Авторски права в Германия: Предупреждение за нарушаване на авторски права в Германия (Abmahnung)

Кое е най-важното, което трябва да знаете за предупреждение за авторски права в Германия, как се стига до нарушаване на  авторски права в Германия, как се стига до нарушаване на авторски права на снимка в Германия, авторски права на филм в Германия,  особености на защита на  Вашето авторско право в Германия?

Предупреждение за нарушаване на авторски права в Германия (Abmahnung) и нарушение на авторско право в Германия

Свалянето на филми, сериали, музикални произведения, компютърни игри, електронни книги, софтуерни програми и други подобни обикновено се извършва чрез използване на програми за обмен на файлове така наречените торент тракери от рода на (BitTorrent, Direct Connect, Vuze), базирани на система P2P (рееr to peer). При подобно действие от Ваша страна Вие нарушавате авторско право в Германия и може да получите предупреждение за нарушаване на авторски права в Германия (Abmahnung) и да се иска от Вас да платите обезщетение (Schadensersatz) и да подпишете декларация за преустановяване и въздържане от определено действие (Unterlassungserklärung). Най-често нарушенията са свързани с нарушаване на авторски права на филм в Германия и авторски права на снимка в Германия.

Споделяне на файлове (Filesharing) и авторски права в Германия

Споделянето на файлове (Filesharing) е техническа възможност за обмяна на данни по интернет, която сама по себе си не е нелегална. Нелегално обаче е разпространяването и нарушаването на авторски права на филм в Германия, сериали, музикални произведения, компютърни игри, електронни книги, софтуерни програми, нарушаване на авторски права на снимка в Германия и други подобни без изричното съгласие на притежателя на авторски права в Германия.

Система P2P

Настройките на повечето торент тракери за обмен на файлове, базирани на система P2P, предвиждат автоматичното споделяне на свалени файлове с останалите потребители на съответната програма. Много от потребителите на тези програми не са наясно с факта, че свалянето на защитени с авторски права произведения се превръща в нелегално разпространяване на защитени с авторски права произведения, респективно предоставяне на публичен достъп до такива, тъй като според чл. 15, 17 и 19а на Закона за авторското право (Urhe- bergesetz=UrhG) авторът на едно произведние има изключителното право да разпространява своето произведение и да предоставя публичен достъп до него.

Споделяне на файлове и авторски права в Германия

Практиката показва, че не свалянето, а споделянето на защитени с авторски права произведения води до предявяване на претенции от страна на автора или по-точно на неговия правен представител. Притежателят на интернет връзката, посредством която незаконно е било предложено за изтегляне защитено с авторски права произведение, получава предупреждение за нарушаване на авторски права в Германия (Abmahnung), съдържащо следните претенции:

– подписване на предварително изготвена декларация за преустановяване на незаконно действие и въздържане от повторното му извършване, предвиждаща неустойка при всеки случай на неизпълнение на поетите задължения (strafbewehrte Unterlassungserklärung)

– заплащане на адвокатските разноски, свързани с изготвянето на предупреждението за нарушаване на авторски права (Anwaltskostenerstattung)
– заплащане на разноските, свързани с идентифицирането на лицето нарушител на авторските права (Kostenersatz)
– заплащане на обезщетение (Schadensersatz) във вид на фиктивна лицензионна такса за неправомерното ползване на защитено с авторски права произведение.

Адрес на предупреждение за нарушаване на авторско право в Германия

Адресът на предупреждението за нарушаване на авторски права в Германия (нарушаване на авторски права на снимка в Германия и нарушаване на авторски права на филм в Германия) е притежателят на интернет връзката, посредством която незаконно е било предложено за изтегляне защитено с авторски права произведение, според немската съдебна практика се предполага, че той е извършител на нарушението на авторски права. Освен това той е единственото лице, което притежателят на авторските права или неговият правен представител могат да идентифицират.

Притежателите на авторски права или по-точно техните правни представители работят с IT фирми, които с помощта на антипиратски програми постоянно контролират борсите за обмен на файлове (Tauschbörsen) и регистрират нарушенията на авторските права на техните клиенти. В момента, в който потребителят на програма за обмен на файлове влезе в нея, неговият компютър изпраща IP- адреса, предоставен му от неговия интернет доставчик. Така се стига до установяване на нарушаването на авторски права на филм в Германия и авторски права на снимка в Германия.

Програми за обмен на файлове

Сървърът на програмата за обмен на файлове същевременно регистрира файловете, които потребителят (автоматично) споделя с другите потребители на програмата, предлагайки им възможността за изтегляне на тези файлове. От този момент нататък всеки потребител, който прояви интерес да изтегли споделен от друг потребител файл, бива уведомен за наличието на този файл на неговия компютър.

Получавайки по този начин информация за IP-адреса на потребителя, предлагащ за изтегляне защитено с авторски права произведение, IT фирмите, контролиращи борсите за обмен на файлове, информират клиенти, притежаващи авторските права върху съответното произведение или правните им предствители за регистрираното нарушение.

Oт своя страна с помощта на съдебно постановление изискват от интернет провайдера на интернет връзката, посредством която незаконно е било предложено за изтегляне защитено с авторски права произведение, имената и адреса. Впоследствие притежателят на интернет връзката, чрез която незаконно е било предложено за изтегляне защитено с авторски права произведение, получава предупреждение за нарушаване на авторски права.

Предоставяне на данни за прижежателят на интернет връзката

Според чл. 101 ал. 2 т. 3 на Закона за авторското право (UrhG) интернет провайдерът при наличие на съответно съдебно постановление е длъжен да предостави данните на притежателя на интернет връзката, посредством която незаконно е било предложено за изтегляне защитено с авторски права произведение.

В случай че получите предупреждение за нарушаване на авторски права в Германия , следва да не го игнорирате, тъй като ако не предприемете нищо срещу него, е много вероятно притежателят на авторските права да подаде срещу Вас иск за налагане на привременни мерки с цел забрана на незаконното действие, в което сте били (Einstweilige Verfügung), което е свързано с допълнителни съдебни и адвокатски такси.

Избягвайте да установявате самостоятелно контакт с правните представители на притежателя на авторски права в Германия  и да следвате съветите, открити на различни страници в интернет, защото авторското право е сложна материя и подобни съвети често не са съобразени с конкретния случай. Подписването на предварително изготвената декларация, приложена към предупреждението за нарушаване на авторски права, не се препоръчва, тъй като е възможно тя да е неправомерна и да съдържа самопризнания и поемане на допълнителни задължения (заплащане на високи разноски и обезщетение) във Ваш ущърб.

Препоръчително е да се консултирате с опитен специалист, който да прегледа полученото от Вас предупреждение за нарушаване на авторски права и с когото впоследствие да обсъдите възможностите на защита срещу предявените претенции.
При необходимост той е в състояние да изготви модифицирана декларация за преустановяване на незаконно действие и въздържане от повторното му извършване, отговаряща на Вашите интереси.

Относно предявените в предупреждението за нарушаване на авторско право в Германия претенции следва да имате предвид следното:

Предположението, че притежателят на интернет връзката, посредством която незаконно е било предложено за изтегляне защитено с авторски права произведение, е извършител на нарушението на авторски права, може да бъде опрoвергано. За тази цел е необходимо да бъде оспорено извършването на нарушението, като същевременно следва да бъдат посочени и други лица, ползващи интернет връзката, посредством която е било извършено нарушението на авторски права.

По принцип от притежателя на интернет връзката, посредством която е било извършено нарушението на авторски права, се очаква, доколкото това му е възможно, да проучи обстоятелствата, свързани с нарушението. Той обаче не е длъжен да назовава нарушителя поименно.

Съдебна практика свързана с авторски права в Германия

Достатъчно е да бъдат посочени конкретни лица, които също биха могли да са извършители на съответното нарушение на авторски права. В тази връзка от съществено значение са следните четири решения на Върховния съд:

– В своето т. нар. решение „Sommer unseres Lebens“ (BGH, Urteil vom 12.05.2010, Az.: I ZR 121/08) Върховният съд отрича отговорността на притежателя на интернет връзката, посредством която е било извършено нарушение на авторски права, поради неговото отсъствие към момента на извършване на нарушението и факта, че през този период от време неговият компютър се е намирал в заключено офис помещение.

– В своето т. нар. решение „Morpheus“ (BGH, Urteil vom 15.11.2012, Az.: I ZR 74/12)

Върховният съд отрича отговорността на родителя, притежател на интернет връзката, посредством която е било извършено нарушение на авторски права, т.e. извършител на нарушението се явява непълнолетното дете, считащо се за вменяемо лице, на което изрично е било забранено да ползва интернет връзката на родителя с цел споделяне на файлове.

Според Върховния съд родителите на непълнолетни деца са длъжни да им обяснят, че ползването на интернет връзка в Германия за обмен на файлове често води до нарушения на авторски права. След разясняване на наказателната и гражданско-правната отговорност за подобни действия родителите са длъжни да надзирават непълнолетните си деца само при наличие на индикации за неправомерно ползване на интернет връзката.

– В своето т. нар. решение „BearShare“ (BGH, Urteil vom 08.01.2014, Az.: I ZR 169/12)

Върховният съд отрича отговорността на притежателя на интернет връзката, посредством която е било извършено нарушение на авторски права, тъй като същият назовава други членове на семейството, имащи достъп до интернет връзката, които се явяват потенциални нарушители.

– Според Върховния съд пълнолетните членове на едно семейство не са длъжни да разясняват един на друг наказателната и гражданскоправната отговорност за нарушаването на авторски права при обмен на файлове и да се контролират помежду си за евентуални нарушения на авторски права при ползване на интернет връзка.

Съдът на Европейския съюз излезе с решение, което засяга потребителите на торент-сайтовете. С Решение по дело C-149/17 Съдът на Европейския съюз постановява, че притежателят на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на авторските права посредством обмен на файлове, не може да бъде освободен от отговорност само защото е посочил член на семейството си, който е имал възможност за достъп до тази интернет връзка.

– В своето т. нар. решение „Silver Linings Playbook“ (BGH, Urteil vom 12.05.2016, Az.: I ZR 85/15)

Върховният съд постанови, че притежателят на интернет връзка по принцип не е длъжен да разяснява наказателната и гражданскоправната отговорност за нарушаването на авторски права при обмен на файлове или да забранява ползването на програми за обмен на файлове на пълнолетните си съквартиранти и/или на гостите си, на които дава парoлaта за достъп до интернет връзката, в случай че не са налице улики за неправомерно ползване на интернет връзката от тези лица.

С влизане в сила на Закона срещу нелоялни търговски практики на 09.10.2013г. размерът на адвокатските такси за изготвяне на предупреждение за нарушаване на авторски права е ограничен и възлиза на € 147,56, в случай че получател на предупреждението е физическо лице, което не ползва защитените с авторски права произведения за търговски или професионални цели и на което не е възложено задължение за преустановяване на незаконно действие и въздържане от повторното му извършване въз основа на договор, влязло в сила съдебно решение или постановление за налагане на привременни мерки във връзка с претенции на същия автор (чл. 97a ал. 5 на Закона за авторското право – UrhG).

Размер на обезщетенията 

За съжаление обаче съдебната практика показва, че този закон често не бива прилаган с аргумента, че неговите предпоставки не са налице или поради тежестта на нарушението (напр. наличие на актуален филм или многобройни файлове). Размерът на обезщетението за нарушаване на авторски права в Германия  варира в зависимост от компетентния съд.

За съжаление съдебната практика в това отношение е доста противоречива. Съществуват съдебни решения, постановяващи обезщетение за нелегално споделяне на музикално произведение в размер € 10,00 или € 15,00, но и такива, постановяващи обезщетение в размер € 200,00 или € 300,00 за нелегално споделяне на музикално произведение и € 2.500,00 или € 3.000,00 за нелегално споделяне на цял албум с музикални произведения.

Във връзка с размера на обезщетението за нелегално споделяне на филм и нарушаване на авторско право в Германия съществуват решения, постановяващи сумата € 30,24, но и такива, постановя- ващи сумата € 1.000,00. Според актуално решение на върховния съд (BGH, Urteil vom 12.05.2016, Az.: I ZR 48/15) давността на претенциите за обезщетение за нарушаване на авторски права е 10 години ( давността на претенциите за преустановяване на незаконно действие и въздържане от повторното му извършване и за възстановяване на разноски е 3 години).

Съдържание на предупреждението 

Откакто Законът срещу нелоялни търговски практики е в сила, предупреждението за нарушаване на авторски права в Германия трябва да отговаря на определени формални изисквания, за да бъде валидно. То следва да съдържа точното наименование на автора, ако е изготвено от негов правен представител. Освен това в предупреждението за нарушаване на авторски права нарушението следва да бъде точно описано, дата, час, IP-адрес на потребителя и точно описание на прозведението защитено с авторски права. Паричните претенции е необходимо да бъдат поединично посочени.

В случай че се изисква подписване на декларация за преустановяване на незаконно действие и въздържане от повторното му извършване, следва да бъде разяснено до каква степен изисканата декларация кореспондира с установеното нарушение.

При наличие на невалидно предупреждение за нарушаване на авторски права в Германия неговият адресат е в правото си да изиска възстановяване на възникналите във връзка с неговата защита (адвокатски) разноски.

Можете да се предпазите от предупреждения по следния начин:

  • Избягвайте всякакъв вид незаконен File Sharing в онлайн борси за обмен.
  • Информирайте всички потребители на Вашата интернет връзка за рисковете и забранете на Вашите деца посещението на онлайн борси за обмен.
  • Защитете добре Вашата W-Lan връзка от външен достъп на трети лица и в съответствие с техническия стандарт, например с лична парола или с WPA2 криптиране.

 

Източници: Закона за авторското право (Urhe- bergesetz=UrhG);

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Договор за наем в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR