Договор за наем в Австрия

Договор за наем в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

Договор за наем в Австрия

100.00
50.00

Консултации

Обща консултация

100.00
100.00
100.00
130.00

Договор за наем в Австрия  (Mietvetrag)

Процедурата по подписването, действието и развалянето на договор за наем в Австрия (Mietvetrag) е основно регламентиран в закона за отдаване под наем (Mieterechtgesetz). В Австия съществуват два вида договори за наем на жилище – срочен (befristeter) и безсрочен (unbefristeter). Подписаният от нас договор за наем в Австрия (Mietvetrag) се счита за временен (befristeter), когато е ясно упомената крайната дата на изтичане. Самият срок трябва да бъде най-малко 3 годишен, като не съществуват горни граници на наемния период. Ако договорът за наем не бъде прекратен, той автоматично бива продължен с още 3 години, след което се преобразува в безсрочен (unbefristeter).Това правило е в сила за всички договори, които изтичат след 30 септември 2006 година. Договорът за наем е изключитело важно условие за адресна регистрация в Австрия. 

Безсрочен договор  за наем в Австрия (unbefristeter)

Безсрочният договор (unbefristeter) за наем може да бъде прекратен по всяко време, той е по-благоприятен за наемателя. Необходимо е да бъде спазен едномесечен срок за подаване на писменото предизвестие за предсрочно прекратяване. А когато договорът е срочен (befristeter), периодът на предизвести е 3 месеца.

Прекратяване от наемодателят

Наемодателят може да прекрати договора за наем само в съда, при наличие на предпоставки предвидени в закона за отдаване под наем (Mieterechtgesetz):

 Ако наемодателят докаже неизпълнение на договора ( в това число не плащане на наемната цена);

– Не полагате т.н. грижа на добър стопанин за наемното помещение;

– При неразрешено преотдаване на наемното помещение;

– Когато Вие не използвате апартамента, който сте наели;

– Когато има лична нужда да живее в имота;

– При излично договорена клауза в самия договор за наем;

Период за уведомление от наемодателят при прекратяване на договор за наем в Австрия

Периодът за уведомление за предсрочно прекратяване на договора за наем от страна на наемодателя е от 3 до 9 месеца в зависимост от продължителността на наема.

Право на едностранно прекратяване на договора (Kündigungsrecht)

При безсрочни договори  за наем (unbefristeter) правото на едностранно прекратяване на договора (Kündigungsrecht) може да бъде изключено чрез клауза в договора за период до 4 години.

Съществуват и други причини, поради които наемател може да иска предсрочно прекратяване на договора, като това са рязко влошаване на условията на живот или наемодателят притеснява наемателя и влиза в апартамента без предупреждение.

Уведомление за предсрочно прекратяване на договор за наем

Уведомлението за предсрочно прекратяване на договор за наем в Австрия (Mietvetrag) трябва да бъде получено от наемодателя в рамките на третия работен ден от месеца, за да се счита за законно получено. То трябва да е задължително писмено и лично подписано. За целта може да бъде изпратено, чрез препоръчано писмо, чрез електронен подпис и чрез сканиран документ по електронната поща.

Внимание!!!  Наемателите на отдадени под наем самостоятелни или двуфамилни къщи с подписани договори след 31.01.2001 не подлежат на защита срещу прекратяване на договора от страна на наемодателя.

Водене на преговори

Ако искате да прекратите предсрочно договора си за наем, можете да предприемете и т.н. „мек подход“. Вие може да прекратите договора си и чрез преотдаване на друго лице, ако Вашият наемодател е съгласен. Ако преотдавате наемното помещение на друго лице, без разрешение на наемодателя, това се смята за нарушение на договора и от това могат да настъпят правни последици за Вас.

Права на наемателят

Наемателят има право да ползва наемното помещение без да  бъде притесняван от наемодателя. Въпреки, че наемодателят има право на достъп до имота си, той не може просто да влезе в жилището. Преди това той трябва да си уговори среща и задължително трябва да почука преди да влезе. Неговите визити трябва да са с определена причина и той по никакъв начин няма право да притеснява наемателя.

Ако жилището е в добро състояние, когато напускате, наемодателят е длъжен да Ви възстанови депозита в неговия пълен размер.

Депозит

Размерът на депозита  (Kaution) предвиден в договора за наем, не може да надхвърля повече от  6 месечни наема, като в повечето случаи, той е в размер на 3 месечни наема. Депозитът (Kaution) служи за обещетение на наемодателя, в случай че наемателя причини щети на жилището или движимото имущество намиращо се в него. За да докажете, че сте платили депозит, препоръчително е плащането му да стане по банков път. Ако плащате депозит в брой, винаги искайте разходен ордер за  предадената сума.

Възражение срещу задържане на депозита

Ако наемодателят претендира за нанесени щети при напускане на жилището и удържи част от депозита, то Вие може да направите възражение. Тежестта на доказване в този случай пада върху наемодателя.

Източници:

Закон за отдаването под наем (Mieterechtgesetz);

Граждански кодекс (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch);