ставката може да е от 14 % до 45%.

2. Църковен данък в Германия – Заплаща се от данъкоплатци, които принадлежат към регионални вероизповедания (например, католическата църква)

3. Данък солидарност- Стандартната ставка е 5,5%, която се изчислява от данъка върху дохода (Lohnsteuer)

4. Здравна застраховка в Германия -Размер на удръжката – до 7,3%

5. Осигуровкa за безработица -Изискват се вноски в размер на 1,5%  от дохода бруто

6. Пенсионно осигуряване -Месечни удръжки на вноски в размер до 9,3 %

7. Т. нар. осигуровкa за чужди грижи -Допълнително се изисква 1,275 % от дохода бруто

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor