Дружество с ограничена отговорност в Холандия

Дружество с ограничена отговорност в Холандия Консултантски услуги за българи в чужбина

Дружество с ограничена отговорност в Холандия

100.00
50.00

Консултации

Обща консултация

100.00
100.00
100.00
130.00

Дружество с ограничена отговорност в Холандия (besloten venootschap – BV) 


Холандското дружество с ограничена отговорност (besloten venootschap – BV) издава акции, които  не могат да бъдат прехвърляни свободно. Този тип холандско юридическо лицес е предпочитан от много стартиращи предприемачи в Холандия, заради това че дружеството отговаря ограничено пред кредиторите.

Акционери в дружество с ограничена отговорност в Холандия (besloten venootschap – BV)


Холандско дружество с ограничена отговорност се учредява от поне един учредител, без значение дали е юридическо лице или физическо лице. Ако акционерът е само един, това не води до лична отговорност. И все пак, името на акционера ще се появи в удостоверенията за регистрация на дружеството, изготвени от Търговския регистър. Акционерите се записват в регистъра на акционерите, който се води в деловодството на всяка компанията. В малките дружества основният акционер е и директор (directeur-grootaandeelhouder-dga).

Учредителен акт на дружество с ограничена отговорност в Холандия


Акт за вписване се извършва в присъствието на нотариус и се внася в Търговския регистър и в данъчната служба (belastingdienst) в Холандия. Официалният акт за вписване трябва да бъде изготвен на нидерландски език.  В този документ са изброени подробностите за членовете на учредителите и първоначалните членове на борда, техните суми за участие и плащанията към първоначалния капитал. Документът съдържа също така и Устав, който включва като минимум следните данни: наименование на дружеството, населено място на седалището, предназначение на дружеството, размер на уставния капитал (EUR), дял на акциите и условия за прехвърляне на акции.

Име на фирмата


Ние ще проверим дали избраното име на фирма вече не се използва, като търговска марка или търговско наименование. Това се прави, тъй като притежателите на предварителни регистрации имат право да изискват име. Името на Вашето дружество трябва да завърши или да започне с „BV“. В допълнение към името на фирмата, BV има свободата да избира едно или няколко търговски наименования, за да обозначи целия бизнес или части от него.

Основен капитал


Инкорпораторите могат да вземат решение относно размера на акционерния капитал. Той може да бъде и минимално  нисък в размер  0.01 евро. Необходима е минимална единична акция със съответно право на глас. Акциите могат да имат печалба и / или права на глас.

Капитален данък


От януари 1, 2006, няма капитал, свързан с емитирането на акции.

Задължение за предотавяне на годишен отчет (Jaarrekening deponeren)

Срокове

Процедурата  може да отнеме два до пет дни. Времевата рамка зависи от това колко сложна е структурата на акционерното участие и, също така, от бързото предоставяне на документи от клиента.

Предимства на холандското дружество с ограничена отговорност

Ограничена отговорност


Акционерите не носят лична отговорност за задълженията на дружеството. По принцип рисковете се ограничават до техните инвестиции в бизнеса.

Минимален капитал на дружество с ограничена отговорност в Холандия


Минималният капитал, необходим за създаването на BV, е бил 18 000 (преди 10.01.2012), но е намален само на 1 евро цент.

Възможност за субсидиране


В Холандия се предлагат различни  субсидии за стартиращи предпиемачи.

Без данъци върху лихвите, възнагражденията и дивидентите

Холандия  е разработила всеобхватна мрежа от договори за избягване на двойното данъчно облагане. По този начин дружествата регистрирани в Холандия могат да се възползват от намалените ставки на данък при източника върху лихвите, възнагражденията и дивидентите, прехвърлени на установени в страната компании, и минималното облагане на капиталовите печалби, произтичащи от продажбите на акции в страната-източник.

Холандско дружество с ограничена отговорност (besloten venootschap – BV) е сред най-честите форми на предприемачество в Холандия, заедно с  едноличното търговско дружество  (Eenmanszaak) и работещите на свободна пракитка без персонал ZZP (Zelfstandige Zonder Personnel).