Личен асистент в Италия

Личен асистент в Италия Консултантски услуги за българи в чужбина

личен асистент в Италия

100.00
50.00

Консултации

Обща консултация

100.00
100.00
100.00
130.00

Работата като личен асистент в Италия попадат в категорията “РАБОТА В ДОМА”

Труда на домашния личен асистент в Италия попада в категорията “РАБОТА В ДОМА” и по смисъла на италианския закон 339/58 работник в дома е “онзи, който отдава труда си в полза на нормалното функциониране на живота в един дом”. Работата на домашния помощник и личен асистент в Италия (colf и badante) е регламентирана от Националния Колективен Трудов Договор (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COLF E BADANTI).

Назначението на работа е предопределено в зависимост от гражданската принадлежност на работника/чката към страните от Европейския Съюз.

За граждани на Евросъюза: Работодателят може да приеме на работа ВЕДНАГА работника/чката (без да е необходимо каквото и да е разрешително за престой или за работа): необходими и достачни са само един документ за самоличност /българска лична карта или паспорт/ и КОДИЧЕ ФИСКАЛЕ /това е гражданския номер на всяко лице в Италия, издава се от Агенцията по приходите/.

Пробен период за работа като личен асистент в Италия

Различен е в зависимост от категорията труд. (8 дни работни за категорията A, A супер, B, B супер, C, C super; 30 дни за категорията D, D супер).

Работно време на личен асистент в Италия 

В случаите, когато работникът/чката СЪЖИТЕЛСТВА С РАБОТОДАТЕЛЯ, може да работи максимо 10 часа на ден непоследователни, но не повече от 54 часа за седмица. В случаите, когато работника/чката НЕ СЪЖИТЕЛСТВА, може да работи максимум 8 часа на ден непоследователни и не повече от 40 часа на седмица разпределени за 5 или 6 дена. Работникът има право на почивка от поне (или минимум) 11 часа последователни в рамките на 1 денонощие и на едно прекъсване неплатено за не по-ма;лко от 2 часа на ден, предназначено за действителна почивка.

Празнични дни

1/01, 6/01, Понеделника след Великден, 25/04, 01/05, 2/06, 15/08, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 e Празника на селището (Santo Patrono): в тези дни трябва да бъде съблюдавана и осигурена пълноценната почивка като остава задължението за съответното нормалмото заплащане на почивния ден.

Седмична почивка

Цялото денонощие на неделя (24 часа) и още едно половин денонощие от 12 часа, което ще трябва да се договори изришно с работодателя (обект на дискусия може да бъде само точния ден от седмицата, който да бъде използван, но не и продължителността на почивката).

Отпуска.

Правото на ползване на отпуска е НЕОТКАЗУЕМО, т.е. не може да бъде отменено от страна на работодателя. Независимо от продължителността на работния ден, за всека отслужена година към един и същ работодател се полагат 26 дни отпуска (в работни дни). Ако трудовото правоотношение не надвишава 1 година, на работника му се полагат риспективно толкова дванадесети части, колкото месеца има отработени. За всеки ден от отпуската работниът има право на възнаграждение от 1/26 част от нормалната си месечна заплата.

Болнични дни.

Работникът трябва да уведоми своевременно работодателя си и до 3 дни да представи медицински сертификат. Работникът има право да му бъде пазено работното място за различен период, в зависимост от прослужения стаж по договор към същия работодател (10 дни за стаж до 6 месеца; 45 дни за стаж от 6 до 24 месеца; 180 дни за прослужени повече от 24 месеца). Освен това по време на болничните дни Иработникът има право и на половината от договореното си дневно възнаграждение за първите 3 дни и на пълно дневно възнаграждение за останалите болнични дни за един максимум от 8 дни при стаж до 6 месеца; 10 дни при стаж от 6 до 12 месеца; 15 дни за прослужени пожече от 12 месеца.

Трудови злополуки

Ако на работникът бъде издаден болничен лист до 3 дни, то работодателят не е длъжен да обявява случилото в INAIL (Италианския Институт за Трудови Злополуки), трябва обаче да заплати на работника нормалното дневно възнаграждение. Ако болничния лист продължава повече от 3 дни, то работодателят е длъжен да декларира трудовата злополука до 2 дни от датата на получаването на болничния лист.

Майчинство

Работничката има право да прекъсне изпълнението на трудовите си задължения за 2 месеца предшестващи предполагаемата дата на раждането, периода между предполагаемата и действителната дата на раждането и 3 месеца след датата на раждане. Работничката има право на обезщетение за майчинство, платено от INPS (италианския осигурителен институт), в размер на ‘80% от договореното месечно възнаграждение, при условие, че работничката има 52 седмични осигуровки в рамките на последните 2 години, предшестващи началото на майчинството или пък 26 седмични осигуровки през предходната година.

Приключване на трудовото правоотношение

Същото може да бъде прекратено от всяка една от страните, стига да са спазени следните условия за предизвестие:
За трудови договори сключени за по-малко от (или равно на) 24 часа: 8 календарни дни за трудови правоотношения до 2 години, 15 календарни дни при стаж повече от 2 години. Горепосочените срокове се намалят с 50 % , когато трудото правоотношение се прекъсва по инициатива на работника. За договори на 25 и повече работни часа на седмица: 15 календарни дни при служба до 5 години при същия работодател и 30 дни при стаж повече от 5 години.

Колко е по закон минималната заплата на еднин личен асистент в Италия

Минимална заплата е възможно най-ниското почасово, дневно или месечно заплащане, под което не може да се падне по закон в Италия.

В никакъв случай ако работите като домашна помощница или гледачка на възрастни и болни хора, не може да получавате по-малко от минимума, определен по закон за съответната година от Националния колективен трудов договор.

Заплащането за colf и badanti се актуализира всяка година в съответствие със стандарта на живот в Италия.

Новите стойности се фиксират от национална комисия, включваща представители на асоциациите на работодателите, синдикатите, Министерството на труда и социалните грижи.

Новите минимални заплати влизат в сила всяка година от 1 януари.

Те са различни в зависимост от категорията труд в домакинствата, който се полага.

Тръгва се от началното ниво А за работещи, които започват за пръв път този вид работа, за да се стигне до квалифицираните работници от ниво DS, които могат да се грижат за болни хора, които не са в състояние да се самообслужват.

Ето какъв е минимумът заплащане, предвиден за 2018 г. за личен асистент в Италия

За домашни помощници от категория А – месечната заплата е 625,15 евро, а почасовото заплащане – 4,54 евро. Когато се налага и нощно присъствие, тогава месечната заплата става 651 евро.

За категория А super  – минимумът на месец е 738,82 евро, а на час – 5,36 евро.

Категория B – минимумът на месец е 795,65 евро за пълно работно време. За работа до 30 часа седмично – минимумът е 563 евро. Почасово – 5,68 евро.

За категория B super – месечният минимум е 980,35 евро при нормално работно време. Ако е за работа под 30 часа седмично – минимумът е 592 евро. Почасовото заплащане е 6,02 евро.

Категория C – месечният минимум е 909.33 евро, а за работа под 30 часа седмично – 654 евро. Почасовото заплащане е 6,36 евро.

За категория C super – минимум на месец се полагат по 1111,07 евро. Почасовото заплащане е 6,70 евро. За присъствие и нощем – минимум по 1102 евро на месец, а почасово – 7,15 евро.

За категория D – месечният минимум е 1136,64 евро, а почасовото заплащане – 7,73 евро.

За категория D super – минимум на месец по 1372,52 евро, а почасовото заплащане – 8.07 евро. За присъствие и нощем – минимумът на месец е 1361 евро, а почасовото заплащане е 8,62 евро.

За категориите D и D super е необходимо да се прибават и 168.07 евро обезщетение.

Обезщетението за храна и подслон е 5,44 евро на ден.

Към минималното заплащане по закон се прибавят и добавките за стаж, които се полагат на всеки 2 г., ако работата е при същия работодател. Освен това се полагат и средства за храна и подслон, ако работникът живее в дома на работодателя.

Всички тези суми са нетни, т.е. без средствата за социални осигуровки (contributi).

Осигуровките за час труд се изчисляват на базата на ефективното почасово заплащане (отговаря най-малко на минималното заплащане за съответната квалификация), плюс добавките за стаж, плюс квотата за храна и подслон, плюс квота от тринадесета заплата.

Пояснение за видовете категории

А – със стаж под 12 месеца – обикновен домашен помощник или градинар

А super – грижи се за възрастни хора или деца отвреме навреме.

B – със стаж над 12 месеца – многофункционален помощник, квалифициран работник, шофьор, градинар

B super – асистент на възрастни хора и деца, който се грижи и за дома

C – със специфични професионални умения, готвач

C super – асистент на възрастни хора или деца, които не са в състояние сами да се грижат за себе си, плюс грижи за дома. Без професионална диплома.

D – притежаване на диплома за съответната работа – иконом, гувернант, главен готвач, главен градинар

D super – личен асистент на възрастни хора и деца, които не са в състояние да се грижат за себе си. Диплома за медицинска сестра. Грижи за дома

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

Източници: INAIL (Италианския Институт за Трудови Злополуки)