Парично обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение

парично обезщетение

ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ТРУДОВ СТАЖ/НОВА СИСТЕМА ЗА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД 01.01.2003 ГОДИНА (NEUES ABFERTIGUNGSRECHT)

Това парично обезщетение се отнася за правоотношения, сключени след 01.01.2003 година. Строителните работници,които им е плащано според Законът за строителните работници, отпуските и касите за обезщетение, остават по старата система. Това важи и за работниците/служителите, които поради ново назначение след 31.12.2002 година при същия работодател и при съгласие за това, преминават в новата система.

Трудови правоотношения, които са сключени преди 1ви януари 2003 година, продължават да са подчи- нени на старата система за обезщетения. Съществува възможността за всяко заето лице,което е по старата система, да бъде подчинено на новата система, ако сключи договор за това. Това означава, че както работодателят, така и работникът/служителят трябва да потвърдят съдържанието на този договор, като нито една от страните не може да принуди другата страна да прехвърли обезщетението си в новата система.

От 01.01.2008 година наетите за свободно извърш- ване на услуга (freien DienstnehmerInnen) и самонаетите лица с фирма (Selbstständigen) са включени към новата система за изчисление на обезщетение.

Размер на изплащаното парично обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по новата система (Abfertigung neu)

Ако заетото лице е по тази система, в Здравната каса се внасят на месец вноски, в размер на 1,53 про- цента от бруто дохода. Основа за изчислeние за това обезщетение е заплатата, включително и допълнителните плащания (Sonderzahlungen). Здравната каса предава нататък заплататените вноски на службената каса, с която работи фирмата/предприятието( Vorsorgekassa).

Дължащото се обезщетение при прекратяване на договора следва да бъде изплатено от съответната каса, с която работи фирмата/предприятието при определени предпоставки. То е в размер на вноските на работодателя, заедно с лихвите и извадените административни разходи.

НАЧАЛО НА ИЗПЛАЩАНЕ  НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА ПО НОВАТА СИСТЕМА(BEGINN DER BEITRAGSZAHLUNG DER ABFERTIGUNG NEU)

През първия месец на трудовото правоотношение не се изплаща такова обезщетение. От началота на втория месец заетост работодателят трябва да започне да го изплаща. Ако някой сключи в рамките на една година от прекратяването на трудовото правоотношение отново договор със същия работодател, той е длъжен веднага да изплаща вноските за обезщетението от самото започване на новата заетост.

Изплащане на обезщетението по новата система (Auszahlungen der Abfertigung neu)

Предпоставките за изплащането на това обезщетение е да са налице най-малко тридесет и шест заплатени месеци и да има прекратено трудово правоотношение. Няма значение дали лицето през тези 36 месеца е работило при различни работодатели. Работникът/ служителят няма право в този момент на това обезщетение, ако той сам напусне, при виновно му освобождаване от работа и при преждевременно напускане от страна на работника/служителя при определени причини. В тези случай вноските за това обезщетение не се губят, а остават в съответната каса, с която работи работодателят. Върху събраната сума ще продължи да натрупва лихва и ще бъде присъединена към сумите от новото трудово правоотношение. Това важи само за работниците/служителите, които са подчинени на новата система за изплащане. Заетите лица, които са по старата система, губят правото си да получат тези пари когато напуснат, при виновно им освобождаване от страна на работодателя и при прежде- временно напускане от тяхна страна.

Каси за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение (Betriebliche Vorsorgekasse)

Във фирми/предприятия с работнически съвет избирането на съответната каса се прави чрез сключване на споразумение със задължителен характер между него и работодателя. В предприятие/фирма без работнически съвет трябва всички работници/слу- жители писмено да потвърдят избора на съответната каса за обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение.

При противопоставяне на една трета от персонала, трябва те и работодаталят да преговарят, за да изберат касата. В същото време биха могли да изискват съдействието на синдикатите, които биха могли да продължат да преговарят в интерес на работниците/ служителите.

ИЗПЛАЩАНЕ ВЗЕМАНЕ СЛЕД ИЗТЕКЪЛ ПАДЕЖ (VERFALLSFRISTEN) И ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ (VERJÄHRUNG)

Ако работникът/служителят иска да предяви трудовите си права, трябва да се съобрази със съответните срокове, например:

  • Обжалване на уволнението на работника/служителя пред Съда по трудово и осигурително право в рамките на две седмици
  • Подаване на жалба пред Съда по трудово и осигурително право за обезщетение при уволнение в рамките на шест месеца
  • За предявяване на иск за неизплатена заплата важи в общия случай три годишен давностен срок С колективните трудови договори може да бъде уго- ворена по-кратка погасителна давност за определен вид надница и други видове допълнителни плащания. В случай, че е налице погасено по давност вземане, то повече не може да бъде обжалвано. Ако въпреки това то бъде платено, не може да бъде изискано обратно. При изтекъл падеж на определено вземане, което въпреки това бъде платено, то може да бъде изискано обратно.

Източници: NEUES ABFERTIGUNGSRECHT

 

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor