Адресна регистрация в Италия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Италия (резиденца в Италия), нещо повече за процедурата по адресна регистрация на деца в Италия, има ли глоба за адресна регистрация в Италия и какво представлява Вашия личен данъчен код в Италия?ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАНЕ В ИТАЛИЯ ДО ТРИ МЕСЕЦА

Всички европейски граждани имат право свободно да влизат и пребивават в Италия до 3 месеца, без никакви формалности освен това, че е необходимо да притежават валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт. Много е важно да се обърнете към териториалното поделение на полицията (Questura) и да попълните декларация за влизане/пребиваване в Италия в рамките на 20 дни от започване на престоя Ви в Италия. В противен случай ще се счита, че Вашата адресна регистрация в Италия (резиденца в Италия) е за повече от 3 месеца.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В ИТАЛИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА

Когато изтекат три месеца от влизането в Италия е необходимо европейският гражданин да се регистрира в службата за адресна регистрация  (Ufficio dell’Anagrafe) към местната община (Comune) или в пощенският клон (Poste Italiane) по местоживеене и да му бъде издадено удостоверение за продължително пребиваване в Италия (Certificato di residenza).  По този начин лицето бива вписвано в регистъра на населението (anagrafe della popolazione residente-APR). Ако се намира в Италия, като работещ или като роднина на работещи, е необходимо да документира пред службата за адресна регистрация (Ufficio dell’Anagrafe), освен постоянния си адрес, съответно работните отношения или роднинските връзки.

В други случаи на престой като учащи, туристи и т.н., е необходимо да демонстрира наличието на необходимите стредства, за да не е в тежест на обществената система за подпомагане и на здравна застраховка годна да покрие евентуални здравни разходи. Притежанието на необходимите условия за престой може да бъде демонстрирано с всички средства предвидени от нормативната уредба в сила. Процедурата трябва да бъде спазена, в противен случай може да бъде наложена глоба за адресна регистрация в Италия.

ДОКУМЕНТИТЕ ДОКАЗВАЩИ НАЛИЧИЕТО НА РОДНИНСКИ ВРЪЗКИ ПРИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ИТАЛИЯ (РЕЗИДЕНЦА В ИТАЛИЯ)

Документите, издадени от държавата на произход, които удостоверяват наличието на роднински връзки, за да имат легална стойност в Италия, е необходимо да бъдат преведени на италиански език и легализирани от италианската консулска служба в съответната държава или с печат APOSTILLE, по смисъла на Конвенцията подписана в Аиа 1961 г. Като алтернатива е възможно да бъде представен сертификат издаден от консулската служба в съответната държава, преведен на италиански език и заверен към префектурата (Prefettura) или да бъдат представени за страните които са се присъединили, многоезични сертификати по смисъла на парижката конвенция от 1956. Това важи и за адресна регистрация на деца в Италия.ЗДРАВНАТА ЗАСТРАХОВКА В ИТАЛИЯ С ЦЕЛ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ИТАЛИЯ (резиденца в Италия)

С документите доказващи трудова дейност и с удостоверението за престой се извършва записването в здравна служба (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) наравно с италианските граждани. Който пребивава в Италия с цел обучение (включително професионална квалификация или по други причини ), е необходимо да има сключена здравна застраховка, годна да покрие всички рискове на националната територия, с продължителност от поне една година или равна на курса на обучение или на професионална квалификация ако е по- кратък от една година. Формулярите е106, E120, E121 ( или E 33 ), E109 (или E 37), удовлетворяват изискването за здравно покритие, с цел адресна регистрация.

ДОКУМЕНТИТЕ УДОСТОВЕРЯВАЩИ НАЛИЧИЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПРИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ИТАЛИЯ (резиденца в Италия)

Адресна регистрация в Италия на учащи, граждани на ЕС или на тези които пребивават в Италия по причини различни от трудови, зависи и от наличието на необходимите финансови средства, така че да бъде избегната възможността гражданинът да се превърне в тежест на общественото подпомагане. Това изискване може да бъде удовлетворено според следната таблица: Минимални средства изисквания за едно лице – 5.889 евро,  едно лице + 2 944 евро за всеки един роднина. Наличието на необходимите финансови средства може да бъде демонстрирано чрез представянето на съответните документи (пенсионен сертификат, декларация за доходите, пари в брой или ценни книжа, банкови гаранции, спестовни книжки, извлечения от банковата сметка), както е предвидено от чл. 46 e 47 на Указа от. 28 декември 2000 год. В декларацията трябва да е посочена необходимата информация, за да могат да бъдат извършен евентуален контрол, от страна на компетентните служби относно реалното наличие на необходимите финансови ресурси. Липсата на тези средства позволява гражданина на ЕС, да бъде изведен от територията на страната.НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ИТАЛИЯ (резиденца в Италия) КЪМ СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ПРЕСТОЙ

РАБОТЕЩИ НА ДОГОВОР

Адресна регистрация в Италия и издаване на удостоверението за престой за работещи, се извършват срещу представяне в адресната служба на общината по местоживеене на следните документи.

1) Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта от съоветната държава, валидна за чужбина);

2) Личен данъчен код в Италия (Codice Fiscale), издаден от компетентната служба (Agenzia delle Entrate);

3) Декларация за постоянен адрес;

Когато се смятат общите доходи, се държи сметка на евентуални доходи от страна на роднини съжители на европейския гражданин.

4) Италианска шофьорска книжка, ако съществува такава;

5) Талон или номер на автомобила, ако съществува такъв на отчет в Италия;

6) Последните два фиша за заплатата, валиден договор за работа или талона от внесените такси INPS за домашни работниици (като алтернатива: писмо за назначаване, декларация от работодателя, писмо за назначаване до Центъра за безработни (Centro per l’Impiego)  или INAIL-копие +оригинал; СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ

Намиращите се в Италия като сезоннни работници, могат да имат адресна регистрирация в Италия във временния регистър на общината, за необходимия срок. В този случаи общинския служител издава удостоверение за временна адресна регистрация с валидност от една година. За бъде регистриран към Адресна служба към съответната община по местиживеене е необходимо да бъдат представени:

1) Валиден договор за работа (или писмо за назначаване, декларация от работодателя, писмо за назначаване до Центъра за безработни (Centro per l’Impiego);

2) Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта от съоветната държава валидна за чужбина);

3) Личен граждански номер (Codice Fiscale), издаден от компетентната служба (Agenzia delle Entrate);

4) Формуляр за временна адресна регистрация;

Адресна регистрация в Италия бива прекъсвана до максимум една година. В случай, че гражданинът на ЕС се установи за постоянно в тази община, е необходимо да представи отново документите доказващи, че отговаря на условията предвидени от закона;

РАБОТЕЩИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА (Imprenditore)

РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС:

За адресна регистрация в Италия и за издаване на удостоверение за пребиваване, работещите за собствена сметка трябва да представят следните документи:

a) За записаните в Търговската Камера или в Регистъра на предприемачите (Albo delle Imprese Artigiane):

1) Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта от съоветната държава, валидна за чужбина);

2) Личен данъчен код (Codice Fiscale), издаден от компетентната служба (Agenzia delle Entrate);

3) Декларация за постоянен адрес;

4) Италиaнска шофьорска книжка ако съществува такава;

5) Талон или номер на автомобила ако същесвува такъв на отчет в Италия;

6) Талон удостоверяващ записването в Търговската Камера (Camera di commercio) или в Регистъра на предприемачите (Albo delle Imprese artigiane) или извлечение от вписването в Търговската Камера (visura camerale) или документи удостоверяващи записването в Агенцията която осигурява работещите в случаи наинциденти на работното място (I.N.A.I.L.)б) За записаните в някое от професионалните регистри:

1) Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта от съоветната държава, валидна за чужбина);

2) Личен данъчен код в Италия Codice Fiscale), издаден от компетентната служба (Agenzia delle Entrate);

3) Декларация за постоянен адрес;

4) Италиaнска шофьорска книжка ако съществува такава;

5) Талон или номер на автомобила ако същесвува такъв на отчет в Италия;

6) Талон удостоверяващ записването в Търговската Камера;

в) За работещи за собствена сметка в сектор където не е необходимо записване в професионални регистри:

1) Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта от съоветната държава, валидна за чужбина);

2) Личен данъчен код в Италия (Codice Fiscale), издаден от компетентната служба (Agenzia delle Entrate);

3) Декларация за постоянен адрес;

4) Италиaнска шофьорска книжка ако съществува такава;

5) Талон или номер на автомобила ако същесвува такъв на отчет в Италия;

6) Сертификат за регистрация по ДДС (partita IVA) издаден от Агенцията по приходите (Agenzia delle Entrate).КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

За да имат адресна регистрация в Италия и за да издаването на удостоверение за пребиваване, намиращите се в Италия предприемачи трябва да представят следните документи:

а) За сътрудници в семейни фирми:

1) Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта от съоветната държава, валидна за чужбина);

2) Личен данъчен код в Италия (Codice Fiscale), издаден от италианската агенция по приходите (Agenzia delle Entrate)

3) Декларация за постоянен адрес;

4) Италианска шофьорска книжка ако съществува такава;

5) Талон или номер на автомобила ако същесвуватакъв на отчет Италия;

6) Акт за учредяване на семейна фирма (или талон за записване в пенсионните списъци; записване в службата за осигуровки срещу инциденти на работното място (INAIL);

7) Извлечение от вписването в Търговската Камера (visura camerale)

б) За работещи с нетипичен трудов договор (например сътрудник по договор по проект, договор за продължително сътрудничество или като съдружник в участието (associato in partecipazione)

1) Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта от съоветната държава, валидна за чужбина);

2) Личен данъчен код (Codice Fiscale), издаден от италианската агенция по приходите (Agenzia delle Entrate);

3) Декларация за постоянен адрес;

4) Италианска шофьорска книжка ако съществува такава;

5) Талон или номер на автомобила ако съществува такъв на отчет в Италия;

6) Договор по проект или договор за продължително сътрудничество или договор за съдружие в участието (associato in partecipazione) регистриран към Агенцията по приходите, като алтернатива писмо с което уведомяват предварително Центъра за безработни за назначаването;

7) Prospetto paga, ако има такъв.

c) Ако е съдружник в дружество на хора или капитали

1) Валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта от съоветната държава, валидна за чужбина);

2) Личен данъчен код в Италия (Codice Fiscale), издаден от италианската агенция по приходите (Agenzia delle Entrate);

3) Декларация за постоянен адрес;

4) Италианска шофьорска книжка ако съществува такава;

5) Талон или номер на автомобила ако същесвува такъв на отчет в Италия;

6) Договор по проект или договор за продължително сътрудничество  или договор за съдружие в участието (associato in partecipazione) регистриран към Агенцията по приходите, като алтернатива писмо с което уведомяват Центъра за безработни предварително за назначаването;

7) Редовно сключен учредителен акт, като алтернатива копие от талона за вписване в пенсионните списъци или копие от вписването в службата за осигуровки срещу инциденти на работното място (INAIL на съдружника) или извлечение от вписването в Търговската Камера на дружеството ако е вече учредено, с вписани имената на всички съдружници (visura camerale).

Адресната Служба издава разпоредба за отказ на регистрацията, които меже да бъде обжалван в компетентните органи ( Tribunale in composizione monocratica).

Адресна регистрация на деца в Италия

При адресна регистрация на деца в Италия са небходими всички документи, както при регистрация на техните родители.

Глоба за адресна регистрация в Италия

При неспазване на процедурата може да бъде наложена глоба за адресна регистрация в Италия.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Италия може да намерите в следните публикации:

Дипломи и професионални квалификации в Италия

Здравна застраховка в Италия 

Договор за наем в Италия

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR